Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
KBF zatrudni Specjalistę ds. Zamówień Publicznych

KBF zatrudni Specjalistę ds. Zamówień Publicznych

Krakowskie Biuro Festiwalowe poszukuje pracownika
na stanowisko
Specjalisty ds. Zamówień Publicznych

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w pełnym zakresie, w tym:
 • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym wzoru umowy lub istotnych postanowień umowy), korespondencja z wykonawcami, ocena formalno-prawna ofert, opracowywanie wezwań do uzupełnień, wyjaśnień, wykluczeń, umów z wybranymi wykonawcami, przygotowywanie i publikacja ogłoszeń, opracowywanie protokołów i wszelkich innych dokumentów wymaganych przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi;
 • opiniowanie wyboru trybu pod kątem zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych;
 • weryfikacja opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych;
 • weryfikacja sposobu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia w zakresie zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych, planem zamówień publicznych, obowiązującymi przepisami wewnętrznymi oraz wytycznymi w zakresie udzielania zamówień, w tym dot. projektów unijnych oraz innych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych;
 • przygotowywanie odpowiedzi na odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz innych dokumentów związanych z wniesionymi środkami ochrony prawnej;
 • przygotowywanie dokumentacji oraz projektów pism, opinii, odpowiedzi na korespondencję organów kontrolnych w sprawach dot. kontroli procedur o udzielenie zamówień publicznych;
 • weryfikacja prawidłowości wydatkowania środków, w zakresie ich zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych, planem zamówień publicznych, obowiązującymi w KBF przepisami wewnętrznymi i procedurami, w tym dot. zamówień o wartości poniżej progu ustawowego, wytycznymi w zakresie udzielania zamówień, w tym dot. projektów unijnych oraz innych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Wymagania:

 • wykształcenia wyższego;
 • co najmniej 2 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w samodzielnej obsłudze procedur o udzielenie zamówień publicznych;
 • biegła znajomość obowiązujących przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych i umiejętność
 • ich praktycznego zastosowania;
 • mile widziane ukończone studia podyplomowe lub kursy z zakresu zamówień publicznych;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji kultury;
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej;
 • skrupulatności, rzetelności i obowiązkowości;
 • wysoko rozwiniętych zdolności komunikacyjnych;
 • nastawienia na współpracę i umiejętność pracy w grupie.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja.prawny@kbf.krakow.pl Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o załączenie klauzuli na przesłanym CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby realizacji procesu rekrutacji dla tej oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe w okresie 1 roku od momentu ich przesłania, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.”

Administratorem danych osobowych jest Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków.

Dane osobowe w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (np. imię, nazwisko, doświadczenie zawodowe, wykształcenie wynikają z Kodeksu pracy) przetwarzamy w celu przeprowadzenia obecnego procesu rekrutacyjnego tj. celem weryfikacji kandydatów i zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Pozostałe dane zawarte w przesłanej aplikacji (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego, która może zostać odwołana w każdym czasie.

Dane osobowe przesłane w aplikacji przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do momentu jej zakończenia i niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną one usunięte. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach przedmiotowe dane osobowe przetwarzane będą przez okres 1 roku od dnia ich przesłania.

Przesłane dane osobowe możemy przekazać: podmiotom przetwarzającym w imieniu Krakowskiego Biura Festiwalowego - dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych; pomiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych decydując o sposobie i celach przetwarzania – wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyrażona została zgoda) do innego administratora danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: Inspektor Ochrony Danych Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą przy ul. Wygranej 2, 30-311 Kraków, oraz przez e-mail: rodo@biurofestiwalowe.pl

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa