Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2016 r.

17.05.2016
 
Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2016 r.:
 
1. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
2. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
3.  ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
4.  ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
5.  ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
6.  ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
7.  ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
8.  ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
9.  ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
10. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
11. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
12. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
13. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
14. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
15. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
16. ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
17. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
18. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
19. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
20. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
21. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
22. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
23. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
24. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
25. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
26. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
27. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
28. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
29. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
30. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej,
31. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
32. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
33. ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
34. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
35. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
36. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
37. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
38. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
39. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
40. ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
41. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
42. ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
43. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
44. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
45. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
46. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
47. ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej,
48. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
49. ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
50. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
51. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
52. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
53. ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym,
54. ustawa z dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych,
55. ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze.

Przydatne linki