Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Uchwała Nr 10/X/2017 Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z dnia 15 lutego 2017 r.; w sprawie terminów kolokwiów dla aplikantów pierwszego, drugiego i trzeciego roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2017

Załącznik nr 4
do protokołu Nr 4/X/2017
Prezydium Rady OIRP w Krakowie
z dnia 15.02.2017 r.

Uchwała  Nr 10/X/2017
Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie terminów kolokwiów dla aplikantów pierwszego, drugiego i trzeciego  roku aplikacji radcowskiej w roku szkoleniowym 2017

Na podstawie § 29 ust. 2 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 274/IX/2016  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, uchwala się, co następuje:

§1.

Wyznacza się następujące terminy przeprowadzenia kolokwiów i kolokwiów poprawkowych dla aplikantów I roku aplikacji radcowskiej:

1) od 6.05.2017 r. do 15.12.2017 r. - kolokwium ustne i kolokwium poprawkowe ustne - Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych;
2) 26.10.2017 r. - kolokwium pisemne - Postępowanie cywilne;
3) 16.11.2017 r. - kolokwium pisemne poprawkowe - Postępowanie cywilne;
4) 23.11.2017 r. - kolokwium pisemne - Prawo cywilne;
5) 14.12.2017 r. - kolokwium pisemne poprawkowe - Prawo cywilne.

§2.

Wyznacza się następujące terminy przeprowadzenia kolokwiów i kolokwiów poprawkowych dla aplikantów II roku aplikacji radcowskiej:

1) 10.04.2017 r. - kolokwium pisemne - Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia;
2) 8.05.2017 r. – kolokwium pisemne poprawkowe - Prawo karne, postępowanie karne, prawo karne skarbowe, postępowanie karnoskarbowe, Kodeks wykroczeń, postępowanie w sprawach o wykroczenia;
3) 11.09.2017 r. – kolokwium pisemne – Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne;
4) 2.10.2017 r. – kolokwium pisemne poprawkowe – Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne;
5) od 14.10.2017 r. do 15.12.2017 r. - kolokwium ustne i kolokwium poprawkowe ustne - Prawo gospodarcze;
6) 13.11.2017 r. kolokwium pisemne - Prawo rodzinne i opiekuńcze;
7) 4.12.2017 r. – kolokwium pisemne poprawkowe - Prawo rodzinne i opiekuńcze.

§3.

Wyznacza się następujące terminy przeprowadzenia kolokwiów i kolokwiów poprawkowych dla aplikantów III roku aplikacji radcowskiej:

1) od 18.03.2017 r. do 15.12.2017 r. - kolokwium ustne i kolokwium poprawkowe ustne – Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, etyka radcy prawnego oraz organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych;
2) 24.10.2017 r. – kolokwium pisemne – Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe;
3) 14.11.2017 r. – kolokwium pisemne poprawkowe - Prawo administracyjne, postępowanie administracyjne i postępowanie sądowoadministracyjne, prawo finansowe i podatkowe.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie internetowej Rady OIRP w Krakowie.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Aplikacji.

Artykuły powiązaneProjekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa