Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2017

Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2017

 

Na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie Komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 146) zarządza się co następuje:

1a.  Egzamin wstępny na aplikację radcowską dla kandydatów, których nazwiska zaczynają się na literę od A do Ł odbędzie się w dniu 30 września 2017 r. (sobota) o godzinie 1100 w Małej Hali TAURON Arena Kraków, ul. Stanisława Lema 7, 31‑571 Kraków.

1b.  Egzamin wstępny na aplikację radcowską dla kandydatów, których nazwiska zaczynają się na literę od M do Ż odbędzie się w dniu 30 września 2017 r. (sobota) o godzinie 1100 w Hali A w Centrum Targowym Chemobudowa Kraków S.A., ul. Klimeckiego 14, 30-706 Kraków.

2.  Z uwagi na dużą liczbę kandydatów zdający zobowiązani są stawić się na egzamin celem dokonania rejestracji nie później niż o godz. 930.

3.  Po wejściu do budynku kandydaci udają się do szatni, w której zostawiają teczki, torebki, saszetki, bagaże, telefony komórkowe, itp.

4.  Przed wejściem na salę egzaminacyjną kandydat okazuje dokument zawierający zdjęcie, potwierdzający jego tożsamość, podpisuje listę obecności i losuje numer stolika.

Po zajęciu miejsca przy stoliku oznaczonym wylosowanym numerem, kandydat do chwili rozpoczęcia egzaminu nie może opuszczać sali.

5.   Po zajęciu miejsc przy stolikach przez wszystkich kandydatów, kandydat losuje przygotowaną przez Komisję kwalifikacyjną kopertę zawierającą kartkę z numerem kodu. Na kartce kandydat wpisuje swoje imię i nazwisko oraz imiona rodziców.

6.  Po otworzeniu przez kandydata koperty zawierającej test wraz z kartą odpowiedzi, kandydat wpisuje wylosowany numer kodu w prawym górnym rogu na pierwszej stronie zestawu pytań testowych i na każdej stronie karty odpowiedzi.

Wypełnioną kartkę z numerem kodu kandydat umieszcza w kopercie, którą zakleja i odkłada na stole w sposób umożliwiający zebranie kopert z kodami przez członków Komisji.

Nie jest dopuszczalne wpisanie imienia i nazwiska kandydata w żadnym miejscu karty odpowiedzi i na teście.

Karta odpowiedzi bez prawidłowo zamieszczonego oznaczenia kodowego nie podlega ocenie Komisji.

7.  Z chwilą rozpoczęcia egzaminu następuje otwarcie przesyłki zawierającej zestawy pytań testowych i karty odpowiedzi dla kandydatów.

8a.  Egzamin wstępny polega na rozwiązaniu testu składającego się z zestawu 150 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa, oraz z karty odpowiedzi. Kandydat może wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza na karcie odpowiedzi stanowiącej integralną część testu.

Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C). Zmiana zakreślonej odpowiedzi jest niedozwolona.

Wyłączną podstawę ustalenia wyniku kandydata stanowią odpowiedzi zakreślone na karcie odpowiedzi.

Prawidłowość odpowiedzi ocenia się według stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu wstępnego.

8b.  Czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych wynosi 150 minut i jest liczony od chwili wskazanej przez Przewodniczącego Komisji lub jego Zastępcę.

8c.  Stosownie do treści § 9 ust. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji radcowskiej oraz przeprowadzenia egzaminu wstępnego, na wniosek kandydata będącego osobą niepełnosprawną, złożony wraz ze zgłoszeniem o przystąpieniu do egzaminu wstępnego, czas na rozwiązanie zestawu pytań testowych zostaje wydłużony o połowę w stosunku do czasu określonego ust.1 ww. rozporządzenia.

8d.  Kandydaci podczas egzaminu wstępnego nie mogą korzystać z tekstów aktów prawnych, komentarzy, orzecznictwa oraz innej pomocy, a także nie mogą posiadać urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji. Niedozwolone jest nadto posiadanie na blacie stolika innych przedmiotów, np. notatników, maskotek oraz artykułów spożywczych. Każdy kandydat ma zapewnioną wodę mineralną.

8e.  W trakcie egzaminu wstępnego kandydat może opuścić salę jedynie w wyjątkowej sytuacji, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy, pod nadzorem wyznaczonego członka Komisji.

Przed opuszczeniem sali kandydat przekazuje zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi Przewodniczącemu Komisji kwalifikacyjnej lub jego zastępcy. Godzina wyjścia i powrotu na salę zostaje odnotowana przez członka Komisji na egzemplarzu testu kandydata.

8f.  Przewodniczący Komisji wyklucza z egzaminu wstępnego kandydata, który podczas egzaminu wstępnego korzystał z pomocy innej osoby, posługiwał się niedozwolonymi materiałami lub urządzeniami, udzielał pomocy w rozwiązaniu testu pozostałym kandydatom lub w inny sposób zakłócał przebieg egzaminu wstępnego.

Wykluczenie następuje w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.

8g.  Po zakończeniu pracy przed wyznaczonym czasem kandydat pozostaje na miejscu i sygnalizuje ukończenie pracy przez podniesienie ręki.

Po upływie 150 minut od rozpoczęcia egzaminu, kandydaci powinni zaprzestać rozwiązywania testu i oczekiwać na odbiór prac przez członków Komisji.

W momencie oddania pracy kandydat otrzymuje pokwitowanie odbioru zestawu pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi.

8h.  Zabronione jest wynoszenie przez kandydatów z sali egzaminacyjnej testu, karty odpowiedzi oraz notatek.

9.  Po przeprowadzeniu egzaminu wstępnego Komisja ustali wynik kandydata w drodze uchwały. Odpis uchwały Komisji doręczany będzie kandydatowi listem poleconym za poświadczeniem odbioru.

10.  Zdający i ich pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Komisję Egzaminacyjną o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania powyższego, doręczenie pism pod dotychczas wskazanym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 k.p.a.).

Komisja ogłosi wyniki egzaminu wstępnego wywieszając listę zawierającą numery kodu kandydatów z ilością uzyskanych punktów w dniu 3 października 2017 roku o godz. 1600 w siedzibie Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, ul. Francesco Nullo 8 na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.oirp.krakow.pl.

Informacje telefoniczne o wyniku egzaminu nie będą udzielane.

 

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja dotycząca wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich na rok szkoleniowy 2018 dla osób, które zdały egzamin w dniu 30.09.2017r.


Rada OIRP w Krakowie informuje, że uzyskanie przez kandydata oceny pozytywnej z egzaminu wstępnego uprawnia go do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów ...


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską z 30.09.2017 (Hala A Centrum Targowego Chemobudowa Kraków S.A., ul. Klimeckiego 14)


Wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską kandydatów, którzy zdawali egzamin w dniu 30 września 2017 r. (sobota) o godzinie 11:00


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską z 30.09.2017 (Mała Hala TAURON Arena, ul. Stanisława Lema 7)


Wyniki z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską kandydatów, którzy zdawali egzamin w dniu 30 września 2017 r. (sobota) o godzinie 11:00
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa