Wysokość składek członkowskich i składki ubezpieczeniowej obowiązujących od 1 stycznia 2011 roku

29.12.2010

W imieniu Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie informuję o nowych regulacjach  które wprowadziła Krajowa Rada Radców Prawnych w zakresie  wysokości składek członkowskich i składki ubezpieczeniowej i tak;

 • uchwałą Nr 2/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 listopada 2010r.  określono wysokość składki członkowskiej  w latach 2011 -2013;
 • a uchwałą NR 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010r. określono  zasady uiszczania  i podziału składki członkowskiej i  zasady uiszczania składki ubezpieczeniowej  określono funkcjonujące w Krajowej Radzie Radców prawnych fundusze celowe.

Wysokość składki członkowskiej  w latach 2011-2013 od dnia 1 stycznia 2011 roku wynosić będzie  miesięcznie;

 • 78 zł dla radców prawnych wykonujących zawód i niewykonujących zawodu radcy prawnego
 • 39 zł dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami wykonujących zawodu radcy prawnego
 • 8 zł dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami niewykonujących zawodu radcy prawnego

Radcowie prawni wykonujący  zawód radcy prawnego są zobowiązani do uiszczania oprócz składki członkowskiej  również składki ubezpieczeniowej   w wysokość  22 zł miesięcznie. Składkę ubezpieczeniowa należy uiszczać łącznie ze składką członkowską.

Zatem kwota miesięcznej składki  od dnia 1 stycznia 2011 roku łącznie wynosić  będzie 

 • dla radców prawnych  wykonujących zawód radcy prawnego  - 100 zł
 • dla radców prawnych będących emerytami lub rencistami wykonującymi zawód radcy prawnego  -  61 zł

 Składka  członkowska dla aplikantów radcowskich wynosi - 20 zł miesięcznie

 

Jednocześnie przypomina się o terminowym  uiszczaniu składek to jest do końca miesiąca za który składa jest  należna.
Obowiązek uiszczania składek powstaje w miesiącu  w którym nastąpił wpis na listę radców prawnych lub aplikantów radcowskich.
Obowiązek uiszczania składki członkowskiej  wygasa ostatniego dnia miesiąca w którym  ustała przynależność do samorządu zawodowego radców prawnych.

Na mocy uchwały nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych  z obowiązku uiszczania składek  zwolnienia są;

 • radcowie prawni którzy ukończyli 75 rok życia i nie wykonują zawodu radcy prawnego - począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym ukończyli 75 rok życia
 • radcowie prawni niewykonujący zawodu radcy prawnego, zarejestrowania w urzędzie pracy jako bezrobotni - począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym radca prawny przedłożył radzie okręgowej zaświadczenia o umieszczeniu w rejestrze osób bezrobotnych

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych  może  na wniosek zobowiązanego ;

 • zwolnić radcę prawnego lub aplikanta radcowskiego przebywającego na urlopie wychowawczym z obowiązku uiszczania składki członkowskiej.
 • umorzyć w całości lub w części należność z tytułu składki członkowskiej .

Powyższe nie dotyczy  obowiązku uiszczania składki ubezpieczeniowej.

Krajowa Rada Radców Prawnych w ramach przekazywanej je części składek członkowskich   utworzyła fundusze celowe, a to;

 • Fundusz Doskonalenia Zawodowego Radców prawnych -przeznaczony na finansowanie i dofinansowanie kosztów szkoleń radców prawnych;
 • Fundusz Badań, Funkcjonowania Pomocy Prawnej i Stosowania Prawa - przeznaczony na finansowanie kosztów badań, ekspertyz i projektów aktów prawnych;
 • Fundusz Promocji Zawodu- przeznaczony w szczególności na finansowanie kosztów działalności medialnej;
 • Fundusz Seniora - przeznaczony na finansowanie pomocy materialnej dla seniorów członków samorządu radców prawnych. 

  Skarbnik

Okręgowej Izby Radców Prawnych
                 w Krakowie

       Alicja Juszczyk