Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ostatnie wolne miejsca na szkolenia eksperckie w  2018 roku

Ostatnie wolne miejsca na szkolenia eksperckie w 2018 roku

 

Nowelizacja przepisów o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym

ostatnie wolne miejsca na szkolenia eksperckie w  2018 roku, realizowane w ramach projektu unijnego „Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych”.

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz niektórych innych ustaw ( druk nr 2333) [dalej: projekt ustawy] mający na celu poprawę otoczenia prawnego oraz zwiększenie efektywności realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego [dalej także: PPP].

Impulsem do zmian w zakresie PPP stała się nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych  [dalej także: PZP] oraz   ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Z uwagi na skalę zmian w stosunku do przepisów dotychczasowych chcemy zwrócić szczególną uwagę radców prawnych i aplikantów naszej Izby na dwie najistotniejsze grupy przepisów projektu ustawy, tj. procedurę wyboru partnera prywatnego oraz partnerstwa publiczno – prywatnego w formie spółki.

Kwestie związane z wyborem partnera prywatnego, na gruncie dotychczas obowiązującej ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym budziły wątpliwości z uwagi na brak kompleksowych rozwiązań w tym zakresie. Istniało bowiem ryzyko zastosowania niewłaściwej procedury ze względu na brak możliwości jednoznacznego określenia na początkowym etapie postępowania charakteru zawieranej ostatecznie umowy. W celu wyeliminowania rozbieżności projekt ustawy wprowadza fakultatywne stosowanie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi i tym samym dopuszcza stosowanie ustawy PZP w każdym przypadku.

Kolejna istotna zmiana dotyczy kryteriów oceny ofert. Dotychczasowa ustawa wyodrębniła dwie ich grupy: obligatoryjne i fakultatywne. Projektowana ustawa zakłada przeniesienie kryteriów obiektywnych do katalogu kryteriów fakultatywnych oraz dodanie kolejnego możliwego kryterium oceny ofert, którym będzie dochód w postaci udziału w zysku. Z uwagi na szczegółowe uregulowanie tej kwestii w ustawie o partnerstwie publiczno – prywatnym projektowana ustawa wyłącza stosowanie w tym zakresie przepisów PZP. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy taki zabieg ma na celu zwiększenie elastyczności w wyborze partnerów prywatnych.

Ministerstwo Rozwoju przesłało w marcu br. do konsultacji społecznych projekt zmian ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym (PPP). Proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie. Ich celem jest wyeliminowanie części problemów, które praktycy PPP (zarówno ze strony publicznej, jak i prywatnej), wskazywali jako bariery w szerszym zastosowaniu projektów PPP.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom radców prawnych i aplikantów radcowskich, Okręgowa Izba Radców Prawnych rozpoczyna kolejną serię bezpłatnych szkoleń z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w  2018 roku. Szkolenia realizowane w ramach projektu mają charakter ekspercki i współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).

W roku 2018 obowiązują nowe kryteria naboru dla radców prawnych:

  • Czynny wpis na listę radców prawnych w OIRP w Krakowie;
  • Doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów publicznych lub prywatnych w dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, Zamówieniami Publicznymi, Koncesją lub chęć specjalizacji w dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, Zamówieniami Publicznymi, Koncesją- weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Kryteria naboru dla aplikantów radcowskich pozostają bez zmian:

  • Czynny wpis na listę aplikantów radcowskich OIRP w Krakowie;
  • Chęć specjalizacji w dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, Zamówieniami Publicznymi, Koncesją- weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Szkolenia w ramach projektu odbywać się będą w małych grupach do 45 osób i mają charakter warsztatowy.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie OIRP w Krakowie pod adresem www.oirp.krakow.pl oraz w Biurze Projektu.

Najbliższa Rekrutacja uczestników projektu do III i IV grupy szkoleniowej odbędzie się dnia 9 czerwca 2018 r. w godzinach 10:00- 14:00 w Biurze Projektu.

Biuro projektu mieści się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie tj.: ul. płk. Francesco Nullo 8/4, 31-543 Kraków, I piętro i czynne jest w dniach, w których odbywają się szkolenia w godzinach 10:00 - 15:00.

Kontakt z biurem projektu:

e-mail: ppp@oirp.krakow.pl

telefon: 603-787-631

Mirosława Rączka - Specjalista ds. obsługi szkoleń,

w dniach i godzinach:

poniedziałek - piątek:   16:00 - 18:00,

sobota:   10:00 - 15:00.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projekcie,

Radca prawny

Dorota Olbrycht-Strzelecka

Kierownik Projektu

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Projekt unijny „Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych” - zaproszenie do udziału w szkoleniach w 2018 roku


Kolejna seria szkoleń w 2018 roku skierowana jest do radców prawnych i aplikantów radcowskich zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa