Komunikat w sprawie doskonalenia zawodowego - trzyletni cykl szkoleniowy kończy się 31.12.2023r.

27.02.2023

Komunikat w sprawie doskonalenia zawodowego.

 

Uprzejmie przypominamy, iż 31 grudnia 2023 r. kończy się trzyletni cykl szkoleniowy (2021-2023).

Aby wypełnić ustawowy i wynikający z Kodeksu Etyki Radcy Prawnego obowiązek stałego dokształcania się, radcowie prawni winni uzyskać minimalną liczbę 40 punktów szkoleniowych z tytułu doskonalenia zawodowego.

Radcowie prawni wpisani w trakcie cyklu szkoleniowego, zobowiązani są do uzyskania punktów w liczbie proporcjonalnej do okresu pozostałego do końca tego cyklu licząc od daty ślubowania.

Zmniejszenie wymaganej liczby punktów następuje także w przypadkach wymienionych w § 8 Regulaminu (urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy, niezdolność do pracy z powodu choroby  trwającej dłużej niż 1 miesiąc, zawieszenie prawa do wykonywania zawodu na podst. art. 28 ustawy o radcach prawnych).

Nieuzyskanie przez radcę prawnego wymaganej liczby punktów szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku doskonalenia. Przypominamy, że niewypełnienie tego obowiązku stanowi podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub wystąpienia przez Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego do Dziekana z wnioskiem o udzielenie radcy prawnemu ostrzeżenia.

 

Zapraszamy na szkolenia on-line organizowane przez naszą Izbę, o których informujemy na stronie OIRP w zakładce: Działy > Dla radców > Szkolenia własne, a także w wysyłanych newsletterach do radców prawnych, którzy udostępnili aktualne adresy e-mailowe w Extranecie w swoim Profilu.

 

Szkolenia on-line z małymi wyjątkami są nagrywane i udostępniane radcom prawnym naszej Izby w Extranecie. O zasadach  korzystania z nagranych szkoleń  informujemy pod linkiem:

https://oirp.krakow.pl/dzialy/dla-radcow/doskonalenie-zawodowe/szkolenia-wlasne/informacja-e-learning/

 

W chwili obecnej zamieściliśmy nagrania 111 szkoleń on-line:

https://extranet.oirp.krakow.pl/e-learning/lista/

 

Radcowie prawni naszej Izby mogą także korzystać ze szkoleń organizowanych przez inne Izby.

Wykaz szkoleń organizowanych przez inne Izby jest zamieszczany na stronie kirp.pl:

https://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/szkolenia-oirp/

 

Proponujemy również korzystać ze szkoleń e-learningowych:

 

Radcowie prawni mogą również przedstawiać zaświadczenia o odbyciu szkoleń organizowanych przez organizatorów innych, niż Izby Radców Prawnych. Zaświadczenia takie winny zawierać: tematykę, liczbę godzin, termin i formę doskonalenia zawodowego.

W przypadku prowadzenia zajęć, wykładów, czy seminariów zaświadczenie winno zawierać informację o ich adresatach, ponieważ prowadzenie zajęć, wykładów, seminariów przeznaczonych wyłącznie dla uczestników, którzy nie są członkami samorządów  zawodowych prawników nie jest zaliczane do doskonalenia zawodowego w zakresie wykonywania zawodu radcy prawnego.

Prosimy o niedoręczanie zaświadczeń o odbytych szkoleniach poza naszą Izbą w razie uzyskania 40 punktów szkoleniowych w obecnym cyklu, ponieważ punkty szkoleniowe nie zostaną już wpisane w systemie Extranet. Aktualną liczbę punktów można sprawdzić po zalogowaniu się w systemie pod linkiem:

https://extranet.oirp.krakow.pl/doskonalenie-zawodowe/


Regulamin zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku publikujemy pod linkiem:

https://oirp.krakow.pl/dzialy/dla-radcow/doskonalenie-zawodowe/regulaminu-zasad-wypelniania-obowiazku-doskonalenia-zawodowego/

 

Z poważaniem,

Magdalena Mac-Szponder

Przewodnicząca Komisji d/s szkoleń
Rady OIRP w Krakowie

 

Przydatne linki