Komunikat Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dla osób rozpoczynających w roku 2018 I rok aplikacji radcowskiej

19.12.2017

  

I.   Uroczyste ślubowanie osób rozpoczynających w roku 2018 pierwszy rok aplikacji radcowskiej, prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, mające charakter obligatoryjny, odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 w sali nr 008 budynku B na kampusie Krakowskiej Akademii im. Frycza-Modrzewskiego przy ul. Herlinga-Grudzińskiego 1. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 12.00, jednakże wszystkich ślubujących prosimy o przybycie najpóźniej o godz. 11.15.

Bezpośrednio po ślubowaniu przewidziane jest spotkanie organizacyjne z Wicedziekanem ds. aplikacji, Kierownikiem szkolenia oraz Opiekunem roku.

Następnie, w godzinach od 13.00 do 14.30 przeprowadzone zostanie obowiązkowe szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych, a w godzinach od 14.45 do 16.15 - obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP.

 

II.   Z osobą wpisaną na listę aplikantów radcowskich OIRP w Krakowie zawiera umowę określającą prawa i obowiązki związane z odbywaniem aplikacji. Umowa o aplikację zostanie podpisana z każdym ze ślubujących w dniu 19 grudnia 2017 r.

 

III.   Szczegółowy plan szkolenia na rok 2018 oraz przepisy porządkowe odbywania zajęć zostaną uchwalone przez Radę OIRP w Krakowie nie później niż 21 grudnia br. i niezwłocznie umieszczony na stronie internetowej: oirp.krakow.pl. Zgodnie z projektem ww. uchwał, aplikanci I roku będą odbywać zajęcia szkoleniowe przewidziane Programem aplikacji w budynku OIRP w Krakowie przy ul. Francesco Nullo 8, w godzinach od 15.30 do 20.30 (lub 19.45, 21.15), w dwóch grupach – „A” i „B”. Grupa „A” – w skład której wchodzić będą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery A do Me - będzie odbywać zajęcia szkoleniowe w poniedziałki, natomiast grupa „B” – obejmująca osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery Mi do Ż - będzie odbywać zajęcia szkoleniowe w środy.

 

IV.   Zgodnie z § 26 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia teksu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej oraz Programu aplikacji, stanowiącego załącznik do Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, aplikanci I roku zobowiązani są odbywać zajęcia praktyczne w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów w wymiarze 14 dni ,w okresie od stycznia do połowy kwietnia (1 raz w tygodniu). W związku z powyższym, prosimy o złożenie w Biurze OIRP w Krakowie przy ul. Fr. Nullo 8/4 (III piętro, pokój nr 2) do dnia 15 grudnia 2017 r. pisemnego wniosku bądź to (1) o skierowanie na praktykę do wybranej przez siebie kancelarii radcy prawnego bądź spółce radców prawnych i adwokatów wraz z pisemnym potwierdzeniem wyrażenia zgody przez tą kancelarię lub spółkę, bądź też (2) o skierowanie na praktykę w kancelarii radcy prawnego bądź spółce radców prawnych i adwokatów przez OIRP w Krakowie.

 

V.   W związku z koniecznością odbywania aplikacji pod kierunkiem patrona, prosimy także o składanie w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r. w siedzibie OIRP w Krakowie przy ul. Fr. Nullo 8/4 (III piętro, pokój nr 2) pisemnych wniosków bądź to (1) o wyznaczenie patronem wnioskodawcy wskazanego radcę prawnego, który wyraził zgodę na objęcie patronatu (do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę radcy prawnego na podjęcie się obowiązków patrona wraz z oświadczeniem, iż znane są mu obowiązki, jakie ma wykonywać, sprawując patronat, wynikające z § 13 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej), bądź też (2) o wyznaczenia patrona przez Radę. Patronem aplikanta może także radca prawny wpisany na listę radców prawnych w innej okręgowej izbie radców prawnych, niż aplikant, o ile spełnia warunki określone w § 11 ust. 2 Regulaminu i jest to uzasadnione względami zawodowymi i szkoleniowymi.

 

VI.   Stosownie do art. 321 ust. 3 ustawy o radcach prawnych oraz § 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, każdy aplikant zobowiązany jest do wnoszenia opłaty rocznej za każdy rok szkolenia. Uchwałą nr 1077/IX/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Rada OIRP w Krakowie ustaliła terminy zapłaty rat opłaty rocznej za odbywanie aplikacji radcowskiej. Uchwała ta dostępna jest na stronie internetowej OIRP w Krakowie www.oirp.krakow.pl . Opłatę roczną należy wnosić na rachunek bankowy OIRP w Krakowie o numerze:

72 1240 2294 1111 0000 3708 7100

- wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko aplikanta, rok aplikacji oraz słowa „opłata roczna”.

 

VII.   Zgodnie z treścią uchwały Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych, aplikanci radcowscy opłacają składkę członkowską w wysokości 20 zł miesięcznie. Obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę aplikantów radcowskich. Składkę należy wnieść na ww. rachunek bankowy OIRP w Krakowie, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko aplikanta, rok aplikacji oraz słowa „składka członkowska”.

 

VIII.   Wszelkie wnioski, pytania oraz uwagi dotyczące aplikacji należy przedkładać Opiekunowi I roku aplikacji radcowskiej - pani mgr Joannie Podgórskiej, tel. 12 410 84 00 lub 12 410 82 60 - wewn. 58, e-mail: 1rok@oirp.krakow.pl, ul. Francesco Nullo 8/4, piętro III, pok. nr 2.

 

IX.   Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej oirp.krakow.pl, na której publikowane będą wszelkie aktualności, dotyczące aplikacji.

 

Pobierz załączniki

Regulamin_aplikacji_radcowskiej.pdf

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2018 dla osób, które zdały egzamin w dniu 30.09.2017r.
03.10.2017

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2018 dla osób, które zdały egzamin w dniu 30.09.2017r.

Przydatne linki