Przypomnienie o obowiązkach względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

10.10.2013

Przypomnienie o obowiązkach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.)

Pranie brudnych pieniędzy

Ustawa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zm.) nakłada na radców prawnych wykonujących zawód poza stosunkiem pracy w urzędach obsługujących organy administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego, prawników zagranicznych świadczących pomoc prawną poza stosunkiem pracy, obowiązki w zakresie rejestrowania transakcji i informowania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach oraz o transakcjach niedokonanych, w sposób i w okolicznościach określonych przepisami tej ustawy (art. 8 ust. 3b, art. 11 i art.16 ustawy).
Ponadto radca prawny, jako instytucja obowiązana, w zakresie określonym przepisami art. 10 a ust. 4 i art. 10b ust. 3 powołanej ustawy winien wypełniać obowiązki szkoleniowe oraz wprowadzić procedury, o których mowa w art. 9e ust. 4 pkt 1 ustawy.
Udzielenie informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 61 ustawy o radcach prawnych nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej.