Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych", ed. 2019

16.02.2019
logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb-1.jpg                    znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_rgb.jpg                 UniaEu.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 

Nowelizacja przepisów ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym

Zaproszenie do udziału w szkoleniach eksperckie w  2019 roku, realizowanych w ramach projektu unijnego „Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych”.

 

Szanowni Państwo,

19 września 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Projekt ustawy był konsultowany w ramach grupy eksperckiej złożonej z przedstawicieli samorządów, ministerstw, prawników, praktyków rynku PPP oraz podczas uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Znowelizowana ustawa stawia sobie za cel zwiększenie zaangażowanie kapitału prywatnego w realizację inwestycji publicznych. Nowe przepisy mają też na celu wyeliminowanie niejasności w istniejących przepisach prawa oraz zwiększenie liczby projektów realizowanych w formule PPP. Partnerstwo publiczno-prywatne to  przede wszystkim istotny instrument finansowania dla samorządów, szczególnie w obliczu kończących się funduszy z Unii Europejskiej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie rozpoczyna kolejną serię bezpłatnych szkoleń z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w  2019 roku. Szkolenia realizowane w ramach projektu mają charakter ekspercki i współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).  

Szkolenia w 2019 roku rozpoczynają się 26 stycznia dla V grupy i 23 lutego dla VI grupy skierowane są do radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Nowe kryteria naboru dla radców prawnych:

  • Czynny wpis na listę radców prawnych w OIRP w Krakowie;
  • Doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów publicznych lub prywatnych w dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, Zamówieniami Publicznymi, Koncesją lub chęć specjalizacji w dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, Zamówieniami Publicznymi, Koncesją- weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Kryteria naboru dla aplikantów radcowskich

  • Czynny wpis na listę aplikantów radcowskich OIRP w Krakowie;
  • Chęć specjalizacji w dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, Zamówieniami Publicznymi, Koncesją- weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Szkolenia realizowane w ramach projektu ukierunkowane są na przedstawienie informacji z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym przede wszystkim aspektów prawnych wynikających z polskiego i unijnego prawodawstwa. Szczególny nacisk zostanie położony na procedury wyboru partnera prywatnego w tym w szczególności kwestię dialogu konkurencyjnego, zasady przygotowania inwestycji w tej formule, obowiązki podmiotów w zakresie rozliczania i sprawozdawczości, przejrzystość postępowania. Ważnym aspektem szkoleń będzie omówienie umów zawieranych w formule PPP oraz wzajemnych obowiązków stron umowy.

W ramach projektu dla każdej grupy uczestników projektu zaplanowanych jest IX jednodniowych, nieodpłatnych Modułów Szkoleniowych, w tym również warsztaty o charakterze praktycznym.

Celem Modułu I będzie zaprezentowanie zasad współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, jako formuły służącej realizacji zadań publicznych oraz możliwej współpracy w tym zakresie między sektorem publicznym i prywatnym. Ponadto moduł ten określi zadania jakie stoją przed radcami prawnymi w dziedzinie partnerstwa i przedstawi jaka jest rola konsultacji społecznych ze środowiskiem prawników praktyków w procesie stanowienia prawa w tej dziedzinie.

Celem Modułu II jest zaznajomienie uczestników szkoleń ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką partnerstwa publiczno-prawnego, w tym m.in. z:

  • formami organizacyjno- prawnymi świadczenia usług publicznych w świetle przepisów europejskich i krajowych,
  • możliwymi modelami organizacyjno-prawnymi i finansowymi,
  • celami, korzyściami i efektywnością partnerstwa publiczno-prywatnego oraz umów koncesyjnych.

Dodatkowo uczestnicy szkoleń poznają główne założenia polityki rozwoju gospodarczego UE i Polski w zakresie PPP.

Moduł III poświęcony będzie zastosowaniu formuły PPP w praktyce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ramy prawne, zadania i cele jakie stoją przed stronami partnerstwa. Uczestnikom szkoleń zaprezentowane zostaną wybrane projekty i przedstawiona analiza przedrealizacyjna, która w przyszłości pozwoli im na wybór odpowiedniej konstrukcji prawnej.

Moduł IV będzie miał charakter warsztatowy.

I część tego modułu będzie miała na celu przyswojenie przez uczestników szkoleń praktycznych umiejętności związanych z obsługą prawną partnerstwa ze szczególnym uwzględnieniem analizy możliwości finansowych, analizy ryzyka oraz procedury wyboru partnera prywatnego.

Celem II części tego modułu będzie szczegółowe zapoznanie się przez uczestników szkoleń z umową o partnerstwie, jej przedmiotem, konstrukcją prawną i możliwym doradztwem prawnym ze strony radcy prawnego.

Moduł V pozwoli na zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy związanej z wyborem partnera. Omówione zostaną kwestie dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego jako elementu systemu zamówień publicznych.

Celem Modułu VI jest zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy związanej z wyborem partnera a postępowaniem o zawarcie umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi. Uczestnicy przeanalizują wybrane przepisy ustawy o umowie koncesji na roboty budowalne lub usługi oraz zasady zawierania umowy koncesji.

EFEKTYWNOŚĆ PPP, ANALIZA EKONOMICZNA I FINANSOWA to natomiast główna tematyka szkolenia w ramach Modułu VII. Omówienie zagadnień o charakterze ekonomicznym i finansowym związanych z partnerstwem stanowi ważne dopełnienie zakresu merytorycznego szkoleń.

Celem Modułu VIII jest zapoznanie uczestników szkoleń z różnymi zagadnieniami powiązanymi z partnerstwem takimi jak wpływ zobowiązań i alokacji ryzyk na dług publicznych i deficyty budżetowy, udział środków unijnych w partnerstwie, zagadnienia podatkowe.

Moduł IX to OPRACOWNIE CYKLU REALIZACJI PROJEKTU PPP I PRZYKŁADOWEJ UMOWY.

Szkolenia jednodniowe odbywać się będą w soboty w godzinach 10:00- 15:30. Dla uczestników szkoleń przewidziany jest catering ( przerwa kawowa oraz lunch). Ukończenie szkolenia potwierdzone zostanie zaświadczeniem wydanym przez OIRP w Krakowie.

Wykładowcami w projekcie są wysokiej klasy specjaliści, radcowie prawni zajmujący się zagadnieniami z różnych dziedzin prawa powiązanych z Partnerstwem Publiczno- Prywatnym, posiadający wieloletnie doświadczenie w zarówno w realizacji projektów przygotowanych w tej formule, autorzy licznych publikacji w tej dziedzinie.

Przyjęta w projekcie formuła szkoleń, z położonym naciskiem na stronę praktyczną, jest szansą dla uczestników szkoleń na zdobycie eksperckich umiejętności i zwiększenia w najbliższej przyszłości liczby radców prawnych specjalizujących się w realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno- Prywatnego.

Rekrutacja uczestników projektu odbywa się w trybie ciągłym.

Biuro projektu mieści się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie tj. ul. płk. Francesco Nullo 8 /4, 31-543 Kraków, I piętro, i czynne jest w dniach, w których odbywają się szkolenia w godzinach 10:00 - 15:00.

Kontakt z biurem projektu:

e-mail: ppp@oirp.krakow.pl,

telefon: 603-787-631,

Mirosława Rączka - Specjalista ds. obsługi szkoleń,

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projekcie,

Radca prawny

Dorota Olbrycht-Strzelecka

Kierownik Projektu

 

Pobierz załączniki

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie RP.pdf
OIRP_załącznik 1_formaularz rekrutacyjny ed.2019.doc
OIRP_załacznik nr 2_Oświadczenie_Uczestnika_projektu(1).doc
OIRP_załącznik 3_deklaracja udziału w projekcie_ed2019.pdf
OIRP_załącznik 4_oswiadczenie wykorzystanie wizerunku w projekcie ed.2019.pdf
Wzór Umowa z uczestnikiem projektu_2019.doc

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Szkolenia zawodowe w ramach doskonalenia zawodowego  z Partnerstwa Publiczno- Prywatnego dla małopolskich radców prawnych i aplikantów radcowskich
09.09.2019

Szkolenia zawodowe w ramach doskonalenia zawodowego z Partnerstwa Publiczno- Prywatnego dla małopolskich radców prawnych i aplikantów radcowskich

Przydatne linki