Wpis na listę prawników zagranicznych

10.11.2015

1. Wpis na listę następuje na wniosek zainteresowanego.

Prawnik zagraniczny ubiegający się o wpis na listę prowadzoną przez radę okręgowej izby radców prawnych składa wniosek do rady właściwej ze względu na wskazaną we wniosku przyszłą siedzibę zawodową, a jeżeli praktyka ma być wykonana w ramach stosunku pracy- do rady właściwej ze względu na wskazaną we wniosku siedzibę przyszłego pracodawcy.

2. Wniosek o wpis prawników zagranicznych powinien zawierać następujące informacje:

-   rodzaj listy prawników zagranicznych, na którą ubiegający zamierza się wpisać:

a.   z Unii Europejskiej – typ A

b.   spoza Unii Europejskiej – typ B

-   imię i nazwisko,

-   datę i miejsce urodzenia (również kraj),

-   posiadane obywatelstwa,

-   miejsce zamieszkania w kraju macierzystym i w Polsce,

-   siedzibę zawodową i jej adres w kraju macierzystym,

-   przyszłą siedzibę zawodową i jej adres w Polsce,

-   tytuł zawodowy uzyskany w państwie macierzystym,

-   nazwę i adres grupy zawodowej,

-   nazwę i adres właściwego organu państwa macierzystego.

3. Do wniosku o wpis należy załączyć:

- kartę ewidencyjną (do pobrania),

- zaświadczenie wystawione przez właściwy organ państwa macierzystego, z datą nie wcześniejszą niż 3 m-ce przed złożeniem, stwierdzające, że osoba ubiegająca się o wpis jest zarejestrowana w tym państwie jako uprawniona do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych o których mowa w art. 2 pkt. 2 lub 3 Ustawy z dnia 05.07.2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1874),

-  dokument potwierdzający obywatelstwo osoby ubiegającej się o wpis,  lub uwierzytelnioną kopię takiego dokumentu,

- uwierzytelnioną kopię zezwolenia na osiedlenie (dot. prawników spoza UE),

- informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz wyciąg z rejestru karnego państwa macierzystego, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku,

- oświadczenie Wnioskodawcy o postępowaniach karnych i dyscyplinarnych zakończonych lub będących w toku w Polsce oraz w państwie, w którym jest zarejestrowany jako osoba uprawniona do wykonywania zawodu,

- oświadczenie Wnioskodawcy o przyszłej siedzibie zawodowej w Polsce,

- oświadczenie Wnioskodawcy, iż znane mu są ograniczenia w wykonywaniu praktyki zawodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z postanowień art.18 Ustawy z dnia 05.07.2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1874)  (dotyczy prawników spoza UE),

- oświadczenie Wnioskodawcy, czy starał się lub stara o wpis na listę prawników zagranicznych w innej izbie radców prawnych lub radzie adwokackiej,

- uwierzytelnioną kopię polisy, lub promesy zawarcia umowy ubezpieczenia prawnika zagranicznego od odpowiedzialności cywilnej określonej postanowieniami art. 11 Ustawy
z dnia 05.07.2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1874)  lub wniosek skierowany do Rady OIRP o włączenie do grupowego ubezpieczenia OC radców prawnych i prawników zagranicznych,
-  2 zdjęcia (format dowodowy, preferowane jasne tło),

- dowód wniesienia opłaty w postępowaniu o wpis (zgodnie z uchwałą KRRP nr 144/VII/2010 z 17 września 2010r.).

Uwaga:

Wniosek o wpis powinien być sporządzony w języku polskim. Pozostałe dokumenty, o ile nie są sporządzone w tym języku, należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

 

Numer konta bankowego OIRP w Krakowie do wnoszenia opłat za wpis:

Konto: Bank PEKAO SA III O/Kraków, Nr 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100

Pobierz załączniki

Karta ewidencyjna

Przydatne linki