Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2022 r., do którego przystąpiono na podst. art. 25 ust. 2

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2022 r., do którego przystąpiono na podst. art. 25 ust. 2

Osoby, które  zdały w 2022 r. egzamin radcowski oraz zamierzają uzyskać wpis na listę radców prawnych na posiedzeniu Rady OIRP w Krakowie w dniu 21 lipca 2022 r. proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych po odebraniu uchwały o uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu radcowskiego nie później jednak niż do dnia 8 lipca 2022 roku (włącznie z drogą pocztową).

Powyższy termin jest instrukcyjny, podyktowany wyłącznie wymogami organizacyjnymi.

Od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, tym niemniej na podstawie art. 368 ust. 12 ustawy o radcach prawnych, w zw. z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, zdający może się zrzec prawa do wniesienia odwołania wobec Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2022 r. z siedzibą w Krakowie, która podjęła uchwałę. W związku z powyższym, w przypadku gdy termin złożenia wniosku jest krótszy niż wymagane 14 dni, należy wraz z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych złożyć wymagane oświadczenie.

Z dniem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przedmiotowa uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Do wniosku o wpis na listę radców prawnych (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania") należy dołączyć odpowiednio dokumenty (z wyjątkiem dokumentów, które zostały złożone do egzaminu), o których mowa w punkcie 5 w zakładce Wymagane dokumenty (Strona główna > Działy > Dla kandydatów > Wpis na listę radców prawnych > Wymagane dokumenty). (Uwaga: opłata, o której mowa w pkt 5 ppkt 27 wynosi obecnie 3010 zł).

 

Pliki do pobrania

Prośba o wpis na listę radców prawnych 15.4 KB docx
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania 13.6 KB docx
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa