Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w trakcie egzaminu radcowskiego

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w trakcie egzaminu radcowskiego

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia

zakażenia koronawirusem w trakcie egzaminu radcowskiego

w dniach od 23 do 26.06.2020 roku

1.   na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. Dotyczy to członka Komisji Egzaminacyjnej, osoby zapewniającej obsługę informatyczną/administracyjną, porządkową  bez objawów chorobowych  wskazujących na podejrzenie choroby zakaźnej,  

2.   osoby zapewniające obsługę informatyczną/administracyjną oraz członkowie Komisji Egzaminacyjnej, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić na egzamin. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem,

3.   poleca  się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa,

4.   w przypadku wystąpienia u osób wskazanych w pkt 1 w trakcie egzaminu niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem:

  • należy niezwłocznie odsunąć taką osobę od obowiązków;
  • powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń;
  • obszar, w którym poruszała się taka osoba, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty);
  • w przypadku zdającego należy zdezynfekować przedmioty używane podczas zdawania egzaminu, spakować i usunąć je poza salę egzaminacyjną; prace, zadanie oraz nośnik pamięci przekazuje się komisji celem odrębnego zabezpieczenia co należy odnotować w protokole;
  • należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek,

5.   w przypadku wystąpienia u zdającego lub członka Komisji Egzaminacyjnej, lub innej osoby obecnej na sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy odizolować taką osobę poza salą egzaminacyjną z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób a ponadto:

  • w przypadku zdającego – stosuje się pkt.1.3 wytycznych Ministra Sprawiedliwości i GIS dotyczących organizowania i przeprowadzania egzaminów w roku 2020 (zakłócenie przebiegu egzaminu i podstawa do wykluczenia z egzaminu);
  • w przypadku członka Komisji Egzaminacyjnej lub innej osoby obecnej na sali egzaminacyjnej - należy odsunąć taką osobę od obowiązków.

6.   o zaistniałej sytuacji  przewodniczący komisji lub  każdy inny członek komisji  informuje właściwą stację sanitarno–epidemiologiczna, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe. W sytuacji gdy stan  zdrowia nie wymaga  interwencji zespołu  ratownictwa medycznego , należy upewnić się czy zdający może samodzielnie udać się do domu własnym transportem, jeżeli nie to winien wskazać osobę, którą należy zawiadomić o zaistniałej sytuacji i uzyskać zapewnienie o przejęciu zdającego, który powinien pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

7.   w przypadku wątpliwości co do sposobu postępowania należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

8.   do czynności związanych z zastosowaniem procedury upoważniony jest przewodniczący komisji jak też każdy członek komisji.

9.   przypadki zastosowania przedmiotowej procedury należy odnotować w protokole.

  

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa