Polityka prywatności

 

 

 

Polityka prywatności

 

Celem niniejszej polityki prywatności jest określenie, na jakich zasadach Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie przetwarza Państwa dane osobowe.

 

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, ul. płk. Francesco Nullo 8/4, 31-543 Kraków (zwana dalej:  „Administratorem”). Administrator dba o to, aby Państwa dane przetwarzane były bezpiecznie, zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.

 

Z kim mogą się Państwo kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?

 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, na adres iod@oirp.krakow.pl lub bezpośrednio z Administratorem na adres biuro@oirp.krakow.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora.

 

Po co i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe?


Serwisy internetowe Administratora mogą przetwarzać dane, które nie zawierają danych kontaktowych użytkownika, ale mogą być wykorzystane do identyfikacji określonego urządzenia, za pomocą którego uzyskuje on dostęp do serwisu. W połączeniu z innymi danymi, pozyskiwane przez Administratora dane mogłyby jednak zostać wykorzystane w celu identyfikacji użytkownika. W taki sposób Administrator może pozyskiwać np.: dane demograficzne, adresy IP oraz identyfikatory internetowe, jak również dane uzyskiwane z plików cookies. Pozyskane w ten sposób dane Administrator wykorzystuje w celu umożliwienia identyfikacji sesji użytkownika, dostosowania wyświetlanych treści oraz w celach statystycznych.

Ponadto, w zależności od charakteru relacji, Administrator może gromadzić różne kategorie danych osobowych podawanych bezpośrednio przez użytkowników. Zakres danych jest uzależniony od charakteru relacji i może obejmować takie dane jak: Imię i nazwisko, dane adresowe i kontaktowe, dane potwierdzające przynależność do określonej grupy zawodowej, numer wpisu, PESEL. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników w następujących celach:

- autoryzacji oraz przyznania dostępu do zasobów Administratora,

- umożliwienia rejestracji na organizowane lub wspierane przez Administratora wydarzenia,

- administrowania serwisami,

- zapewnienia zgodności z prawem oraz bezpieczeństwa funkcjonowania serwisów Administratora,

- prowadzenia analiz statystycznych.


W pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne dla realizacji działań na żądanie użytkownika (np. rejestracja do usług lub wydarzeń).

 

Na jakiej podstawi i przez jaki okres będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

 

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych użytkownika może być:

- udzielona przez niego zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która to może być w każdym czasie wycofana. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

- konieczność przetwarzania dla realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub dla wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Administrator będzie przechowywał dane osobowe w czasie trwania umowy oraz w czasie trwania obowiązków prawnych

- realizacja uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej (art. 6 ust.1 lit. f RODO), o ile będą one przeważać nad prawami i wolnościami użytkownika.
Dane będą przechowywane w okresie przedawnienia poszczególnych roszczeń.

 

Czy ujawniamy Państwa dane osobowe?

 

Co do zasady Administrator nie udostępnia danych osobowych użytkowników inny podmiotom za wyjątkiem sytuacji, gdy:

- obowiązek ich ujawnienia wynika z przepisów prawa, bądź

- jest to niezbędne dla realizacji jakiegoś przedsięwzięcia i odbywa
się to w konsekwencji złożenia przez użytkownika żądania w tym zakresie,
np. w przypadku organizowanych przez dostawców zewnętrznych wydarzeń. 

Zaznaczyć również należy, że dostęp do danych użytkowników mogą posiadać również podmioty, które świadczą usługi dla Administratora, jak i te, które świadczą wsparcie techniczne w zakresie funkcjonowania serwisów Administratora.

 

Czy przekazujemy Państwa dane poza granice?

 

Z uwagi na fakt, że poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem właściwego stopnia ochrony przekazywanych danych. Przekazanie danych osobowych odbywa się każdorazowo wyłącznie z wykorzystaniem odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności na podstawie umowy z odbiorcą danych z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 

Czy przetwarzamy Państwa dane w sposób zautomatyzowany?


Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację użytkowników. Przetwarzanie zautomatyzowane, w tym profilowanie może polegać na analizie i ocenie danych użytkownika celem dostosowania zachowania serwisów do konfiguracji urządzenia oraz oprogramowania, z którego użytkownik korzysta jak również do preferencji użytkownika.

 

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?


W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, użytkownicy posiadają szereg uprawnień. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie wskazuje, że respektowane będą wszystkie prawa użytkowników wynikających
z RODO i innych przepisów prawa. Każdy z użytkowników ma prawo dostępu
do swoich danych osobowych oraz może domagać się ich sprostowania, uzupełnienia lub przeniesienia. Ponadto, każdy z użytkowników może domagać wstrzymania przetwarzania swoich danych osobowych lub ich usunięcia.  

Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z uprawnienia do usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Zaznaczyć należy, iż w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jaka jest nasza polityka dotycząca cookies i podobnych technologii?

 

Dla Państwa wygody strona internetowa oraz serwisy Administratora używają plików cookies i podobnych technologii m.in. zarówno po to, by dostosować te serwisy
do potrzeb użytkowników ale także i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane do urządzenia użytkownika w trakcie przeglądania przez niego strony internetowej. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia lub elementy serwisów społecznościowych.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Strona internetowa oraz serwisy Administratora stosują „cookies niezbędne”,
czyli takie, które umożliwiają korzystanie z usług w ramach strony bądź serwisu; „cookies wydajnościowe” czyli takie, które służą do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by ta lepiej działała; „cookies funkcjonalne”, czyli takie, które dla Państwa wygody pozwalają „pamiętać" o ustawieniach użytkownika. Co istotne, serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies.

 

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach?

 

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej - aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa
i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.

 

Google Chrome

Trzeba kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność" trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie" można zmienić następujące ustawienia plików cookie:

Usuwanie plików cookie

Domyślne blokowanie plików cookie

Domyślne zezwalanie na pliki cookie

Domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

Określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen

 

Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

 

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika".

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie - bądź nie - pozycji Akceptuj ciasteczka.

 

Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie - bądź nie - pozycji Ciasteczka.

 

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie".

Przydatne linki