Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2022

Wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2022

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2022
 dla osób, które zdały egzamin wstępny na aplikację radcowską
w dniu 25 września 2021 roku

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie informuje, że zgodnie z treścią art. 33 ust. 3 ustawy o radcach prawnych z dnia 6 lipca 1982 r. uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego. Osoby, które zdały w 2021 r. egzamin wstępny na aplikację radcowską oraz zamierzają uzyskać wpis na listę aplikantów radcowskich na posiedzeniu Rady OIRP w Krakowie w dniu 18 listopada 2021 r. aby rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2022 r. proszone są o złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich po odebraniu uchwały o uzyskaniu wyniku pozytywnego z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską nie wcześniej jednak niż od dnia 20 października 2021 r. i nie później niż do dnia 8 listopada 2021 roku (włącznie z drogą pocztową).

Powyższy termin jest instrukcyjny, podyktowany wyłącznie wymogami organizacyjnymi.

Od uchwały o wyniku egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, tym niemniej na podstawie art. 127a  k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania zdający może się zrzec prawa do wniesienia odwołania wobec Komisji Kwalifikacyjnej, która wydała uchwałę. W związku z powyższym w przypadku gdy termin złożenia wniosku jest krótszy niż wymagane 14 dni należy wraz z wnioskiem o wpis na listę aplikantów radcowskich złożyć wymagane oświadczenie.

Z dniem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przedmiotowa uchwała staje się ostateczna i prawomocna.

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:

  1. wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
  2. oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli nie był złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego),
  3. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku - jednocześnie Departament Zawodów Prawniczych wskazuje, iż wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego "Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web,
  4. oświadczenie o toczących się lub zakończonych postępowaniach karnych i/lub dyscyplinarnych (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
  5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
  6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
  7. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od uchwały o wyniku egzaminu wstępnego na aplikacje radcowską (druk poniżej w sekcji "Pliki do pobrania"),
  8. dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis (zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010 r.) wpłaconej na konto Rady OIRP w Krakowie, nr 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100 (w 2021 r. jest to kwota 280 zł), tytułem: wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich, imię i nazwisko.

Jeżeli nie będzie Pan/Pani ubiegał/a się o wpis na listę aplikantów w tym roku, Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie prosi również o taką informację na piśmie.

 

Kraków, dnia 28.09.2021 r.

 

Pliki do pobrania

Wniosek o wpis na listę aplikantów 24.0 KB doc
Oświadczenie o toczących się lub zakończonych postępowaniach karnych i/lub dyscyplinarnych 27.5 KB doc
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych 27.0 KB doc
Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych 27.0 KB doc
oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od uchwały o wyniku egzaminu 28.5 KB doc
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa