Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Aplikant radcowski nawiąże współpracę w zakresie Prawa zamówień publicznych

Aplikant radcowski nawiąże współpracę w zakresie Prawa zamówień publicznych

 

Posiadam pięcioletnie doświadczenie zawodowe (kancelaria radcowska) w obsłudze i doradztwie prawnym w zakresie Prawa zamówień publicznych. Doświadczenie obejmuje m.in.: wykonywanie w toku codziennej pracy następujących czynności na rzecz Zamawiających:

 1. Pełna obsługa proces udzielenia zamówienia publicznego (sporządzenie SIWZ-u, zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach, udzielanie odpowiedzi na zapytania do SIWZ-u, przeprowadzenie czynności otwarcia ofert, ocenę merytoryczną ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej, sporządzenie protokołu z postępowania w pełnym zakresie, etc)
 2. Opiniowanie dokumentacji przetargowej pod kątem zgodności z ustawą PZP oraz innymi aktami prawnymi.
 3. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów PZP w toku procedury przetargowej.
 4. Sporządzanie pojedynczych dokumentów lub pism na zlecenie Zamawiającego (uzasadnienia wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty, zawiadomienia, protokoły, wezwania do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia dokumentów, odpowiedzi na odwołanie do KIO, kontakt z UZP np.  w toku kontroli uprzedniej, etc)
 5. Ocena zgodności złożonych ofert z treścią SIWZ.

oraz wykonywanie następujących czynności na rzecz Wykonawców:

 1. Przygotowanie oferty zgodnej z wymaganiami SIWZ-u oraz ustawą PZP (dokumenty, oświadczenia, formularze, JEDZE itd.).
 2. Redagowanie wszelkich pism wchodzących w skład korespondencji z zamawiającym (uzupełnienie dokumentów, składanie wyjaśnień – np. w zakresie RNC, wniosków itd.).
 3. Szczegółowa ocena ofert konkurencyjnych pod kątem ich ewentualnej eliminacji z postępowania.
 4. Sporządzanie odwołań oraz przystąpień do odwołań do KIO.
 5. Reprezentowanie wykonawcy na etapie realizacji umowy (negocjacje z zamawiającym m.in. przy naliczonych karach umownych, wnioski, pisma itd.).
 6. Reprezentowanie wykonawcy w kontaktach z innymi podmiotami (np. podwykonawcy, leasingodawcy, ubezpieczyciele).

Co do zasady proponuję współpracę zdalną.

Możliwość wystawienia faktury VAT.

Kontakt:

Krzysztof Szweda

Tel. 531 644 414

e-mail: k.szweda@gazeta.pl

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa