Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2021 roku i po ukończonej aplikacji

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2021 roku i po ukończonej aplikacji

 

Osoby, które ukończyły aplikację radcowską i zdały w 2021 r. egzamin radcowski oraz zamierzają uzyskać wpis na listę radców prawnych na posiedzeniu Rady OIRP w Krakowie  w dniu 22 lipca 2021 r. proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych  po  odebraniu uchwały o uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu radcowskiego nie później jednak niż do dnia 16 lipca 2021 roku (włącznie z drogą pocztową).

Powyższy termin jest instrukcyjny, podyktowany wyłącznie wymogami organizacyjnymi.

Od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, tym niemniej na podstawie art. 368  ust. 12 ustawy o radcach prawnych w zw. z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania zdający może się zrzec prawa do wniesienia odwołania od uchwały Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego w 2021 r. z siedzibą w Krakowie. W związku z powyższym w przypadku gdy termin złożenia wniosku jest krótszy niż wymagane 14 dni należy wraz z wnioskiem o wpis na listę radców prawnych złożyć wymagane oświadczenie.

Z dniem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przedmiotowa uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 1. wniosek o wpis na listę radców prawnych (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
 2. karta ewidencyjna (bez uzupełnienia części H i I przeznaczonej dla radców prawnych) (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
 3. życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej – podpisany!,
 4. oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza; jeżeli nie znajduje się w aktach aplikanta!
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
 7. oświadczenie zawierające informację czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis,
 8. oświadczenie, czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne, (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
 9. jedno zdjęcie zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (obecnie 3,5 cm x 4,5 cm),
 10. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku - jednocześnie Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej wskazuje, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web,
 11. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 306), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku),
 12. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od uchwały o wyniku egzaminu radcowskiego, (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
 13. dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis (zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r. - obecnie opłata wynosi 1680 zł) przelewem na konto OIRP w Krakowie Bank PEKAO SA III O/Kraków, Nr 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100.

Pliki do pobrania

oświadczenie o złożeniu wniosku o wpis.docx 17.0 KB docx
oświadczenie postępowania karne i dyscypilnarne wzór.docx 11.7 KB docx
oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.docx 11.4 KB docx
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.docx 11.5 KB docx
Prosba_o_wpis_2021.docx 15.3 KB docx
Karta_ewidencyjna.pdf 492.2 KB pdf
oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.docx 13.5 KB docx
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa