Informacja o składkach członkowskich

26.11.2015

 

W celu prawidłowego realizowania zadań samorządu radców prawnych, Rada przypomina o obowiązku regularnego i terminowego, co miesięcznego opłacania składek członkowskich w wysokości i na zasadach określonych w uchwale nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych.

Wysokość składki:

  • radców prawnych wykonujących zawód wynosi 100 zł miesięcznie w tym 78 zł składka członkowska i 22 zł składka ubezpieczeniowa
  • radców prawnych niewykonujących zawodu wynosi 78 zł miesięcznie
  • radców prawnych będących emerytami lub rencistami wykonującymi zawód wynosi 61 zł miesięcznie w tym 39 zł składka członkowska i 22 zł składka ubezpieczeniowa
  • radców prawnych będących emerytami lub rencistami niewykonującymi zawód wynosi 8 zł miesięcznie
  • aplikantów radcowskich wynosi 20 zł miesięcznie

Z obowiązku uiszczania składki członkowskiej zwolnieni są:

  • radcy prawni, którzy ukończyli 75 lat i nie wykonują zawodu radcy prawnego
  • radcowie prawni niewykonujący zawodu radcy prawnego, zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni

Składka za dany miesiąc winna być uiszczona do końca danego miesiąca.

Wymieniona uchwałą Krajowa Rada Radców Prawnych zobowiązała rady okręgowe do przekazywania przypadającej jej części składki samorządowej w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Część składki członkowskiej należnej Krajowej Radzie Radców Prawnych, Rada przekazuje w wysokości należnej, czyli nie zależnie od  wielkości środków finansowych, które z tytułu składki członkowskiej przez radców prawnych zostały przekazane na  rachunek bankowy OIRP za dany miesiąc kalendarzowy. Zatem w sytuacji kiedy składki członkowskie nie są opłacane regularnie, w okresach miesięcznych, Rada jest zobowiązana kredytować brakujące środki finansowe z tytułu nie opłaconych składek członkowskich.

Podobnie sytuacja kształtuje się przy przekazywaniu do Ubezpieczyciela należności z tytułu składki ubezpieczeniowej, które również Rada jest zobowiązana przekazywać  składki w należnej wysokości za wszystkich radców prawnych, którzy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC niezależnie od tego czy składka ubezpieczeniowa za dany miesiąc została  przez radcę prawnego opłacona.

Mając na uwadze uregulowania dotyczące wysokości składek członkowskich oraz gromadzenia i dystrybucji środków finansowych z tego tytułu przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych, Rada przypomina o ustawowym obowiązku ponoszenia opłat na rzecz samorządu zawodowego i o przepisach ustalających sankcje za nieuiszczanie składek członkowskich.