Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2020 r. i po ukończonej aplikacji

Wpis na listę radców prawnych po zdanym egzaminie radcowskim w 2020 r. i po ukończonej aplikacji

 

Osoby, które ukończyły aplikację radcowską i zdały w 2020 r. egzamin radcowski oraz zamierzają uzyskać wpis na listę radców prawnych na wrześniowym posiedzeniu Rady OIRP w Krakowie - proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę radców prawnych po odebraniu uchwały o uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu radcowskiego -  w terminie od dnia 17 sierpnia 2020 r., ale nie później niż do dnia 25 sierpnia 2020 r. (włącznie z drogą pocztową).

Ponieważ Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie zgodnie z § 12 Uchwały Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. podaje do publicznej wiadomości nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia Rady listę osób, które złożyły wniosek o wpis na listę radców prawnych, powyższy termin jest instrukcyjny, podyktowany wyłącznie sprawami organizacyjnymi.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:

 1. wniosek o wpis na listę radców prawnych (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
 2. karta ewidencyjna (bez uzupełnienia części H i I przeznaczonej dla radców prawnych) (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
 3. życiorys zawierający opis przebiegu pracy zawodowej – podpisany!,
 4. oryginał dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub odpis dyplomu uwierzytelniony przez uczelnię lub notariusza; jeżeli nie znajduje się w aktach aplikanta!,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
 7. oświadczenie zawierające informacje czy i w jakich okręgowych izbach radców prawnych wnioskodawca składał uprzednio wniosek o wpis na listę radców prawnych i o rozstrzygnięciach zapadłych w postępowaniach o wpis (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
 8. oświadczenie, czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne, (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
 9. jedno zdjęcie zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (obecnie 3,5 cm x 4,5 cm),
 10. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku - jednocześnie Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej wskazuje, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web,
 11. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 306), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku),
 12. dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis (zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r. - obecnie opłata wynosi 1560 zł) przelewem na konto OIRP w Krakowie Bank PEKAO SA III O/Kraków, Nr 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100.

 

Pliki do pobrania

Wniosek o wpis na listę Radców Prawnych 24.5 KB doc
Karta_ewidencyjna 492.2 KB pdf
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 11.5 KB docx
Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych 11.4 KB docx
Informacja o ubieganiu się o wpis w innych izbach 33.5 KB doc
Oświadczenie o braku postępowań karnych i dyscyplinarnych 11.7 KB docx
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa