Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2019 r.

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2019 r.

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2115, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 28 września 2019 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości właściwej rady okręgowej izby radców prawnych w:

(...)

VII.  Krakowie, ul. płk. Francesco Nullo 8/4, kod 31-543, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, dębicki, gorlicki, krakowski, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, proszowicki, tarnowski, tatrzański, wielicki i miasta na prawach powiatu: Kraków, Nowy Sącz i Tarnów;

(...)

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 14 sierpnia 2019 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 1 125 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2019 r.”.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

  1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. życiorys,
  4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
  5. zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (21 września 2019 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
  6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
  7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje-radcowska-w-2019-r

 

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2019


Egzamin wstępny na aplikację radcowską odbędzie się 28 września 2019 r. (sobota) o godz. 11:00 w Krakowie w dwóch lokalizacjach: ul. Klimeckiego 14 i ul. Stanisława Lema 7.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Egzamin wstępny na aplikację radcowską 2019 - rekrutacja on-line


System elektronicznej rekrutacji na egzamin wstępny na aplikację radcowską, który zostanie przeprowadzony dnia 28 września 2019 r.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2019 r.


Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów radcowskich podaje do publicznej wiadomości ustalony przez zespół i zatwierdzony przez Ministra Sprawiedliwości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2019 r.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa