Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Bezpłatne szkolenie z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w ramach projektu unijnego

Bezpłatne szkolenie z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w ramach projektu unijnego

 

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie serdecznie zaprasza radców prawnych i aplikantów radcowskich do udziału w szkoleniach eksperckie w dziedzinie

Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

 

Szanowni Państwo,

Realizacja projektów PPP wymaga od publicznych instytucji zamawiających dostępu do wszechstronnej i zróżnicowanej wiedzy fachowej. Zazwyczaj potrzebna jest wiedza z zakresu techniki i technologii, finansów, prawa, rynku/popytu, podatków, rachunkowości i ubezpieczeń. Nie często zdarza się, żeby Zamawiający dysponował odpowiednim zakresem kompetencji i umiejętności w postaci zatrudnionych na stałe specjalistów. Ponadto wymagane umiejętności muszą być regularnie aktualizowane z uwzględnieniem najnowszych przepisów i doświadczeń, zmiany standardów rynkowych i innowacji. Biorąc powyższe pod uwagę, zaangażowanie doradców przez Zamawiającego uczestniczącego w realizacji projektu PPP często okazuje się niezbędne.

Źle przygotowane projekty PPP bardzo często nie uzyskują tzw. zamknięcia komercyjnego (podpisania umowy), nie mówiąc już o tzw. zamknięciu finansowym (uzyskaniu finansowania dla projektu). Innymi słowy, jeśli projekt jest dobrze przygotowany, to jego realizacja jest bardziej prawdopodobna, bo budzi większe zainteresowanie partnerów prywatnych. Dlatego dla podmiotu publicznego bardzo ważny jest udział doradców posiadających doświadczenie w obsłudze projektów PPP, w tym doradców prawnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie rozpoczyna kolejną serię bezpłatnych szkoleń z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w ramach projektu unijnego „Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych”. Szkolenia realizowane w ramach projektu mają charakter ekspercki i współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).  

Szkolenia eksperckie rozpoczynają się 7 września 2019 roku i skierowane są zarówno do radców prawnych jak i aplikantów radcowskich zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Nowe kryteria naboru do projektu pozwalają każdej osobie zainteresowanej zdobyciem wiedzy w dziedzinie partnerstwa publiczno- prywatnego na uczestnictwo w projekcie.

Kryteria naboru dla radców prawnych:

  • Czynny wpis na listę radców prawnych w OIRP w Krakowie;
  • Doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów publicznych lub prywatnych w dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, Zamówieniami Publicznymi, Koncesją lub chęć specjalizacji w dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, Zamówieniami Publicznymi, Koncesją- weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Kryteria naboru dla aplikantów radcowskich

  • Czynny wpis na listę aplikantów radcowskich OIRP w Krakowie;
  • Chęć specjalizacji w dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, Zamówieniami Publicznymi, Koncesją- weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Szkolenia realizowane w ramach projektu ukierunkowane są na przedstawienie informacji z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym przede wszystkim aspektów prawnych wynikających z polskiego i unijnego prawodawstwa. Szczególny nacisk jest położony na procedurę wyboru partnera prywatnego, w tym w szczególności kwestię dialogu konkurencyjnego, przygotowania inwestycji w tej formule, obowiązki podmiotów w zakresie rozliczania i sprawozdawczości, przejrzystość postępowania. Ważnym aspektem szkoleń będzie szczegółowa analiza różnych rodzajów umów zawieranych w formule PPP oraz wzajemnych obowiązków stron umowy.

W ramach projektu przewidzianych  jest IX jednodniowych szkoleń ( Modułów szkoleniowych), w tym również warsztaty prowadzone przez doświadczonych radców prawnych.

Szczegółowy program i zakres tematyczny szkoleń przedstawia się następująco:

Celem Modułu I będzie zaprezentowanie zasad współpracy podmiotu publicznego i partnera prywatnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, jako formuły służącej realizacji zadań publicznych. Moduł ten przybliży uczestnikom projektu zadania jakie stoją przed radcami prawnymi w dziedzinie partnerstwa  publiczno-prywatnego.

Celem Modułu II jest zaznajomienie uczestników z zagadnieniami związanymi z tematyką partnerstwa publiczno-prawnego, w tym m.in. z:

  • formami organizacyjno- prawnymi świadczenia usług publicznych w świetle przepisów europejskich i krajowych,
  • możliwymi modelami organizacyjno-prawnymi i finansowymi,
  • celami, korzyściami i efektywnością partnerstwa publiczno-prywatnego oraz umów koncesyjnych.

Moduł III poświęcony będzie zastosowaniu formuły PPP w praktyce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ramy prawne, zadania i cele jakie stoją przed stronami partnerstwa. Uczestnikom zaprezentowane zostaną wybrane i zrealizowane już projekty PPP.

Moduł IV będzie miał charakter warsztatowy.

I część tego modułu będzie miała na celu przyswojenie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z obsługą prawną partnerstwa ze szczególnym uwzględnieniem analizy możliwości finansowych, analizy ryzyka oraz procedury wyboru partnera prywatnego.

Celem II części tego modułu będzie szczegółowe zapoznanie się przez uczestników szkoleń z umową o partnerstwie, jej przedmiotem, konstrukcją prawną i szczegółowymi regulacjami.

 

Moduł V pozwoli na zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy związanej z wyborem partnera. Omówione zostaną kwestie dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego jako elementu systemu zamówień publicznych.

Celem Modułu VI jest zdobycie przez uczestników szkolenia wiedzy związanej z wyborem partnera a postępowaniem o zawarcie umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi. Uczestnicy przeanalizują wybrane przepisy ustawy o umowie koncesji na roboty budowalne lub usługi oraz zasady zawierania umowy koncesji.

 

EFEKTYWNOŚĆ PPP, ANALIZA EKONOMICZNA I FINANSOWA to główna tematyka szkolenia w ramach Modułu VII. Omówienie zagadnień o charakterze ekonomicznym i finansowym związanych z partnerstwem stanowi ważne dopełnienie zakresu merytorycznego szkoleń.

Celem Modułu VIII jest zapoznanie uczestników z różnymi zagadnieniami związanymi z partnerstwem takimi jak wpływ zobowiązań i alokacji ryzyk na dług publiczny i deficyt budżetowy, udział środków unijnych w partnerstwie, zagadnienia podatkowe.

Moduł IX to OPRACOWNIE CYKLU REALIZACJI PROJEKTU PPP I PRZYKŁADOWEJ UMOWY przez uczestników projektu.

Szkolenia jednodniowe odbywać się będą w soboty w godzinach 10:00- 15:00. Dla uczestników szkoleń przewidziany jest catering ( przerwa kawowa oraz lunch). Ukończenie szkolenia potwierdzone zostanie zaświadczeniem wydanym przez OIRP w Krakowie oraz uzyskaniem 14 punktów szkoleniowych za każde jednodniowe szkolenie.

Wykładowcami w projekcie są wysokiej klasy specjaliści, radcowie prawni zajmujący się zagadnieniami z różnych dziedzin prawa powiązanych z Partnerstwem Publiczno- Prywatnym, posiadający wieloletnie doświadczenie w zarówno w realizacji projektów przygotowanych w tej formule, autorzy licznych publikacji w tej dziedzinie.

Przyjęta w projekcie formuła szkoleń, z położonym naciskiem na stronę praktyczną, jest szansą dla uczestników szkoleń na zdobycie eksperckich umiejętności i zwiększenia w najbliższej przyszłości liczby radców prawnych specjalizujących się w realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno- Prywatnego.

Rekrutacja uczestników projektu możliwa jest drogą elektroniczną. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres mailowy ppp@oirp.krakow.pl najpóźniej do dnia 5 września 2019 r. Ponadto formularz rekrutacyjny można złożyć osobiście w sekretariacie OIRP w Krakowie w godzinach pracy biura lub przesłać drogą pocztową na adres OIRP w Krakowie. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie OIRP w Krakowie pod adresem www.oirp.krakow.pl .

Biuro projektu mieści się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie tj. : płk. Francesco Nullo 8 /4, 31-543 Kraków, I piętro i czynne jest w dniach, w których odbywają się szkolenia w godzinach 10:00 - 15:00.

Kontakt z biurem projektu:

e-mail: ppp@oirp.krakow.pl,

telefon: 603-787-631,

Mirosława Rączka - Specjalista ds. obsługi szkoleń, poniedziałek - piątek:   16:00 - 18:00, sobota:   10:00 - 15:00.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projekcie,

Radca prawny

Dorota Olbrycht-Strzelecka

Kierownik Projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

OIRP_załącznik 1_formaularz rekrutacyjny ed.2019.doc 379.0 KB doc
OIRP_załacznik nr 2_Oświadczenie_Uczestnika_projektu.doc 624.0 KB doc
OIRP_załącznik 3_deklaracja udziału w projekcie_ed2019.pdf 343.2 KB pdf
OIRP_załącznik 4_oswiadczenie wykorzystanie wizerunku w projekcie ed.2019.pdf 335.4 KB pdf
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie RP.pdf 560.3 KB pdf
Wzór Umowa z uczestnikiem projektu_2019.doc 409.0 KB doc

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Zaproszenie do udziału w projekcie z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.


Zapraszamy na bezpłatne szkolenia zawodowe w ramach doskonalenia zawodowego z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Zapraszamy radców prawnych i aplikantów radcowskich.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa