Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Informacja o zasadach postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Informacja o zasadach postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

L.dz. 380/W/A/EB/2020

Kraków, 27 sierpnia 2020 r.

  I n f o r m a c j a

Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej ds. aplikacji radcowskiej

przy Ministrze Sprawiedliwości

z siedzibą w Krakowie

o zasadach postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

podczas egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2020 r.

 

 1. Na teren budynku, w którym odbędzie się egzamin wstępny na aplikację radcowską egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa. Dotyczy to zarówno kandydatów, jak i członków Komisji Egzaminacyjnej oraz osób zapewniającej obsługę informatyczną, administracyjną. Osoby te w przypadku stwierdzenia u nich objawów chorobowych,  wskazujących na podejrzenie choroby zakaźnej, nie zostaną wpuszczone do budynku.
 2. W przypadku wystąpienia objawów zakażenia wirusem SARS-CoV-2 członkowie Komisji Egzaminacyjnej oraz osoby zapewniające obsługę informatyczną i administracyjną nie powinni przychodzić na egzamin. Osoba z takimi objawami powinna pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112 i poinformować, że może być zakażona koronawirusem.
 3. Zaleca się śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także monitorowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w zakładce „Nabór na aplikację 2020”.
 4. W przypadku wystąpienia u osób wymienionych w punkcie 1 w trakcie egzaminu objawów sugerujących zakażenie koronawirusem:
  1. należy niezwłocznie odsunąć członka Komisji Egzaminacyjnej lub pracownika obsługi informatycznej i administracyjnej od obowiązków,
  2. wykluczyć zdającego z egzaminu,
  3. odizolować taką osobę poza salą egzaminacyjną, z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób,
  4. powiadomić właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych przez nią instrukcji i poleceń;
  5. w razie istotnego pogorszenia stanu zdrowia wezwać pogotowie ratunkowe,
  6. jeżeli stan zdrowia nie wymaga  interwencji zespołu  ratownictwa medycznego, należy upewnić się, czy zdający może samodzielnie udać się do domu własnym transportem, a jeżeli nie to powinien wskazać osobę, którą należy zawiadomić o zaistniałej sytuacji i uzyskać zapewnienie o zapewnieniu zdającemu transportu do domu,
  7. pouczyć osobę z objawami chorobowymi o celowości zasięgnięcia teleporady medycznej,
  8. obszar, w którym poruszała się taka osoba, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.),
  9. zdezynfekować przedmioty używane podczas zdawania egzaminu, spakować je i usunąć z sali egzaminacyjnej ; prace , zadanie oraz nośnik pamięci przekazuje się komisji celem odrębnego zabezpieczenia co należy odnotować w protokole,
  10. w razie wątpliwości co do sposobu postępowania należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 5. Do czynności związanych z zastosowaniem procedury upoważniony jest Przewodniczący Komisji, jak też każdy członek Komisji.
 6. Wszelkie przypadki zastosowania przedmiotowej procedury należy odnotować w protokole.

  

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej

ds. aplikacji radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości

z siedzibą w Krakowie

SSA Rafał Dzyr

 

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa