Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Kierownika szkolenia dla osób rozpoczynających w roku 2023 I rok aplikacji radcowskiej

Komunikat Kierownika szkolenia dla osób rozpoczynających w roku 2023 I rok aplikacji radcowskiej

Szanowni Państwo,

Osoby, które zamierzają rozpocząć zajęcia na I roku aplikacji radcowskiej od dnia 1 stycznia 2023 r. proszone są o złożenie wniosków:

  • o wyznaczenie patrona,
  • o skierowanie na praktyki,

w terminie do dnia 31.10.2022 roku lub wraz ze składanym wnioskiem o wpis na istę aplikantów radcowskich, którego termin upływa 17.10.2022 r.

Zgodnie z § 26 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 325/XI/2021 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia teksu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej oraz Programu aplikacji, stanowiącego załącznik do Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, aplikanci I roku zobowiązani są odbywać zajęcia praktyczne w kancelariach radców prawnych, spółkach radców prawnych lub radców prawnych i adwokatów w wymiarze 14 dni, w okresie od stycznia do połowy kwietnia (1 raz w tygodniu).

W związku z powyższym, proszę o złożenie pisemnego wniosku bądź to (1) o skierowanie na praktykę do wybranej przez siebie kancelarii radcy prawnego bądź spółce radców prawnych i adwokatów wraz z pisemnym potwierdzeniem wyrażenia zgody przez tą kancelarię lub spółkę, bądź też (2) o skierowanie na praktykę w kancelarii radcy prawnego bądź spółce radców prawnych i adwokatów przez OIRP w Krakowie (wniosek do pobrania w załączniku).

 

Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o radcach prawnych, aplikant radcowski odbywa aplikację radcowską pod kierunkiem patrona wyznaczonego przez radę okręgowej izby radców prawnych. Patronem może zostać wyznaczony wyłącznie radca prawny, spełniający wymogi określone w § 11 ust. 2 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej. Patronem powinien być co do zasady radca prawny wykonujący zawód w tej samej kancelarii lub jednostce organizacyjnej, w której aplikant odbywa aplikację, w rozumieniu  z art. 32 ust. 3 ustawy o radcach prawnych. Rada może wyznaczyć innego patrona, o którym w zdaniu poprzednim, jest niemożliwe lub niecelowe.

Patronem aplikanta może być wyjątkowo radca prawny wpisany na listę radców prawnych w innej okręgowej izbie radców prawnych, pod warunkiem jednak, iż jest to uzasadnione względami zawodowymi i szkoleniowymi. W powyższej sytuacji do wniosku należy dołączyć potwierdzenie spełnienia przez radcę prawnego warunków sprawowania patronatu, uzyskane od Dziekana Rady OIRP, w której radca prawny mający być patronem jest wpisany na listę radców prawnych, a także uzasadnienie spełniania ww. warunku.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, proszę o przesłanie pisemnych wniosków bądź to o (1) wyznaczenie patronem wskazanego przez wnioskodawcę radcy prawnego, który wyraził zgodę na objęcie patronatu (do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę radcy prawnego na podjęcie się obowiązków patrona wraz z oświadczeniem, iż znane są mu obowiązki, jakie ma wykonywać, sprawując patronat, wynikające z § 13 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej oraz o wykonywaniu zawodu w kancelarii lub jednostce organizacyjnej, w której aplikant wykonuje czynności w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu lub umowy cywilnoprawnej, której zakres odpowiada liczbie godzin przewidzianych w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu), bądź też o (2) wyznaczenie patronem wnioskodawcy radcy prawnego dowolnie wybranego przez radę (wniosek i oświadczenie do pobrania w załączniku). Realizując kompetencję do wyznaczania patronów, rada nie jest związana wnioskiem o wyznaczenie patronem osoby wskazanej przez wnioskodawcę.

 

Jednocześnie proszę o bieżące śledzenie strony internetowej www.oirp.krakow.pl, na której publikowane będą wszelkie aktualności, dotyczące aplikacji m.in. komunikat dotyczący ślubowania, rozpoczęcia zajęć w 2023 r.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji tel.: (12) 41 75 103; e-mail: j.podgorska@oirp.krakow.pl ; ul. Francesco Nullo 8/4 piętro III, pok. nr 3

 

Kierownik szkolenia

Joanna Podgórska

Pliki do pobrania

wniosek o skierowanie na praktykę 2023.doc 27.5 KB doc
wniosek o wyznaczenie partona przez Radę 2023.doc 25.5 KB doc
wniosek o wyznaczenie wybranego partona 2023.doc 29.5 KB doc
zgoda partona 2023.doc 28.0 KB doc
wniosek o skierowanie na praktykę 2023.rtf 44.4 KB rtf
wniosek o wyznaczenie partona przez Radę 2023.rtf 42.1 KB rtf
wniosek o wyznaczenie wybranego partona 2023.rtf 47.6 KB rtf
zgoda partona 2023.rtf 47.9 KB rtf
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa