Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat dla osób rozpoczynających I rok aplikacji radcowskiej w roku 2019

Komunikat dla osób rozpoczynających I rok aplikacji radcowskiej w roku 2019

 

KOMUNIKAT

Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
dla osób rozpoczynających w roku 2019
I rok aplikacji radcowskiej

 1. Uroczyste ślubowanie osób rozpoczynających w roku 2019 pierwszy rok aplikacji radcowskiej, prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, mające charakter obligatoryjny, odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. w sali konferencyjnej Hotelu Best Western Premier Kraków, ul Opolska 14a. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 12.00, jednakże wszystkich ślubujących prosimy o przybycie najpóźniej o godz. 11.15.
  Bezpośrednio po ślubowaniu przewidziane jest spotkanie organizacyjne z Kierownikiem szkolenia.
  Następnie, w godzinach od 13.00 do 14.30 przeprowadzone zostanie obowiązkowe szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych, a w godzinach od 14.45 do 16.15 - obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP.

 2. Z osobą wpisaną na listę aplikantów radcowskich OIRP w Krakowie zawiera umowę określającą prawa i obowiązki związane z odbywaniem aplikacji. Umowa o aplikację zostanie podpisana z każdym ze ślubujących w dniu 20 grudnia 2018 r.

 3. Szczegółowy plan szkolenia na rok 2019 oraz przepisy porządkowe odbywania zajęć zostaną uchwalone przez Radę OIRP w Krakowie nie później niż 22 grudnia br. i niezwłocznie umieszczone na stronie internetowej: www.oirp.krakow.pl. Zgodnie z projektem ww. uchwał, aplikanci I roku będą odbywać zajęcia szkoleniowe przewidziane Programem aplikacji w budynku OIRP w Krakowie przy ul. Francesco Nullo 8/4, w godzinach od 15.30 do 20.30 (lub 19.45, 21.15), w dwóch grupach – „A” i „B”. Grupa „A” – w skład której wchodzić będą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery A do Ma- będzie odbywać zajęcia szkoleniowe w poniedziałki, natomiast grupa „B” – obejmująca osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery Me do Ż - będzie odbywać zajęcia szkoleniowe w środy.

 4. Zgodnie z § 26 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 294/X/2018 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia teksu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej oraz Programu aplikacji, stanowiącego załącznik do Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, aplikanci I roku zobowiązani są odbywać zajęcia praktyczne w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów w wymiarze 14 dni, w okresie od stycznia do połowy kwietnia (1 raz w tygodniu).
  W związku z powyższym, prosimy o złożenie w Biurze OIRP w Krakowie przy ul. F. Nullo 8/4 (III piętro, pokój nr 3) do dnia 14 grudnia 2018 r. pisemnego wniosku bądź to (1) o skierowanie na praktykę do wybranej przez siebie kancelarii radcy prawnego bądź spółce radców prawnych i adwokatów wraz z pisemnym potwierdzeniem wyrażenia zgody przez tą kancelarię lub spółkę, bądź też (2) o skierowanie na praktykę w kancelarii radcy prawnego bądź spółce radców prawnych i adwokatów przez OIRP w Krakowie.

 5. W związku z koniecznością odbywania aplikacji pod kierunkiem patrona, prosimy także o składanie w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r. w siedzibie OIRP w Krakowie przy ul. F. Nullo 8/4 (III piętro, pokój nr 3) pisemnych wniosków bądź to (1) o wyznaczenie patronem wnioskodawcy wskazanego radcę prawnego, który wyraził zgodę na objęcie patronatu (do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę radcy prawnego na podjęcie się obowiązków patrona wraz z oświadczeniem, iż znane są mu obowiązki, jakie ma wykonywać, sprawując patronat, wynikające z § 13 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej), bądź też (2) o wyznaczenia patrona przez Radę.
  Patronem aplikanta może być także radca prawny wpisany na listę radców prawnych w innej okręgowej Izbie, niż aplikant, o ile spełnia warunki określone w § 11 ust. 2 Regulaminu i jest to uzasadnione względami zawodowymi i szkoleniowymi. W powyższej sytuacji do wniosku należy dołączyć potwierdzenie spełnienia przez radcę prawnego warunków sprawowania patronatu, uzyskane od Dziekana Rady OIRP, w której radca prawny mający być patronem jest wpisany na listę radców prawnych.

 6. Stosownie do art. 321 ust. 3 ustawy o radcach prawnych oraz § 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, każdy aplikant zobowiązany jest do wnoszenia opłaty rocznej za każdy rok szkolenia. Uchwałą nr 1077/IX/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Rada OIRP w Krakowie ustaliła terminy zapłaty rat opłaty rocznej za odbywanie aplikacji radcowskiej. Uchwała ta dostępna jest na stronie internetowej OIRP w Krakowie www.oirp.krakow.pl . Opłatę roczną należy wnosić na rachunek bankowy OIRP w Krakowie o numerze: 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100 wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko aplikanta, rok aplikacji oraz słowa „opłata roczna”.

 7. Zgodnie z treścią uchwały Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych, aplikanci radcowscy opłacają składkę członkowską w wysokości 20 zł miesięcznie. Obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę aplikantów radcowskich. Składkę należy wnieść na ww. rachunek bankowy OIRP w Krakowie, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko aplikanta, rok aplikacji oraz słowa „składka członkowska”.

 8. Wszelkie wnioski, pytania oraz uwagi dotyczące aplikacji należy przedkładać Kierownikowi szkolenia - Opiekunowi I roku aplikacji radcowskiej - pani mgr Joannie Podgórskiej, tel. (12) 41 75 103, e-mail: j.podgorska@oirp.krakow.pl, ul. Francesco Nullo 8/4 piętro III, pok. nr 3.

 9. Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej www.oirp.krakow.pl, na której publikowane będą wszelkie aktualności, dotyczące aplikacji.

Dziekan Rady OIRP w Krakowie

dr Marcin Sala-Szczypiński

 

Artykuły powiązane


Uchwała Nr 1077/IX/2014 Rady OIRP w Krakowie z dn. 18.12.2014r.


Uchwała Nr 1077/IX/2014 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie wnoszenia przez aplikantów radcowskich opłaty rocznej za aplikację w ratach.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa