Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku


Komunikat dotyczący składania deklaracji przez radców prawnych w celu  świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

Uprzejmie informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie rozpoczęła nabór deklaracji radców prawnych w celu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Deklaracje udzielania przez radców prawnych nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 przyjmowane są od 24 października 2016 r. od godziny 10:00 do 7 listopada 2016 r. do godziny 10:00 (liczy się data i godzina złożenia deklaracji do OIRP).

OIRP w Krakowie informuje, że wyznaczonym radcą prawnym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego radcy prawnego nie może być radca prawny:

  1. karany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia skazania,
  2. z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego,
  3. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym,
  4. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

Deklaracje należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza, indywidualnie dla każdego wyznaczonego przez powiaty punktu (miejsca wykonywania czynności - lokalu), wskazanego dnia tygodnia i ustalonych w tym punkcie godzin świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Formularze zawierające wymienione wyżej informacje dostępne są od poniedziałku 24 października br. (po zalogowaniu!) w Extranecie na stronie internetowej OIRP w Krakowie pod adresem:

https://extranet.oirp.krakow.pl/pomoc-prawna/

Możliwe jest złożenie deklaracji w formie papierowej, z zachowaniem obowiązku wskazania punktu (miejsca wykonywania czynności - lokalu), dnia tygodnia i ustalonych w tym punkcie godzin świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, na formularzu „Deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej”. 

UWAGA:

W przypadku deklaracji składanych w formie papierowej koniecznym jest, by deklaracje wpłynęły do Biura OIRP w Krakowie nie później niż 7 listopada br. do godz. 10:00.

Równocześnie informujemy, że w przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym miejscu - punkcie (miejscu wykonywania czynności - lokalu) przekroczy ustaloną dla tego miejsca wykonywania czynności liczbę radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, radcę prawnego (radców prawnych) wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym miejscu wyznacza się w drodze losowania. Z czynności losowania sporządza się protokół. Radcowie prawni ubiegający się o wyznaczenie, którzy nie zostaną wylosowani są zastępcami wyznaczonych radców prawnych.

 

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017


Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zawiadamia, że została sporządzona lista radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa