Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Uchwała Rady OIRP Nr 564/XI/2020

Uchwała Rady OIRP Nr 564/XI/2020

Wyciąg z Protokołu Rady OIRP w Krakowie
Nr 7/XI/2020 z dnia 17.12.2020 roku

Uchwała Nr 564/XI/2020

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

z dnia 17 grudnia 2020r.

w sprawie określenia wynagrodzenia dla radcy prawnego wykonującego zawód w formie kancelarii radcy prawnego oraz spółek radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów za odbywanie praktyk przez aplikantów radcowskich w 2021 r.

Na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 717/X/2020 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia teksu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej oraz § 3 Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych (tekst jednolity: Uchwała Nr 412/X/2019 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 stycznia
2019 r.), Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie uchwala, co następuje:

§1.

  1. Radcowie prawni wykonujący zawód w formie kancelarii radcy prawnego oraz spółki, o których mowa w art 8 ust 1 i ust 2 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 roku (t.j. Dz. U z 2018 poz.723), z tytułu przyjęcia na praktykę i odbycia praktyki przez aplikantów radcowskich otrzymują wynagrodzenie w wysokości 80,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt i 00/100) brutto miesięcznie za jednego aplikanta radcowskiego odbywającego praktykę. Ustalone wynagrodzenie jest wypłacane w wysokości proporcjonalnej do ilości miesięcy, w których odbywana była praktyka przez aplikanta.
  2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, płatne jest jednorazowo w danym roku szkoleniowym, po zakończeniu praktyki przez aplikanta radcowskiego.
  3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tytułu przyjęcia i odbycia praktyki jest umowa zawarta przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z radcą prawnym prowadzącym kancelarię radcy prawnego, spółkami radców prawnych, radców prawnych i adwokatów wskazanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, a których radca prawny jest wspólnikiem, partnerem, komplementariuszem.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Szkolenia w zakresie przygotowania umów o których mowa w § 1 ust. 3 uchwały oraz Skarbnikowi Rady i Głównemu Księgowemu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa