Karta ewidencyjna

08.04.2015

 


Aby przejść do formularza internetowego, dostępnego po zalogowaniu, kliknij na link:

 

formularz KARTA EWIDENCYJNA


 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zbliża się termin 1 lipca 2015 r., w którym wejść mają w życie przepisy uprawniające radców prawnych do świadczenia pomocy prawnej w charakterze obrońcy w postępowaniu karnym.

Przygotowany jest także projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2015 roku „w sprawie sposobu zapewnienia korzystania oskarżonemu z pomocy obrońcy z urzędu", który nakłada na Rady OIRP oraz Okręgowe Rady Adwokackie obowiązki związane z przekazywaniem Prezesom właściwych sądów wykazów odpowiednio radców prawnych (wpisanych na listę prowadzoną przez daną OIRP) oraz wykazów adwokatów.

W oparciu o przekazane wykazy Prezesi właściwych sądów będą tworzyć ułożoną alfabetycznie listę obrońców, składającą się z:

  • części Adwokaci (z podziałem na adwokatów uprawnionych do obrony w postępowaniu karnym i wyrażających gotowość do wykonywania obrony z urzędu i pozostałych Adwokatów uprawnionych do obrony),
  • oraz z części Radcowie Prawni (z podziałem na radców, którzy wyrazili gotowość pełnienia funkcji obrońców i pozostałych radców prawnych).

Ze względu, że sporządzenie prawidłowych wykazów wymaga uzyskania od radców prawnych dodatkowych informacji i oświadczeń, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych uchwałą Nr 114/IX/2014 z dnia 13 grudnia 2014 r. - wprowadziło nowy wzór karty ewidencyjnej, w której zawarte są nowe rubryki właśnie w zakresie danych wymaganych przepisami wskazanego Projektu Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości.

Sporządzenie przez Radę OIRP prawidłowych wykazów wymaga uzyskania oświadczenia od każdego radcy prawnego:

  • o gotowości do pełnienia roli pełnomocnika w obronach karnych (poprzez zakreślenie w części I punktu 50 karty ewidencyjnej);
  • o nie pozostawaniu w stosunku pracy (radcowie prawni pozostający w stosunku pracy nie są uprawnieni do pełnienia roli obrońcy, chyba że są zatrudnieni tylko jako pracownicy naukowi lub naukowo-dydaktyczni (poprzez zakreślenie w części H punktu 49 karty ewidencyjnej);
  • dotyczącego wskazania adresu do doręczeń (poprzez zakreślenie części C karty ewidencyjnej).

W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na możliwość wskazania przez radcę prawnego jako adresu do doręczeń skrytki pocztowej (poprzez zakreślenie punktu 34 w części C karty ewidencyjnej).

Skorzystanie z tego rozwiązania wydaje się najbardziej pożądane w przypadku tych radców prawnych, którzy obecnie jako adres do doręczeń wskazali swój adres zamieszkania.

Sąd bowiem wyznaczając radcę prawnego jako obrońcę z urzędu przekaże oskarżonemu, nie tylko imię i nazwisko radcy, ale także jego dane kontaktowe, a więc: adres do doręczeń, nr telefonu, adres e-mail (vide § 12 Projektu Rozporządzenia).

Dlatego też mając na uwadze prawidłowe sporządzenie i przekazanie do dnia 31 lipca 2015 r. wykazów radców prawnych do właściwych Prezesów sądów, w oparciu o które zostaną sporządzone listy obrońców, zwracam się o jak najszybsze wypełnienie karty ewidencyjnej, ewentualnie dokonanie w niej aktualizacji danych, tj. w terminie do 30 kwietnia 2015 roku poprzez wypełnienie formularza Karta ewidencyjna. Po wypełnieniu właściwych pól formularza, proszę nie zapomnieć o przyciśnięciu klawisza Zapisz. Zapisanie danych jest potwierdzane odpowiednim komunikatem. Dostęp do formularza jest możliwy tylko po zalogowaniu się na stronie (Panel logowania znajduje się w prawym górnym rogu strony).

Informuję ponadto o konieczności niezwłocznego zawiadamiania Rady OIRP w Krakowie o zmianie danych zawartych w karcie ewidencyjnej, a także o zaistnieniu sytuacji uniemożliwiającej pełnienie funkcji obrońcy.

 

Sekretarz Rady OIRP w Krakowie

Danuta Rebeta

 


 

Aby przejść do formularza kliknij na link:

formularz KARTA EWIDENCYJNA