Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Uchwała Rady OIRP Nr 1312/X/2017

Uchwała Rady OIRP Nr 1312/X/2017

Załącznik nr 62 do protokołu nr 12/X/2017
Rady OIRP w Krakowie z dnia 21.12.2017 r.

Rada OIRP w Krakowie w składzie: Marcin Sala-Szczypiński - Dziekan, Michał Araszkiewicz, Ewa Bielecka, Grażyna Bińko, Krzysztof Buczek, Magdalena Frańczuk, Anna Jasielska-Papierkowska, Tomasz Job, Alicja Juszczyk - Wicedziekan, Andrzej Kadzik - Wicedziekan, Karolina Kolary - Wicedziekan, Tomasz Korpusiński, Piotr Kozioł, Michał Krok - Wicedziekan, Michalina Nowokuńska, Karolina Radosz, Danuta Rebeta - Sekretarz, Monika Skowrońska, Magdalena Szepczyńska, Joanna Żurek-Krupka - Skarbnik, podjęła, przy 20 głosach za podjęciem uchwały, 0 głosach przeciwko i 0 wstrzymujących się, uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 1312/X/2017
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie określenia wynagrodzenia dla kancelarii radców prawnych za odbywanie praktyk przez aplikantów radcowskich w 2018 r.

Na podstawie § 15 i § 17 18 ust.3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (tekst jednolity: Uchwała Nr 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 roku) oraz § 3 Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych (tekst jednolity: Uchwała Nr 280/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r.), Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Kancelarie radców prawnych z tytułu przyjęcia na praktykę i odbycia praktyki przez aplikantów radcowskich otrzymują na pokrycie tych kosztów wynagrodzenie w wysokości 80,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt i 00/100) brutto miesięcznie za jednego aplikanta radcowskiego odbywającego praktykę. W przypadku zmiany miejsca odbywania praktyki w ciągu roku szkoleniowego, ustalone wynagrodzenie jest wypłacane w wysokości proporcjonalnej do ilości miesięcy w których odbywana była praktyka w kancelarii.
  2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 jest płatne jednorazowo w danym roku szkoleniowym, po zakończeniu praktyki przez aplikanta radcowskiego.
  3. Podstawą wypłaty wynagrodzenie z tytułu przyjęcia i odbycia praktyki jest umowa zawarta przez Radę Okręgowa Izby Radców Prawnych z Kancelarią radcy prawnego/ radców prawnych o odbyciu przez aplikanta radcowskiego praktyki.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Szkolenia w zakresie przygotowania umów o których mowa w § 1 ust.3 uchwały oraz Skarbnikowi Rady i Głównemu Księgowemu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do obywania praktyk przez aplikantów radcowskich w 2018 roku.

 

 

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa