Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Uchwała Rady OIRP Nr 300/XI/2021

Uchwała Rady OIRP Nr 300/XI/2021

Uchwała Nr 300/XI/2021

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

z dnia 22 kwietnia 2021r.

w sprawie utworzenia Funduszu Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie na pomoc socjalną dla seniorów – radców prawnych członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Na podstawie § 1 uchwały nr 49/XI/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. Krajowej Izby Radców Prawnych w sprawie udzielania pomocy socjalnej członkom okręgowych izb radców prawnych, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie uchwala, co następuje; 

§1.

  1. Tworzy się w 2021 roku Fundusz Seniora Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie zwany dalej „Funduszem” z przeznaczeniem na pomoc socjalną dla seniorów – radców prawnych członków Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
  2. Do korzystania ze środków Funduszu uprawnieni są członkowie samorządu (radcy prawni):

a/ emeryci którzy ukończyli: kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat i nabyli prawo do emerytury,

b/ renciści o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

c/ wdowy i wdowcy po tych osobach.

  1. Fundusz tworzony jest z 5 % składek członkowskich należnych Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
  2. Fundusz Seniora stanowi fundusz celowy, wyodrębniony na koncie księgowym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.
  3. Zasady funkcjonowania Funduszu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
  4. Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki Funduszu nie przechodzą na rok następny.

§2.

  1. Kontrolę merytoryczną i finansową nad Funduszem sprawuje Komisja Rewizyjna.
  2. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie składa Krajowej Radzie Radców Prawnych w terminie do 31 stycznia następnego roku sprawozdanie roczne z działalności Funduszu.

§3.

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 r.
  2. Uchwała podlega zamieszczeniu w BIP Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz na stronie internetowej Izby.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pliki do pobrania

Fundusz Seniora-wniosek.pdf 107.3 KB pdf
Zasady Funduszu Seniora.pdf 140.1 KB pdf
Fundusz Seniora-uchwała.pdf 123.1 KB pdf
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa