KOMUNIKAT Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dla osób rozpoczynających w roku 2017 I rok aplikacji radcowskiej

18.11.2016
 1. Uroczyste ślubowanie osób rozpoczynających w roku 2017 pierwszy rok aplikacji radcowskiej, prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, mające charakter obligatoryjny, odbędzie się w dniu 20 grudnia 2016 r. w sali nr 026 budynku B na kampusie Krakowskiej Akademii im. Frycza-Modrzewskiego przy ul. Herlinga – Grudzińskiego 1. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 12.00, jednakże wszystkich ślubujących prosimy o przybycie najpóźniej o godz. 11.30. Bezpośrednio po ślubowaniu przewidziane jest spotkanie organizacyjne z Wicedziekanem ds. aplikacji, Kierownikiem szkolenia oraz Opiekunem roku. Następnie, w godzinach od 13.00 do 14.30 przeprowadzone zostanie obowiązkowe szkolenie w zakresie BHP, a w godzinach od 14.45 do 16.00 - obowiązkowe szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych.

 2. Z osobą wpisaną na listę aplikantów radcowskich OIRP w Krakowie zawiera umowę określającą prawa i obowiązki związane z odbywaniem aplikacji. Umowa o aplikację zostanie podpisana z każdym ze ślubujących po zakończeniu uroczystości w dniu 20 grudnia 2016 r.

 3. Szczegółowy plan szkolenia na rok 2017 zostanie uchwalony przez Radę OIRP w Krakowie w grudniu 2016 r. i niezwłocznie umieszczony na stronie internetowej: oirp.krakow.pl Zgodnie z projektem tego planu, aplikanci I roku będą odbywać zajęcia szkoleniowe przewidziane Programem aplikacji w budynku OIRP w Krakowie przy ul. Francesco Nullo 8/4, w godzinach od 15.30 do 20.30 lub 21.15, w dwóch grupach – „A” i „B”. Grupa „A” – w skład której wchodzić będą osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery A do N - będzie odbywać zajęcia szkoleniowe w poniedziałki, natomiast grupa „B” – obejmująca osoby, których nazwiska rozpoczynają się od litery O do Ż - będzie odbywać zajęcia szkoleniowe w środy.

 4. Zgodnie z § 26 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 274/IX/2016 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. oraz Programu aplikacji, stanowiącego załącznik do Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, aplikanci I roku zobowiązani są odbywać zajęcia praktyczne w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów w wymiarze 14 dni w okresie od stycznia do połowy kwietnia (1 raz w tygodniu). W związku z powyższym, prosimy o złożenie w Biurze OIRP w Krakowie przy ul. F. Nullo 8/4 (III piętro, pokój nr 2) do dnia 15 grudnia 2016 r. pisemnego wniosku bądź to (1) o skierowanie na praktykę do wybranej przez siebie kancelarii radcy prawnego bądź spółce radców prawnych i adwokatów wraz z pisemnym potwierdzeniem wyrażenia zgody przez tą kancelarię lub spółkę, bądź też (2) o skierowanie na praktykę w kancelarii radcy prawnego bądź spółce radców prawnych i adwokatów przez OIRP w Krakowie.

 5. W związku z koniecznością odbywania aplikacji pod kierunkiem patrona, prosimy o składanie w terminie do dnia 15 grudnia 2016 r. w siedzibie OIRP w Krakowie przy ul. F. Nullo 8/4 (III piętro, pokój nr 2) pisemnych wniosków bądź to (1) o wyznaczenie patronem wnioskodawcy wskazanego radcę prawnego, który wyraził zgodę na objęcie patronatu (do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę radcy prawnego na podjęcie się obowiązków patrona wraz z oświadczeniem, iż znane są mu obowiązki, jakie ma wykonywać, sprawując patronat, wynikające z § 13 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej), bądź też (2) o wyznaczenia patrona przez Radę. Patronem aplikanta może być także radca prawny wpisany na listę radców prawnych w innej okręgowej izbie radców prawnych, niż aplikant, o ile spełnia warunki określone w § 11 ust. 2 Regulaminu i jest to uzasadnione względami zawodowymi i szkoleniowymi.

 6. Stosownie do art. 321 ust. 3 ustawy o radcach prawnych oraz § 3 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, każdy aplikant zobowiązany jest do wnoszenia opłaty rocznej za każdy rok szkolenia. Uchwałą nr 1077/IX/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Rada OIRP w Krakowie ustaliła terminy zapłaty rat opłaty rocznej za odbywanie aplikacji radcowskiej. Uchwała ta dostępna jest na stronie internetowej OIRP w Krakowie www.oirp.krakow.pl . Opłatę roczną należy wnosić na rachunek bankowy OIRP w Krakowie o numerze:
                                                                                                 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100
  - wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko aplikanta, rok aplikacji oraz słowa „opłata roczna”.

 7. Zgodnie z treścią uchwały Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych, aplikanci radcowscy opłacają składkę członkowską w wysokości 20 zł miesięcznie. Obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym  nastąpił wpis na listę aplikantów radcowskich  Składkę należy wnieść na ww. rachunek bankowy OIRP w Krakowie, wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko aplikanta, rok aplikacji oraz słowa „składka członkowska”.

 8. Wszelkie wnioski, pytania oraz uwagi dotyczące aplikacji należy przedkładać Opiekunom I roku aplikacji radcowskiej:

  • grupa A - mgr Joannie Podgórskiej
   tel. 12  410 84 00 lub 12 410 82 60 - wewn. 58,  e-mail: 1rok@oirp.krakow.pl
   ul. Francesco Nullo 8/4 piętro III, pok. nr 2;

  • grupa B - r.pr. Grażynie Bińko
   tel. 12 410 84 00 lub 12 410 82 60 wew. 59, e-mail: aplikacja@oirp.krakow.pl
   ul. Francesco Nullo 8/4 piętro III, pok. nr 2.

 9. Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej www.oirp.krakow.pl, na której publikowane będą wszelkie aktualności, dotyczące aplikacji.

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ślubowanie aplikantów radcowskich - 20 grudnia 2016 r.
11.01.2017

Ślubowanie aplikantów radcowskich - 20 grudnia 2016 r.

Przydatne linki