Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Szkolenia on-line w maju i czerwcu 2022 r.

Szkolenia on-line w maju i czerwcu 2022 r.

Szkolenia on-line organizowane przez Komisję d/s szkoleń

w maju i czerwcu 2022 r.

 

 

Komisja d/s szkoleń OIRP w Krakowie informuje o szkoleniach on-line w maju i czerwcu 2022 r.

  

 

 1. W dniu 10 maja  2022 r. ( wtorek) od godz.17.00 do 20.00 szkolenie pt. „Postępowanie nakazowe z elementami prawa wekslowego”

 

 

Wykładowca : dr Marcin Kostwiński - doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Założenia wykładu :

 1. Charakterystyka postępowania nakazowego.
 2. Podstawy wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym:
  1. dokumenty urzędowe;
  2. kwalifikowane dokumenty prywatne;
  3. weksle (z rozróżnieniem sytuacji obrotu powszechnego, dwustronnie profesjonalnego i konsumenckiego);
  4. dokumenty dotyczące transakcji handlowych.
 3. Pozew w postępowaniu nakazowym (ze szczególnym uwzględnieniem pozwów wnoszonych na podstawie weksla).
 4. Nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia i tytuł egzekucyjny.
 5. Zaskarżenie nakazu zapłaty.
 6. Postępowanie nakazowe po wniesieniu zarzutów.
 7. Postępowanie apelacyjne.

 

 

 1. W dniu 18 maja 2022 r. ( środa) od godz. 17.00 do 20.00 szkolenie pt: „ Postepowanie dowodowe w sprawach cywilnych”

 

Założenia wykładu:

 1. Ciężar dowody w rozumieniu prawa materialnego i prawa procesowego;
 2. Ogólne zasady postępowania dowodowego;
 3. Fakty powszechnie znane, fakty o których informacja jest powszechnie znana, fakty znane z urzędu, domniemania faktyczne,
 4. Przeprowadzenie postępowania dowodowego:
  1. zgłoszenie wniosku dowodowego;
  2. przedstawienia środka dowodowego;
  3. postanowienie o dopuszczenie dowodu;
  4. przeprowadzenie dowodu
  5. ocena dowodu
 5. Prekluzja dowodowa (zasady ogólne)
 6. Pominięcie dowodu
 7. Przeprowadzenie dowodu z urzędu:
  1. postępowanie procesowe;
  2. odrębne postępowania dowodowe;
  3. postępowania nieprocesowe;
 8. Poszczególne środki dowodowe (zagadnienia wybrane)
  1. dowód z dokumentów;
   1. rodzaje dokumentów
   2. potwierdzanie dowodów z dokumentów za zgodność z oryginałem
  2. dowód z zeznań świadków;
   1. dowód bezpośredni;
   2. zeznania na piśmie;
   3. zeznania w drodze zdalnej (on-line);
   4. ocena zeznań: rozgraniczenie między faktami o ocenami;
  3. dowód z opinii biegłego;
   1. kwalifikacje biegłego;
   2. pojęcie wiadomości specjalnych;
   3. przygotowanie dowodu z opinii biegłego (dialog z biegłym);
   4. zakres materiału badawczego znajdującego się w aktach sprawy; a pozyskanie materiału badawczego przez biegłego;
   5. ocena opinii biegłego: rozróżnienie zarzutów do opinii i opinii uzupełniającej;
   6. dowód z opinii sporządzonej w innej sprawie;
   7. problematyka wynagrodzenia biegłego;
  4. inne środki dowodowe:
   1. kserokopie, skany i fotokopie;
   2. dowód z fotografii: odbitka, wydruk czy zapis cyfrowy;
   3. dowód z poczty elektronicznej (wydruk czy zapis cyfrowy);
   4. dowód z komunikatorów elektronicznych (wydruk czy zapis cyfrowy).

Wykładowca : Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie Zbigniew Miczek

 

 

3. W dniu 1 czerwca 2022 r.  ( środa ) od godz. 17.00 do 20.00 szkolenie pt: „ Umowy know how”

 

Wykładowca : radca prawny Roman Bieda, Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT (umowy wdrożeniowe, outsourcingowe, licencje itp.), ochroną danych osobowych. Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO. Przewodniczący podgrupy roboczej ds. prawnych aspektów AI powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac grupy roboczej brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”. Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z Przewodniczący podgrupy roboczej ds. prawnych aspektów AI powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac grupy roboczej brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”. prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN).  Prelegent na szeregu konferencjach naukowych. Autor publikacji prawniczych. Współpracownik naukowy Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii Uniwersytety Opolskiego.

 

4. W dniu 8 czerwca 2022 r. ( środa )od godz.17.00 do 20.00 szkolenie pt: „Odsetki cywilnoprawne i problematyka terminów zapłaty w transakcjach handlowych”

 

Wykładowcy: dr Marcin Kostwiński - doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

prof. Michał Wojewoda – radca prawny, kierownik Zakładu Międzynarodowego Obrotu Cywilnego w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

 

Uczestnicy otrzymają po 2 punkty szkoleniowe za godzinę lekcyjną szkolenia .

Punkty szkoleniowe zostaną naliczone pod warunkiem obecności  w pełnym czasie szkolenia.

 

Linki umożliwiające dostęp do szkoleń  zostaną  przesłane newsletterem przed terminami szkoleń, będą   także dostępne na stronie internetowej OIRP Kraków po zalogowaniu (zakładka Działy > Dla radców > Szkolenia własne).

Radcowie prawni i aplikanci z innych Izb zainteresowani udziałem w szkoleniu proszeni są o zgłoszenia na 24 godz. przed mającym odbyć się szkoleniem na adres mailowy: szkolenia@oirp.krakow.pl i tego adresu otrzymają linki rejestracyjne do platformy Live Webinar, na której będzie prowadzone szkolenie.

Udział w webinariach dostępny będzie jedynie dla radców prawnych i aplikantów radcowskich (z wyłączeniem innych zawodów prawniczych).

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa