Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Zarządzenie ws. zasad obowiązujących na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2020 r.

Zarządzenie ws. zasad obowiązujących na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2020 r.

L.dz. 379/W/A/EB/2020

Kraków, 27 sierpnia 2020 r.

Z a r z ą d z e n i e

Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji radcowskiej

przy Ministrze Sprawiedliwości

z siedzibą w Krakowie

w sprawie zasad obowiązujących w 2020 r. na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską

 

Na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1898, zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1376), zarządzam:

Regulacje realizujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

 1. W związku z pandemią koronawirusa COVID-19, zaleca się kandydatom na aplikację radcowską śledzenie przed egzaminem informacji Ministra Zdrowia (gov.pl/web/koronawirus) i Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl), a także informacji na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w zakładce „Nabór na aplikację 2020”.
 2. Na teren budynku, w którym odbędzie się egzamin wstępny na aplikację radcowską może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. Na teren sali egzaminacyjnej nie zostaną wpuszczone osoby, które są zakażone koronawirusem SARS-CoV-2 lub wykazujące objawy typowe dla tego zakażenia.
 3. Stwierdzenie u kandydata objawów zakażenia w trakcie trwania egzaminu jest podstawą do wykluczenia go z egzaminu.
 4. Od kandydatów wchodzących na teren przylegający do budynku, w którym odbędzie się egzamin oraz w obrębie budynku wymagane jest zakrywanie ust i nosa oraz utrzymywanie dystansu społecznego - przestrzegania zachowywania odległości 1,5 m od innych osób.
 5. Kandydat, który nie zastosuje się do ograniczeń związanych z ochroną przed zakażeniem, zostanie wykluczony z egzaminu.
 6. Osoby cierpiące na alergię i w związku z tym mające problem z zakrywaniem ust i nosa, powinny przed egzaminem dostarczyć zaświadczenie potwierdzające schorzenie. W przypadku niemożności wcześniejszego przesłania zaświadczenia, należy przynieść je w dniu egzaminu.
 7. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, rzeczy kandydatów nie będą przyjmowane do szatni lub przechowalni. Zdający nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek rzeczy zbędnych, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewni ich przechowywania.
 8. Zdający może wnieść na salę wodę mineralną. Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia wody podczas egzaminu.
 9. Zdający są zobowiązani do przyniesienia długopisu piszącego na niebiesko.
 10. Zestawy pytań testowych wraz z kartami odpowiedzi zdających po zakończeniu egzaminu zostaną poddane 24-godzinnej kwarantannie.

R e j e s t r a c j a

 1. Po wejściu do budynku kandydat udaje się do recepcji umiejscowionej przed wejściem na salę egzaminacyjną. W recepcji okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem, podpisuje listę obecności oraz losuje numer stolika. Karty z numerami stolików zostaną rozłożone na stole w taki sposób, aby wzięcie jednej z nich nie wiązało się z koniecznością dotykania innych kart.
 2. Po zajęciu miejsca przy stoliku oznaczonym wylosowanym numerem kandydat nie może opuszczać sali do chwili rozpoczęcia egzaminu.
 3. Po zajęciu miejsc przy stolikach przez wszystkich kandydatów, kandydat losuje przygotowaną przez Komisję Egzaminacyjną kopertę zawierającą kartkę z numerem kodu.
 4. Na kartce z numerem kodu kandydat wpisuje swoje imię i nazwisko oraz imiona rodziców.
 5. Po otworzeniu przez kandydata koperty zawierającej test wraz z kartą odpowiedzi, kandydat wpisuje wylosowany numer kodu w prawym górnym rogu na pierwszej stronie zestawu pytań testowych i na każdej stronie karty odpowiedzi, a także na szarej kopercie.
 6. Wypełnioną kartkę z numerem kodu kandydat umieszcza w kopercie, którą zakleja i odkłada na stole w sposób umożliwiający zebranie kopert z kodami przez członków Komisji.
 7. Niedopuszczalnym jest wpisanie imienia i nazwiska kandydata na karcie odpowiedzi i na teście.
 8. Karta odpowiedzi bez prawidłowo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie Komisji.

E g z a m i n

 1. Z chwilą rozpoczęcia egzaminu następuje otwarcie przesyłki zawierającej zestawy pytań testowych i karty odpowiedzi dla kandydatów.
 2. Egzamin wstępny polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 150 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa, oraz z karty odpowiedzi. Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi stanowiącej integralną część testu.
 3. Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C). Zmiana zakreślonej odpowiedzi jest niedozwolona. Wyłączną podstawę ustalenia wyniku kandydata stanowią odpowiedzi zakreślone na karcie odpowiedzi.
 4. Prawidłowość odpowiedzi ocenia się według stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu wstępnego.
 5. Czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych wynosi 150 minut i jest liczony od chwili wskazanej przez Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcę.
 6. Stosownie do treści § 9 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego, na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony dla tego kandydata o połowę w stosunku do czasu określonego ust.1 ww. rozporządzenia, tj. do 225 minut.
 7. Kandydaci podczas egzaminu wstępnego nie mogą korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz innej pomocy, a także nie mogą posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. Niedozwolone jest posiadanie na blacie stolika innych przedmiotów, np. notatników, maskotek oraz artykułów spożywczych, poza wodą mineralną przyniesioną przez kandydata.
 8. W trakcie egzaminu wstępnego kandydat może opuścić salę jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej lub jego zastępcy, pod nadzorem wyznaczonego członka Komisji. Przed opuszczeniem sali kandydat przekazuje zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej lub członkowi Komisji. Godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana przez członka Komisji na egzemplarzu testu kandydata.
 9. Przewodniczący Komisji wyklucza z egzaminu wstępnego kandydata, który podczas egzaminu wstępnego korzystał z pomocy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami lub urządzeniami, udzielał pomocy w rozwiązaniu testu pozostałym kandydatom lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu wstępnego. Wykluczenie następuje w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.
 10. Po zakończeniu pracy przed wyznaczonym czasem kandydat pozostaje na miejscu i sygnalizuje ukończenie pracy przez podniesienie ręki.
 11. Po upływie 150 minut od rozpoczęcia egzaminu, kandydaci powinni zaprzestać rozwiązywania testu i oczekiwać na odbiór prac przez członków Komisji.
 12. W momencie oddania pracy kandydat otrzymuje pokwitowanie odbioru zestawu pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi, po czym kandydat powinien opuścić salę.
 13. Zabronione jest wynoszenie przez kandydatów z sali egzaminacyjnej testu, karty odpowiedzi oraz notatek.

W y n i k i

 1.  Ustalenie wyniku egzaminu następuje w drodze uchwały Komisji Egzaminacyjnej.
 2. Odpis uchwały Komisji Egzaminacyjnej zostanie doręczony kandydatowi listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
 3. Zdający i ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Komisję Egzaminacyjną o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pism pod dotychczas wskazanym adresem jest skuteczne (art. 41 § 1 i 2 k.p.a.).
 4. Po podjęciu uchwał odnoszących się do wszystkich zdających Komisja Egzaminacyjna poinformuje o wynikach egzaminu wstępnego, wywieszając listę zawierającą numery kodu kandydatów z liczbą uzyskanych punktów w siedzibie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, ul. Francesco Nullo 8, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.oirp.krakow.pl. Informacja ta nie stanowi ogłoszenia o wyniku egzaminu w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.
 5. Informacje telefoniczne o wyniku egzaminu nie będą udzielane.
 6. Po ogłoszeniu wyników egzaminu i odbiorze uchwały kandydat może zapoznać się ze skanem karty odpowiedzi, która na jego wniosek zostanie mu przesłana pocztą elektroniczną na wskazany adres.

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

ds. aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości

z siedzibą w Krakowie

SSA Rafał Dzyr  

                                

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa