Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Komunikat Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście

Komunikat Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście

Komunikat dotyczący wniosków i pism do XI i XII Wydziałów KRS

W związku z zagrożeniem koronawirusem  oraz zamknięciem do odwołania  dla bezpośredniej obsługi  Biura Obsługi Interesantów VII, XI i XII Wydziałów  tut. Sądu

informujemy, że

wnioski i pisma do XI i XII Wydziałów KRS należy składać

drogą pocztową

lub

drogą elektroniczną za pośrednictwem następujących  dwóch  stron internetowych:

 https://ems.ms.gov.pl 

 tą drogą należy składać wnioski  o wpis do KRS spółek z.o.o., spółek jawnych i spółek komandytowych (tj. spółek zakładanych w trybie S24) oraz wnioski o zmianę wpisu w KRS spółek założonych w trybie S24,  a także wnioski wszelkich podmiotów wpisanych do  rejestru przedsiębiorców KRS o złożenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych sprawozdań finansowych oraz wpisanie wzmianki w KRS o złożeniu tych dokumentów (dotyczy to tylko tych podmiotów, które ze względów technicznych nie mogą złożyć bezpośrednio i bezpłatnie dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych)

 https://pdi.ms.gov.pl

tą drogą należy składać wszelkie pozostałe wnioski w postępowaniu rejestrowym, a więc zarówno podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS, ale nie założonych w trybie S24, jak i podmiotów wpisanych do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Wszelkie informacje udzielane są telefonicznie pod nr telefonów

12 619 51 72

oraz

 12 619 51 78

W związku z zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie z dnia 20 marca 2020r., na mocy którego została wstrzymana całkowicie ekspedycja pism sądowych w postaci papierowej i elektronicznej  informujemy, że w przypadku wydania przez orzeczników XI i XII Wydziałów KRS postanowień o wpisie do Rejestru zgodnie z wnioskiem, pomimo braku wysyłki takich orzeczeń dane zawarte w postanowieniach o wpisie będą na bieżąco wprowadzane do Rejestru (postanowienia o wpisie są natychmiast wykonalne). Dlatego w przypadku złożenia wniosku o wpis do KRS  najszybszą drogą uzyskania informacji na temat tego, czy zostało już wydane postanowienie o wpisie jest sprawdzanie na bieżąco na stronie internetowej Krajowego Rejestru Sądowego pod adresem

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna

czy dane zostały już zamieszczone w Rejestrze. W przypadku nowych podmiotów, nie mających jeszcze nadanego numeru KRS wyszukiwanie jest możliwe po nazwie podmiotu.

Ponadto informujemy, że ze względów technicznych w przypadku złożenia do KRS wniosku za pośrednictwie strony internetowej https://ems.ms.gov.pl  odpowiedź na wezwanie Sądu jest możliwa tylko w formie papierowej.

Elektroniczna skrzynka podawcza tj. platforma ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal  nie jest przeznaczona do składania pism w postępowaniu rejestrowym.  Ich wniesienie w taki sposób nie wywołuje żadnych skutków procesowych, w szczególności nie może być uznane za uzupełnienie braków  uniemożliwiających dokonanie wpisu, nawet jeśli pisma złożone tą drogą są opatrzone podpisem elektronicznym.

 

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa