Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku

13.10.2022 - 30.10.2022

Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych
w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku

Szanowne Koleżanki i Koledzy – radcowie prawni z OIRP w Krakowie,

Uprzejmie informuję, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie rozpoczyna przyjmowanie deklaracji radców prawnych zgłaszających się do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2023 przyjmowane są od 13 października 2022 r. od godziny 12:00 do 30 października 2022 r. do godziny 24:00.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie informuje, że wyznaczonym radcą prawnym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego radcy prawnego nie może być radca prawny:

  1. który nie jest członkiem OIRP w Krakowie;
  2. który został prawomocnie ukarany dyscyplinarnie - do czasu zatarcia kary;
  3. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy;
  4. któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny - przez okres roku od upływy terminu do odwołania albo utrzymania w mocy;
  5. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym (przedmiotem oceny będzie spełnienie obowiązku szkoleniowego w zakończonym IV cyklu – od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.). Warunek wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym nie dotyczy osób, które zostały wpisane na listę radców prawnych w 2021 i 2022 roku;
  6. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich za okres dłuższy niż dwa miesiące;
  7. który nie spełnia warunków w zakresie dziedzin prawa w ramach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wymaganych i wskazanych przez powiat podczas poszczególnych dyżurów.

Jednocześnie informujemy, że niektóre Powiaty zwróciły się do OIRP w Krakowie o wskazanie radcy prawnego, który będzie udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej i będzie jednocześnie posiadał uprawnienia umożliwiające przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji w punkcie. W związku z tym  zachęcamy radców prawnych będących mediatorami zgodnie z treścią art. 4a. ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 945) do aplikowania na wskazane przez Powiaty "punktodni" (oznaczone: "npp / nieodpłatna mediacja" lub "nieodpłatna mediacja").

Deklaracje należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza, indywidualnie dla każdego wyznaczonego przez powiaty punktu (miejsca wykonywania czynności - lokalu), wskazanego dnia tygodnia i ustalonych w tym punkcie godzin świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Formularze zawierające wymienione wyżej informacje dostępne są od czwartku 13 października br. od godziny 12:00 w Extranecie (po zalogowaniu!) na stronie internetowej OIRP w Krakowie pod adresem:

...

Lista punktów jest opublikowana poniżej.

UWAGA:

Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2023 winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do 30 października br. do godz. 24:00 pod rygorem pozostawienia deklaracji bez rozpatrzenia.

Równocześnie informujemy, że w przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym miejscu - punkcie (miejscu wykonywania czynności - lokalu) przekroczy ustaloną dla tego miejsca wykonywania czynności liczbę radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, radcę prawnego (radców prawnych) wyznaczonego do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym miejscu wyznacza się w drodze losowania. Z czynności losowania sporządza się protokół. W "punktodniach" oznaczonych npp / nieodpłatna mediacja pierwszeństwo wyznaczenia obejmować będzie radcę prawnego (radców prawnych) będącego również mediatorem zgodnie z treścią art. 4a. ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Radcowie prawni ubiegający się o wyznaczenie, którzy nie zostaną wylosowani stają się zastępcami wyznaczonych radców prawnych.

Przed złożeniem deklaracji, o których mowa powyżej, istnieje możliwość weryfikacji przez radcę prawnego stanu rozliczenia składek (w Extranecie: „Ewidencja składek lub telefonicznie: 12 41 45 911) i stanu wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w IV cyklu szkoleniowym (2018-2020) (w Extranecie: „Doskonalenie zawodowelub telefonicznie: 12 41 45 900).

 

Dziekan
Rady OIRP w Krakowie

dr Marcin Sala-Szczypiński

Członek Prezydium
Rady OIRP w Krakowie

Alicja Juszczyk

  


Wykaz punktów świadczenia przez radców prawnych

OIRP w Krakowie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku:

 

Lp. Powiat punkt/adres dni tygodnia godziny
1 bocheński Zespół Szkół Nr 2 w Bochni, Bochnia, ul. Stasiaka 1A (pok.1) poniedziałek 7.30-11.30
wtorek 7.30-11.30
środa 7.30-11.30
czwartek 7.30-11.30
piątek 7.30-11.30
2 brzeski

Starostwo Powiatowe w Brzesku, Brzesko, ul. Głowackiego 51 (III p., pok. 308)

poniedziałek 7.30-11.30
wtorek             7.30-11.30
środa
(npp / nieodpłatna mediacja)
7.30-11.30
czwartek             11.30-15.30
piątek 11.30-15.30
3 dąbrowski Budynek Biurowy w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1

poniedziałek
(II półrocze)

8.00-12.00
wtorek
(II półrocze)
8.00-12.00
środa
(I półrocze)
8.00-12.00
czwartek
(I półrocze)
8.00-12.00
piątek
(I półrocze)
8.00-12.00
4 dębicki Starostwo Powiatowe w Dębicy, Dębica, ul. Parkowa 28 poniedziałek x
wtorek 7.30-11.30 
środa x
czwartek 12.00-16.00 
piątek x
Dworek w Żyrakowie, Żyraków 137B poniedziałek 8.00-12.00 
wtorek x
środa 8.00-12.00 
czwartek x
piątek 11.00-15.00 
5 gorlicki Urząd Gminy w Bobowej, Internat ZSZ im. St. Wyspiańskiego, ul. Węgierska 28, Bobowa poniedziałek 15.00-19.00
wtorek 15.00-19.00
środa 15.00-19.00
czwartek 15.00-19.00
piątek 15.00-19.00
6 krakowski Skawina, ul. Kopernika 13 poniedziałek 15.00-19.00
wtorek 11.00-15.00
środa 11.00-15.00
czwartek 11.00-15.00
piątek 11.00-15.00
Zabierzów, Rynek 1 poniedziałek 15.00-19.00
wtorek 15.00-19.00
środa 15.00-19.00
czwartek 15.00-19.00
piątek 16.00-20.00
7 limanowski Starostwo Powiatowe w Limanowej, Limanowa, ul. J. Marka 9 poniedziałek 15.30-19.30
wtorek 15.30-19.30
środa 7.30-11.30
czwartek 7.30-11.30
piątek 15.30-19.30
8 myślenicki Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Myślenice, ul. K. Wielkiego 5 poniedziałek 8.00-12.00
wtorek 15.00-19.00
środa 8.00-12.00
czwartek 14.00-18.00
piątek 12.00-16.00
9 nowosądecki Liceum Ogólnokształcące im. M.Curie-Skłodowskiej, ul. Partyzantów 15, Stary Sącz poniedziałek       13.00-17.00
wtorek               13.00-17.00
środa
(npp / nieodpłatna mediacja)
13.00-17.00
czwartek 13.00-17.00
piątek 13.00-17.00
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu, ul. Waryńskiego 1, Nowy Sącz poniedziałek       9.00-13.00
wtorek 9.00-13.00
środa 9.00-13.00
czwartek
(npp / nieodpłatna mediacja)
9.00-13.00
piątek              9.00-13.00
10 nowotarski Urząd Gminy w Nowym Targu, ul. Bulwarowa 9 poniedziałek 11.30-15.30
wtorek                 10.00-14.00
środa 10.00-14.00
czwartek 10.00-14.00
piątek 10.00-14.00
Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej, os. Dłubacze 160 poniedziałek 12.00-16.00
wtorek x
środa 8.00-12.00
czwartek x
piątek 8.00-12.00
Urząd Gminy Czorsztyn z siedzibą w Maniowach, ul. Gorczańska 3 poniedziałek x
wtorek 9.00-13.00
środa x
czwartek 9.00-13.00
piątek x
11 proszowicki Starostwo Powiatowe oraz Urząd Gminy Miasta Proszowice w Proszowicach, ul. 3-go Maja 72 pok. Nr 318 poniedziałek
(I półrocze)
12.00-16.00
wtorek
(I półrocze)
11.00-15.00
środa
(I półrocze)
11.00-15.00
czwartek
(II półrocze)
11.00-15.00
piątek
(II półrocze)
11.00-15.00
12 tarnowski Urząd Gminy Gromnik Gromnik, ul. Witosa 2 poniedziałek x
wtorek 8.00-12.00
środa 11.00-15.00
czwartek x
piątek x
Ratusz w Ciężkowicach, Ciężkowice, Rynek 1 poniedziałek 8.00-12.00
wtorek x
środa x
czwartek 8.00-12.00
piątek
(npp / nieodpłatna mediacja)
8.00-12.00
Urząd Miejski Ryglice, Ryglice, Rynek 9 poniedziałek x
wtorek 8.00-12.00
środa 8.00-12.00
czwartek x
piątek x
Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Tarnów, ul. Narutowicza 38 poniedziałek x
wtorek x
środa x
czwartek
(npp / nieodpłatna mediacja)
11.00-15.00
piątek x
Urząd Gminy Skrzyszów, Skrzyszów 642 poniedziałek           9.00-13.00
wtorek x
środa x
czwartek x
piątek 9.00-13.00
13 tatrzański ul. Chramcówki 15, Zakopane poniedziałek
(I półrocze)
9.00-13.00
wtorek
(I półrocze)
9.00-13.00
środa
(I półrocze)
9.00-13.00
czwartek
(II półrocze)
9.00-13.00
piątek
(II półrocze)
9.00-13.00
14 wielicki Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, Gdów poniedziałek 12.30-16.30 
wtorek  7.30-11.30
środa                    7.30-11.30
czwartek 11.30-15.30
piątek 9.00-13.00
15 miasto Kraków Nr 17
Urząd Miasta Krakowa, ul. Sarego 4 pok. nr 12a
poniedziałek 8.00-12.00
wtorek 8.00-12.00
środa 8.00-12.00
czwartek 8.00-12.00
piątek 8.00-12.00
Nr 18
Urząd Miasta Krakowa, ul. Sarego 4 pok. nr 12a
poniedziałek 12.00-16.00
wtorek 12.00-16.00
środa 12.00-16.00
czwartek 12.00-16.00
piątek 12.00-16.00
Nr 19
Urząd Miasta Krakowa, ul. Sarego 4 pok. nr 12a
poniedziałek 16.00-20.00
wtorek 16.00-20.00
środa 16.00-20.00
czwartek 16.00-20.00
piątek 16.00-20.00
Nr 20
Urząd Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a pok. nr 4
poniedziałek 16.00-20.00
wtorek 16.00-20.00
środa 16.00-20.00
czwartek 16.00-20.00
piątek 16.00-20.00
Nr 27
Zarząd Budynków Komunalnych, ul. Czerwieńskiego 16 pok. nr 32
poniedziałek 14.30-18.30
wtorek 14.30-18.30
środa 14.30-18.30
czwartek 14.30-18.30
piątek 14.30-18.30
Nr 28
Miejskie Centrum Profilatyki Uzależnień, Rynek Podgórski 4/2a
poniedziałek 7.30-11.30
wtorek 7.30-11.30
środa 7.30-11.30
czwartek 7.30-11.30
piątek 7.30-11.30
Nr 29
Miejskie Centrum Profilatyki Uzależnień, Rynek Podgórski 4/2a
poniedziałek 12.00-16.00
wtorek 12.00-16.00
środa 12.00-16.00
czwartek 12.00-16.00
piątek 12.00-16.00
Nr 31
Urząd Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24 pok. 12, parter, strefa B
poniedziałek        11.30-15.30
wtorek                 11.30-15.30
środa
(nieodpłatna mediacja)
11.30-15.30
czwartek                     11.30-15.30
piątek                   11.30-15.30
16 miasto             Nowy Sącz Urząd Miasta w Nowym Sączu, Nowy Sącz, Nawojowska 17a poniedziałek
(II półrocze)
8.00-12.00
wtorek
(II półrocze)
(npp / nieodpłatna mediacja)
8.00-12.00
środa
(II półrocze)
8.00-12.00
czwartek
(I półrocze)
8.00-12.00
piątek
(I półrocze)
8.00-12.00
17 miasto Tarnów Urząd Miasta w Tarnowie, Tarnów, ul. Nowa 4 pok. nr 313 poniedziałek 8.00-12.00
wtorek 12.00-16.00
środa 8.00-12.00
czwartek            8.00-12.00
piątek 12.00-16.00