Wykaz lekarzy sądowych Sądu Okręgowego w Krakowie /wrzesień 2016 r./

16.12.2016

INFORMACJA O LEKARZU SĄDOWYM


Z dniem 1 lutego 2008 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz.U. Nr 123, poz. 849 z późn. zm.). Lekarz sądowy wystawia zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego (sądu, prokuratury, policji) uczestników postępowania (tj. stron, ich pełnomocników, przedstawicieli ustawowych, świadków, oskarżonych, obrońców) z powodu choroby.
Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który:


1) ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
3) nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4) ma nieposzlakowaną opinię,
5) uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej,
6) ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia.


Za każde wydane zaświadczenie lekarzowi sądowemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie wynagrodzenia przysługującego lekarzowi sądowemu i trybu finansowania tego wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów dojazdu, a także wzoru zestawienia wystawionych zaświadczeń (Dz.U.2013.467), tj. 100 zł, wypłacane przez Prezesa Sądu Okręgowego.
Swoją kandydaturę do pełnienia funkcji lekarza sądowego osoba spełniająca w/w warunki winna zgłosić właściwej okręgowej radzie lekarskiej, która – wraz z rekomendacją – przekaże listę nazwisk Prezesowi Sądu Okręgowego. Z kandydatem do tej funkcji umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego podpisuje Prezes Sądu Okręgowego. Przed zawarciem umowy Prezes Sądu Okręgowego zasięga z Krajowego Rejestru Karnego informacji o kandydacie na lekarza sądowego.

Wykaz lekarzy sądowych.

Pobierz załączniki

LISTA_lekarzy_wrzesień_2016.docx

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Rozwiązanie umowy o wykonanie czynności lekarza sądowego.
03.03.2017

Rozwiązanie umowy o wykonanie czynności lekarza sądowego.