Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2022 roku i po ukończonej aplikacji

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2022 roku i po ukończonej aplikacji

Osoby, które ukończyły aplikację radcowską i zdały w 2022 r. egzamin radcowski oraz zamierzają uzyskać wpis na listę radców prawnych na posiedzeniu Rady OIRP w Krakowie  w dniu 21 lipca 2022 r. proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych  po  odebraniu uchwały o uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu od dnia 22 czerwca 2022 roku radcowskiego nie później jednak niż do dnia 8 lipca 2022 roku (włącznie z drogą pocztową).

Powyższy termin jest instrukcyjny, podyktowany wyłącznie wymogami organizacyjnymi.

Od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, tym niemniej na podstawie art. 368 ust. 12 ustawy o radcach prawnych, w zw. z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, zdający może się zrzec prawa do wniesienia odwołania wobec Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2022 r. z siedzibą w Krakowie, która podjęła uchwałę. W związku z powyższym, w przypadku gdy termin złożenia wniosku jest krótszy niż wymagane 14 dni, należy wraz z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych złożyć wymagane oświadczenie.

Z dniem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przedmiotowa uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 1. wniosek o wpis na listę radców prawnych (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
 2. karta ewidencyjna (bez uzupełnienia części H i I przeznaczonej dla radców prawnych) (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
 3. życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej – podpisany!,
 4. oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza - jeżeli został pobrany z akt aplikanta!,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
 7. oświadczenie zawierające informację czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
 8. oświadczenie, czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"). (W oświadczeniu należy uwzględnić postępowania przygotowawcze oraz wszystkie zakończone),
 9. jedno zdjęcie zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (obecnie 3,5 cm x 4,5 cm),
 10. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku - jednocześnie Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej wskazuje, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web,
 11. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1633), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku),
 12. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
 13. dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis (zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r. - obecnie opłata wynosi 1806 zł) przelewem na konto OIRP w Krakowie Bank PEKAO SA III O/Kraków, Nr 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100.

 

Pliki do pobrania

Oświadczenie o złożeniu wniosku o wpis na listę radców prawnych 17.2 KB docx
Oświadczenie o postępowaniu karnym i dyscypilnarnym 13.4 KB docx
Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych 13.3 KB docx
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 13.3 KB docx
Prośba o wpis na listę radców prawnych 15.4 KB docx
Karta ewidencyjna 492.2 KB pdf
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania 13.6 KB docx
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa