Teleinformatyczna forma doręczania zbiorczych zestawień udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

30.12.2016

 

Komunikat w sprawie doręczania Dziekanowi Rady OIRP w Krakowie

zbiorczych zestawień udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016r.

 

Radcom prawnym udzielającym w 2016 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa  w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U z 2015r. poz. 1255), przypominamy o wynikającym z §6 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy (t.j. - załącznik do uchwały nr 278/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r.) o obowiązku  dokumentowania wykonywanych czynności na potrzeby samorządu radcowskiego poprzez doręczanie Dziekanowi Rady OIRP w Krakowie półrocznego zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, sporządzonego na  podstawie kart nieodpłatnej pomocy prawnej o których mowa w art.7 ust.1 ustawy.

Jednocześnie informujemy, że OIRP w Krakowie w celu ułatwienia i przyspieszenia realizowania wymienionego obowiązku udostępniła na stronie internetowej Izby w Extranecie, link pod którym jest możliwość wypełnienia, przez zobowiązanych radców prawnych, obowiązku dokumentowania wykonywanych czynności na potrzeby  samorządu radcowskiego poprzez doręczanie Dziekanowi Rady OIRP w Krakowie półrocznego zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej, w wersji teleinformatycznej (Extranet -> (w lewym menu) Nieodpłatna pomoc prawna -> Dodaj zestawienie).

Obowiązek złożenia wymaganego  zbiorczego zestawienia udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej w II półroczu 2016 r. winien być zrealizowany w terminie do 31 stycznia 2017 roku.