Komunikat dot. nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców w 2019 r.

09.10.2018

 

KOMUNIKAT OIRP W KRAKOWIE
W SPRAWIE UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
DLA CUDZOZIEMCÓW

 

OIRP w Krakowie informuje, że w związku zapisami Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1109) regulującymi zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom wnioskującym o przyznanie ochrony międzynarodowej cudzoziemcom, których pozbawia się tej ochrony oraz zawarciem w 2015 r. przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie Porozumienia z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ogłasza się nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje w ramach postępowań odwoławczych i będzie polegała na sporządzeniu odwołania od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz działaniu w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed organem drugiej instancji. Nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielali adwokaci i radcowie prawni oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie powołanej ustawy.

Radcy prawnemu, który udzieli cudzoziemcowi nieodpłatnej pomocy prawnej przysługuje:

  1. wynagrodzenie w wysokości 150% stawki minimalnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie, której przedmiotem nie jest należność pieniężna ani orzeczenie Urzędu Patentowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze,
  2. zwrot niezbędnych i udokumentowanych kosztów przejazdów do ośrodka, strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców oraz do siedziby Rady do Spraw Uchodźców, na zasadach stosowanych przy podróżach służbowych pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 §2 Kodeksu pracy,
  3. zwrot niezbędnych i udokumentowanych kosztów związanych z korzystaniem z usług tłumacza. Wypłaty wynagrodzenia i zwrotu kosztów dokonywać będzie Szef Urzędu.

Radców prawnych zainteresowanych udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom prosimy o dokonywanie zgłoszeń w terminie do dnia 12 listopada 2018r. Zgłoszenia można dokonać na adres poczty elektronicznej cudzoziemcy@oirp.krakow.pl.  Prosimy o podanie imienia i nazwiska radcy prawnego, numeru wpisu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu dla doręczeń do przekazania do Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Dane te zostaną umieszczone na stronie internetowej urzędu obsługującego Szefa Urzędu.

Dziekan Rady OIRP w Krakowie

dr Marcin Sala – Szczypiński