Ostatnia szansa na udział w projekcie z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

24.01.2020

 

 

Ostatnia szansa na udział w szkoleniach zawodowych

w ramach doskonalenia zawodowego z Partnerstwa Publiczno- Prywatnego

 nabór do VIII grupy szkoleniowej w ramach projektu unijnego

 

Szanowni Państwo,

Partnerstwo Publiczno – Prywatne to coraz bardziej popularny sposób realizacji inwestycji infrastrukturalnych. W obliczu kończących się środków z dotacji unijnych oraz ograniczonych możliwości inwestycyjnych samorządów sięgnięcie po kapitał prywatny może wkrótce okazać się jedynym możliwym sposobem kontynuowania budowy w Polsce dróg, parkingów, szpitali, szkół czy wielu innych obiektów użyteczności publicznej. Podmioty Publiczne zyskują coraz większe doświadczenie w realizacji projektów PPP. Dostępne są już rządowe wytyczne dotyczące prawidłowego przygotowania takich projektów oraz wzorce umowne, co powoduje że samorządy zmniejszą obawą sięgają po ten model. Pozwala im to zaoszczędzić środki budżetowe oraz oddać zadanie publiczne w ręce profesjonalisty.

Badania prowadzone na świecie wykazują, że projekty w modelu PPP są tańsze, sprawniej wdrażane a wymagane standardy są wyższe niż w klasycznych zamówieniach publicznych. Z tych powodów PPP w najbliższej przyszłości stanie się standardowym powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Dlatego warto pozyskać wiedzę w tym zakresie od osób, które już od wielu lat zajmują się tym zagadnieniem.

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie rozpoczyna rekrutację do ostatniej grupy szkoleniowej z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w ramach projektu unijnego „Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych”. Szkolenia te odbywają się w ramach zawodowego doskonalenia obowiązkowego dla radców prawnych i za udział w szkoleniu przyznawane są punkty szkoleniowe. Za udział w każdym dniu szkolenia ( 7 godzin lekcyjnych) przyznanych zostanie łącznie 14 punktów szkoleniowych. Łączna maksymalna ilość punktów za udział w IX Modułach szkoleniowych to aż 140 punktów!

Szkolenia realizowane w ramach projektu mają charakter ekspercki i współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER).  

Zajęcia dla ostatniej grupy szkoleniowej rozpoczynają się 22 lutego 2020 roku i skierowane są zarówno do radców prawnych jak i aplikantów radcowskich zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Zmienione kryteria naboru do projektu pozwalają każdej osobie zainteresowanej zdobyciem wiedzy w dziedzinie partnerstwa publiczno- prywatnego na uczestnictwo w projekcie.

Kryteria naboru dla radców prawnych:

  • Czynny wpis na listę radców prawnych w OIRP w Krakowie;
  • Doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów publicznych lub prywatnych w dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, Zamówieniami Publicznymi, Koncesją lub chęć specjalizacji w dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, Zamówieniami Publicznymi, Koncesją- weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Kryteria naboru dla aplikantów radcowskich

  • Czynny wpis na listę aplikantów radcowskich OIRP w Krakowie;
  • Chęć specjalizacji w dziedzinach prawa związanych z Partnerstwem Publiczno-Prywatnym, Zamówieniami Publicznymi, Koncesją- weryfikowane na podstawie oświadczenia.

 

Szkolenia realizowane w ramach projektu ukierunkowane są na przedstawienie informacji z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym przede wszystkim aspektów prawnych wynikających z polskiego i unijnego prawodawstwa. Szczególny nacisk jest położony na procedurę wyboru partnera prywatnego, w tym w szczególności kwestię dialogu konkurencyjnego, przygotowania inwestycji w tej formule, obowiązki podmiotów w zakresie rozliczania i sprawozdawczości, przejrzystość postępowania. Ważnym aspektem szkoleń będzie szczegółowa analiza różnych rodzajów umów zawieranych w formule PPP oraz wzajemnych obowiązków stron umowy.

Rekrutacja uczestników projektu możliwa jest drogą elektroniczną. Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres mailowy ppp@oirp.krakow.pl najpóźniej do dnia 20 lutego 2020 r. Ponadto formularz rekrutacyjny można złożyć osobiście w sekretariacie OIRP w Krakowie w godzinach pracy biura lub przesłać drogą pocztową na adres OIRP w Krakowie. O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 

Harmonogram szkoleń dla grupy VIII przedstawia się następująco:

 

 

Nr modułu

Temat

Grupa VIII

I

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) – rola prawników praktyków w stanowieniu prawa w dziedzinie PPP dla sektora usług publicznych i prywatnych

22.02.2020 r.

II

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – ramy organizacyjno-prawne, cele korzyści oraz modele ich zastosowania

07.03.2020 r.

III

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – zastosowanie w praktyce

28.03.2020 r.

IV (cz. I)

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – warsztaty (część I)

04.04.2020 r.

IV (cz. II)

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – warsztaty (część II)

25.04.2020 r.

V

Partnerstwo Publiczno-Prywatne a zamówienia publiczne

16.05.2020 r.

VI

Partnerstwo Publiczno-Prywatne a koncesja

30.05.2020 r.

VII

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – efektywność PPP, analiza ekonomiczna i finansowa

13.06.2020 r.

VIII

Partnerstwo Publiczno - Prywatne – różne zagadnienia związane z partnerstwem

20.06.2020 r.

IX

Partnerstwo Publiczno-Prywatne – opracowanie projektu PPP i przykładowej umowy

27.06.2020 r.

 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie OIRP w Krakowie pod adresem www.oirp.krakow.pl .

 

Biuro projektu mieści się w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie tj. : płk. Francesco Nullo 8 /4, 31-543 Kraków, I piętro i czynne jest w dniach, w których odbywają się szkolenia w godzinach 10:00 - 15:00.

Kontakt z biurem projektu:

e-mail: ppp@oirp.krakow.pl,

telefon: 603-787-631,

Mirosława Rączka - Specjalista ds. obsługi szkoleń, poniedziałek - piątek:   16:00 - 18:00, sobota:   10:00 - 15:00.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w projekcie,

Radca prawny

Dorota Olbrycht-Strzelecka

Kierownik Projektu

 

Pobierz załączniki

OIRP_załącznik 1_formaularz rekrutacyjny.doc
OIRP_załacznik_2_Oświadczenie_Uczestnika_projektu.doc
OIRP_załącznik_4_oswiadczenie wykorzystanie wizerunku w projekcie.pdf
Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie RP.pdf
OIRP_załącznik_3_deklaracja udziału w projekcie.pdf

Przydatne linki