PIT: kwalifikacja przychodu zależy od formy wykonywania zawodu

13.10.2015

Kwalifikacja do źródła przychodów wynagrodzenia radcy prawnego ustanowionego z urzędu z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej jest zależna od formy prawnej wykonywania przez niego zawodu radcy prawnego. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 września 2015 r.

W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się radca prawny świadczący w ramach spółki komandytowej usługi polegające na udzielaniu pomocy prawnej z urzędu. Ta działalność jest jedyną prowadzoną przez niego formą wykonywania zawodu, w szczególności nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej w tym zakresie. W związku z pomocą prawną świadczoną z urzędu, sądy, wypłacając spółce na podstawie faktury VAT wystawionej przez spółkę należne wynagrodzenie, potrącają podatek dochodowy od osób fizycznych, uważając się w tym zakresie za płatnika podatku.

Zdaniem radcy, przychody otrzymywane z tytułu pomocy prawnej świadczonej z urzędu stanowią przychód z działalności gospodarczej spółki komandytowej, a fakturę VAT powinna wystawić spółka. Tym samym, sądy nie są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych i nie są uprawnione do potrącania tego podatku z wynagrodzenia należnego w związku z pomocą prawną świadczoną z urzędu.

Fiskus najpierw uznał stanowisko radcy za nieprawidłowe. Stwierdził wówczas, że przychód radcy prawnego z tytułu świadczenia pomocy prawnej z urzędu jest jego przychodem (a nie przychodem spółki komandytowej) zakwalifikowanym jako przychód z działalności wykonywanej osobiście. Podatek dochodowy od uzyskiwanego wynagrodzenia z tego tytułu winien być odprowadzany przez sąd jako płatnika.

Radca zaskarżył taką interpretację. I wygrał zarówno przed WSA, jak i NSA. Fiskus rozpatrując ponownie wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zgodził się już z radcą.

Tym razem fiskus uznał, że kwalifikacja do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika (radcy prawnego) ustanowionego z urzędu jest zależna od formy prawnej wykonywania przez niego zawodu radcy prawnego. Forma organizacyjna, w jakiej radca prawny wykonuje zawód, decyduje o statusie radcy prawnego w sferze prawnopodatkowej. Jeżeli pomoc prawną świadczy radca prawny wykonujący zawód w ramach spółki osobowej usługodawcą jest spółka osobowa.

Tym samym otrzymywane w niniejszej sprawie przez radcę prawnego przychody z tytułu pomocy prawnej świadczonej z urzędu stanowią przychód z działalności gospodarczej spółki komandytowej. Oznacza to, że sądy nie są uprawnione do potrącania podatku z wynagrodzenia należnego w związku z pomocą prawną świadczoną z urzędu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 września 2015 r., sygn. IBPB-2-1/4511-220/15/BJ, LEX nr 273645