Szkolenia Wolters Kluwer - marzec 2011

24.02.2011

Wolters Kluwer Polska

Informacja prasowa, Warszawa luty 2011

 

Kalendarium szkoleń Wolters Kluwer Polska dla prawników w marcu

 

W marcu odbędzie się 11 szkoleń dla prawników, których organizatorem jest Wolters Kluwer Polska. Udział w nich umożliwia zdobycie punktów szkoleniowych.

 

1.    Sankcja zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania. Praktyczne uwagi w zakresie postępowania sądowego.

4 marca 2011 r., Warszawa, szkolenie w godz. 11:00-17:00

 

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień dotyczących sankcji zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania.

 

Tomasz Chojnacki -  sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds. gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz kursów przygotowawczych na aplikacje prawnicze.

http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40155589__PZTA_0D.html

 

2.    Praktyczne aspekty wpływu postępowania upadłościowego na tok innych postępowań sądowych

10 marca 2011 r., Warszawa

 

Poruszone zostaną zagadnienia z prawa upadłościowego i naprawczego z uwzględnieniem zmian wprowadzanych ustawą z 5.12.2008 roku i 6.03.2009 roku oraz wybrane przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

 

Janusz Płoch, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, przewodniczący Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych. Od 1988 r. arbiter Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Krakowie. W ramach organizowanych aplikacji sędziowskich, adwokackich, radcowskich i notarialnych prowadzi wykłady na zlecenie Sądu Okręgowego w Krakowie, Rady Adwokackiej w Krakowie, Okręgowej Izby Radców Prawnych i Rady Izby Notarialnej w Krakowie i Katowicach. Również z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości szkoli sędziów i syndyków w ramach organizowanych konferencji. Problematykę tą wielokrotnie przedstawiał w publikacjach oraz na kursach dla kandydatów na syndyków, likwidatorów, członków rad nadzorczych itp., prowadzonych przez wiele instytucji doskonalących kwalifikacje zawodowe polskich kadr kierowniczych i prawników.

http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40155846__PZTA_0D.html

 

3.    Taktyka procesowa w postępowaniu przed sądem gospodarczym

11 marca 2011 r., Warszawa, siedziba Wolters Kluwer Polska, ul. Płocka 5a

Główne znaczenie, dla osób świadczących usługi prawne w kancelariach, ma dokładne zdefiniowanie sprawy gospodarczej i precyzyjne ustalenie w kontekście problematyki orzeczniczej jakie elementy muszą zostać spełnione w celu zakwalifikowania sprawy jako sprawy gospodarczej.

 

Tomasz Chojnacki -  sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds. gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz kursów przygotowawczych na aplikacje prawnicze.

http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40155002__PZTA_0D.html

 

 

4.    Kara umowna w praktyce sądowej

15 marca 2011r. Warszawa

 

Celem szkolenia będzie przedstawienie tematyki dotyczącej kar umownych, ze szczególnym uwzględnieniem jej procesowych aspektów. Szczegółowej analizie zostaną poddane obowiązki podmiotu dochodzącego roszczenia o zapłatę kar umownych, z uwzględnieniem rozkładu ciężaru dowodu i ewentualnych zarzutów tzw. prekluzji twierdzeń i dowodów, jak też formy obrony dłużnika przed takim roszczeniem.

 

Zbigniew Miczek, sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,  wykładowca Wyższej Szkoły Biznesu  - NLU - Wydział Zamiejscowy w Tarnowie, wykładowca na szkoleniach dla radców prawnych z OIRP w Krakowie; współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda.

http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40155538__PZTA_0D.html

 

 

5.   Prawidłowy sposób formułowania zarzutów i wniosków w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia w kodeksie postępowania cywilnego

16 marca 2011 r., Warszawa

 

W trakcie szkolenia zostaną poruszone kwestie związane z środkami odwoławczymi, środkami zaskarżenia - prawidłowym sposobem ich formułowania, wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia środków odwoławczych i środków zaskarżenia.

 

Tomasz Chojnacki -  sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz kursów przygotowawczych na aplikacje prawnicze.

http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40156334__PZTA_0D.html

 

 

6.    Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu spółki z graniczną odpowiedzialnością na podstawie art. 373 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze oraz art. 299 kodeksu spółek handlowych

17 marca 2011 r., Warszawa, Siedziba Wolters Kluwer Polska

 

Uczestnikom przedstawione zostaną zasady postępowania w kwestii odpowiedzialności cywilnoprawnej członków zarządu spółki z graniczną odpowiedzialnością oraz przeprowadzona zostanie analiza przesłanek orzekania o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Marcin Krawczyk: Sędzia Sądu Rejonowego, Przewodniczący X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy
w  Warszawie , wykładowca na szkoleniach dla sędziów, radców prawnych, aplikantów notarialnych, sądowych, asystentów sędziów oraz rzeczoznawców majątkowych, w tym biegłych sądowych. Współautor Vademecum przedsiębiorcy - Sądowe postępowanie gospodarcze, praca zbiorowa

http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40154712__PZTA_0D.html

 

7.    Kapitał zakładowy w spółkach kapitałowych i operacje na nim przeprowadzane

18 marca 2011 r., Warszawa, Siedziba Wolters Kluwer Polska

 

Celem szkolenia jest przedstawienie kwestii związanych z kapitałem zakładowym, zmianami jego wysokości, reżimu w spółce akcyjnej i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Tomasz Chojnacki -  sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz kursów przygotowawczych na aplikacje prawnicze.

http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40153769__PZTA_0D.html

 

8.    Zarządzanie kancelarią i relacjami z rynkiem - kompetencje marketingowe radców prawnych

22 marca 2011r. Warszawa, szkolenie w godz.: 10:00- 16:00

 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy o narzędziach marketingowych, ich doborze oraz skuteczności w pozyskiwaniu nowych klientów, a także budowaniu długoterminowych, opartych na zaufaniu relacji z klientami.

 

Izabela Markiewicz -  pomysłodawca i właściciel CCIQ cross-cultural intelligence. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz programu Professional Diploma in Marketing przy The Chartered Institute of Marketing w Wielkiej Brytanii. Od 7 lat trener i konsultant z zakresu zarządzania międzykulturowego, komunikacji marketingowej, międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi. Autor programów szkoleniowych i artykułów na temat różnic kulturowych w biznesie.

http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40156237__PZTA_0D.html

 

9.     Spółki prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem  uregulowań dotyczących spółki akcyjnej jako najbardziej rozbudowanej organizacji  prywatnoprawnej

23 marca 2011 r. Warszawa, siedziba Wolters Kluwer Polska

 

W przypadku procesów toczących się przed sądem gospodarczym przeważająca większość przedsiębiorców to spółki prawa handlowego. Z tych też względów pełnomocnicy reprezentujący takie podmioty powinni znać przepisy regulujące stosunki wewnątrz-spółkowe.

 

Tomasz Chojnacki - sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz kursów przygotowawczych na aplikacje prawnicze.

http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40155093__PZTA_0D.html

 

10.  "Upadłość konsumencka" - analiza możliwości i zagrożeń płynących dla dłużnika i jego wierzycieli

29 marca 2011 r., Warszawa

 

Poruszone zostaną zagadnienia z prawa upadłościowego i naprawczego z uwzględnieniem zmian wprowadzanych ustawą z 5.12.2008 roku i 6.03.2009 roku, kodeksu cywilnego, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Janusz Płoch, sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, przewodniczący Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych. Od 1988 r. arbiter Okręgowej Komisji Arbitrażowej w Krakowie.

http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40155850__PZTA_0D.html

 

11.  Jak chronić dane osobowe w sektorze medycznym?

31 marca 2011 r., Warszawa

 

Warsztaty będą poświęcone ochronie danych osobowych w sektorze medycznym, zwłaszcza w perspektywie zmian w prawie, które czekają nas w najbliżej przyszłości. Zmiany te są istotne z punktu widzenia ram prawnych dotyczących prowadzenia działalności w sektorze medycznym, przede wszystkim nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z października 2010, która wejdzie w życie w dniu 7 marca 2011 r., jak również prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o prawie farmaceutycznym oraz prace nad nową ustawą, tj. ustawą systemie informacji w ochronie zdrowia.

 

dr Andrzej Krasuski, radca prawny, specjalizuje się między innymi w zagadnieniach ochrony danych osobowych w różnych dziedzinach działalności przedsiębiorców, w tym ochrony danych medycznych. Jest autorem szeregu publikacji naukowych i praktycznych, w tym komentarza do ustawy z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne, publikacji pt. "Outsourcing danych osobowych w działalności przedsiębiorstw", "Dane osobowe w przedsiębiorstwie" - współautor, monografii na temat umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. http://www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40156235__PZTA_0D.html

 

Więcej informacji na stronie: www.lex.pl/szkolenia

 

Kontakt:

Agnieszka Rożko

Kierownik ds. szkoleń

Tel.: 022 535 83 23, Fax: 022 535 83 22

e-mail: arozko@wolterskluwer.pl

szkolenia@wolterskluwer.pl

 

Monika Wróbel

PR Account Executive
Tel. 22/42 16 10
mobile: 608 187 177
email: m.wrobel@mediaforum.pl

Pobierz załączniki

Szkolenia dla prawników w marcu 2011, Wolters Kluwer

Przydatne linki