Informacja o zmianie wysokości składek członkowskich od stycznia 2016 r.

31.03.2016

W celu prawidłowego realizowania zadań samorządu radców prawnych, Rada przypomina o obowiązku regularnego, terminowego, co miesięcznego opłacania składek członkowskich w wysokości i na zasadach określonych w uchwale nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych.

 

Równocześnie informujemy, że Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu 11 marca 2016r.  podjęła uchwałę nr 109/IX/2016 w sprawie budżetu KRRP na rok 2016 oraz zmieniająca uchwałę nr 7/VIII/2010 KRRP w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych.

 

Po dokonanych zmianach  wysokość składki od dnia 1 stycznia 2016r.:

 

  • radców prawnych wykonujących zawód   wynosi 100 zł miesięcznie w tym 81 zł składka członkowska i 19 zł składka ubezpieczeniowa
  • radców prawnych niewykonujących zawodu  wynosi 81 zł miesięcznie
  • radców prawnych będących emerytami lub rencistami  wykonującymi zawód  wynosi 61 zł miesięcznie  w tym 42 zł składka członkowska i 19 zł składka ubezpieczeniowa
  • radców prawnych będących emerytami lub rencistami  niewykonującymi zawód  wynosi 8 zł miesięcznie
  • aplikantów radcowskich wynosi 20 zł miesięcznie

 

 Z obowiązku uiszczania  składki członkowskiej  zwolnieni są:

 

  • radcy prawni, którzy ukończyli 75 lat i  nie wykonują zawodu  radcy prawnego
  • radcowie prawni niewykonujący zawodu  radcy prawnego zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni

 

Składka  za dany miesiąc  winna być uiszczona do końca danego miesiąca

 

Wymieniona uchwałą Krajowa Rada Radców Prawnych  zobowiązała rady okręgowe do   przekazywania przypadającej  jej  części składki samorządowej   w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Część składki  członkowskiej należnej Krajowej Radzie Radców Prawnych,  Rada przekazuje  w wysokości   należnej, czyli nie zależnie od  wielkości środków finansowych, które z tytułu składki członkowskiej  przez radców prawnych zostały przekazane na  rachunek bankowy OIRP  za dany miesiąc kalendarzowy. Zatem w sytuacji kiedy składki członkowskie nie są opłacane regularnie, w okresach miesięcznych,  Rada  jest zobowiązana kredytować brakujące środki finansowe z tytułu  nie opłaconych składek członkowskich.

 

Podobnie sytuacja kształtuje się przy przekazywaniu do Ubezpieczyciela środków finansowych z tytułu składki ubezpieczeniowej, tu  również Rada jest zobowiązana przekazywać  składki w należnej  wysokości za wszystkich radców prawnych, którzy podlegają  obowiązkowemu ubezpieczeniu OC niezależnie  od tego czy składka  ubezpieczeniowa za dany miesiąc została  przez radcę prawnego opłacona.

 

Mając na uwadze uregulowania dotyczące wysokości składek członkowskich oraz  gromadzenia i dystrybucji  środków finansowych  z tego tytułu,  Rada przypomina  o  ustawowym obowiązku ponoszenia opłat  na rzecz samorządu  zawodowego  i  o   przepisach  ustalających  sankcje za nieuiszczanie  składek członkowskich.