Uchwała Nr 1077/IX/2014 Rady OIRP w Krakowie z dn. 18.12.2014r.

14.01.2015

 

Załącznik nr 70
do protokołu Nr 11/IX/2014
Rady OIRP w Krakowie
z dnia 18.12.2014 r.

Uchwała Nr 1077/IX/2014

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

z dnia 18 grudnia 2014 roku

w sprawie wnoszenia przez aplikantów radcowskich opłaty rocznej za aplikację w ratach.

Rada OIRP w Krakowie, działając na podstawie art. 32¹ ust.1  ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637 z późn. zmianami) i § 3 ust. 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały 271/VIII/2012 Prezydium KRRP z dnia 6 grudnia 2012 roku, w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej,  uchwala, co następuje:

§ 1.

1.  Wysokość opłaty za odbywanie aplikacji radcowskiej ustalona jest odrębnymi przepisami.

2.  Opłata roczna za odbywanie aplikacji radcowskiej może być wnoszona w czterech równych ratach. Końcówki rat mogą ulec zaokrągleniu do pełnego złotego w dół, powstałą różnicę w opłacie dolicza się do kwoty pierwszej raty.

3.  Ustala się następujące terminy zapłaty rat opłaty rocznej za odbywanie aplikacji radcowskiej dla aplikantów  I, II i III roku aplikacji radcowskiej:

  • I rata płatna - do dnia 31 stycznia,
  • II rata płatna - do dnia 31 marca,
  • III rata płatna - do dnia 30 czerwca,
  • IV rata płatna - do 30 września.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Księgowemu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 425/IX/2013 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wnoszenia przez aplikantów opłaty rocznej za aplikację w ratach.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dla osób rozpoczynających I rok aplikacji radcowskiej w roku 2019
23.11.2018

Komunikat dla osób rozpoczynających I rok aplikacji radcowskiej w roku 2019

Przydatne linki