Profesia právneho poradcu v Poľsku

Profesia právneho poradcu je povolaním dôvery verejnosti. Účelom tohto povolania je ochrana verejného záujmu. Poradcovia poskytujú právne služby a právnu pomoc vo veciach fyzických a právnických osôb, najmä poskytovaním právneho poradenstva, prípravou právnych stanovísk, vypracovaním legislatívnych návrhov a zastupovaním klientov pred súdmi a orgánmi verejnej moci. Môžu pôsobiť ako zákonní zástupcovia alebo obhajcovia aj pred Najvyšším súdom, Ústavným súdom, Najvyšším správnym súdom, Súdnym dvorom Európskej únie a Európskym súdom pre ľudské práva
Poradcovia môžu vykonávať toto povolanie: v advokátskej kancelárii, na základe občianskoprávnej zmluvy, v osobných spoločnostiach - v občianskej spoločnosti, verejnej, partnerskej, komanditnej a komanditno-akciovej spoločnosti, ako aj na základe pracovnej zmluvy. Partnermi poradcov v uvedených typoch spoločností môžu byť aj iní právni poradcovia, advokáti, patentoví zástupcovia, daňoví poradcovia a zahraniční právnici. Účelom týchto partnerstiev je poskytovanie právnu pomoc.
Každý poradca musí byť zapísaný v zozname právnych poradcov, aby mohol vykonávať povolanie. Právni poradcovia sú povinní dodržiavať zásady profesionálnej etiky a predovšetkým etický kódex právnych poradcov prijatý Národným kongresom právnych poradcov. Poradcovia sú povinní chrániť základné hodnoty povolania, akými sú nezávislosť, ochrana profesijného tajomstva, zamedzenie konfliktu záujmov, ochrana dôstojnosti v profesionálnom, verejnom a súkromnom živote, ako aj lojalita voči klientom. Etický kódex právneho poradcu upravuje veľa aspektov povolania, najmä: vzťahy s klientmi, súdmi, miestnymi samosprávami a kolegiálnymi orgánmi. Nedodržanie etických zásad môže spôsobiť, že sa poradcovia (ako aj stážisti právnych poradcov) budú zodpovedať osobitným disciplinárnym orgánom komôr, v ktorých sú združení.

Zahraniční právnici a vykonávanie povolania právneho poradcu v Poľsku

Pravidlá poskytovania právnych služieb zahraničnými právnikmi a možnosť vykonávať povolanie právneho poradcu zahraničnými právnikmi sú upravené zákonom z 5. júla 2002 o poskytovaní právnej pomoci zahraničnými právnikmi v Poľskej republike (Zbierka zákonov 2016.0.1874, t. j.).

Krajská komora právnych poradcov v Krakove

V Poľsku je 19 Krajských komôr právnych poradcov. Komory sú zodpovedné, okrem iného, za zastupovanie profesijných záujmov svojich členov, za dohľad nad praxou právnych poradcov a koncipientov právnych poradcov, za vykonávanie právnych školení a neustále vzdelávanie právnych poradcov, za vedenie zoznamov právnych poradcov, zahraničných právnikov a koncipientov právnych poradcov.
Komora zastupuje profesijné záujmy právnych poradcov a zabezpečuje, aby právne služby poskytované právnymi poradcami boli na najvyššej úrovni. Krajská komora právnych poradcov v Krakove združuje poradcov z krakovského regiónu, ktorý zahŕňa: Krakov, Nový Sonč, Tarnov a ďalšie okresy v regióne, ktoré sú znázornené na dole uvedenej mape.

tmpBqh0Ry.png

Krakovská komora je druhou najväčšou Krajskou komorou právnych poradcov v Poľsku s takmer 3 000 členmi (údaje z roku 2018).

Činnosť nadácie i pro bono

Členovia komory poskytujú bezplatnú právnu pomoc v spolupráci s miestnymi orgánmi v krakovskom regióne. Poradcovia KKPP v Krakove sa prezentujú taktiež v televízii a v Rádiu Krakov, kde poskytujú svoje znalosti a skúsenosti divákom a poslucháčom.

SUBSIDIO VENIRE - Nadácia Právnych Poradcov

Cieľom Nadácie je podporovať iniciatívy, ktoré zabezpečujú všeobecný prístup k právnej pomoci a ochrane občianskych práv a slobôd, vykonávanie činnosti v oblasti sociálnej a charitatívnej pomoci pre právnych poradcov, koncipientov právnych poradcov a ich rodinám, poskytovanie pomoci sirotám - deťom zosnulých poradcov, najmä poskytovanie finančnej podporu a vzdelávania, ako aj pomoc týmto ľuďom pri začatí pracovného života. Nadácia je verejnoprospešnou organizáciou.

 

 

Krajská komora právnych poradcov v Krakove


Kontakt


Adresa: ul. Francesco Nullo 8/4

Mesto: Krakov 31-543

DIĆ: 675-10-42-048

Telefón: 12 410 84 00

Telefón: 12 410 82 60

Email: biuro@oirp.krakow.pl


Č. bankového účtu.: Bank PEKAO SA III pobočka/Krakov, č. 72 1240 2294 1111 0000 3708 7100

Otváracie hodiny:


pondelok 9:00 - 17:00 p.m.

utorok - piatok 8:00 - 16:00 p.m.

 

Orgány Komory:

FUNKCIA OSOBA STRÁNKOVE HODINY
Dekan:

Marcin Sala-Szczypiński

štvrtok 15:00-17:00
Prodekan pre organizačné veci: Alicja Juszczyk

streda 14:00-17:00

Prodekan pre veci vykonávania profesie:

Michał Krok

utorok 14:00-17:00
Prodekan pre aplikáciu:

Andrzej Kadzik

štvrtok 12:00-14:00
Prodekan pre propagáciu a profesijné zdokonaľovanie:

Karolina Kolary

utorok 15:00-18:00
Pokladník:

Joanna Żurek-Krupka

štvrtok 15:00-18:00
Sekretár:

Danuta Rebeta

piatok 9:00-13:00
Členovia Rady:

Michał Araszkiewicz
Krzysztof Bednarski
Ewa Bielecka
Grażyna Bińko
Krzysztof Buczek
Magdalena Frańczuk
Anna Jasielska-Papierkowska
Tomasz Job
Alicja Juszczyk
Andrzej Kadzik
Karolina Kolary
Tomasz Korpusiński
Danuta Koszyk-Ciałowicz
Piotr Kozioł
Michał Krok
Magdalena Mac-Szponder
Michalina Nowokuńska
Karolina Radosz
Danuta Rebeta
Monika Skowrońska
Magdalena Szepczyńska
Joanna Żurek-Krupka

 
Členovia Prezídia Rady:

Ewa Bielecka
Alicja Juszczyk
Andrzej Kadzik
Karolina Kolary
Michał Krok
Danuta Rebeta
Marcin Sala-Szczypiński
Joanna Żurek-Krupka

pondelok 15:00 - 18:00
Tlačový Hovorca:

Karolina Kolary

 

Krajská Revízna Komisia

FUNKCIA OSOBA
Predseda:

Piotr Lato

Zástupca:

Urszula Kućmierczyk

Sekretár:

Marta Rogóż

Členovia:

Łukasz Barut
Aneta Gawlak

Disciplinárny Hovorca

FUNKCIA OSOBA STRÁNKOVE HODINY
Disciplinárny Hovorca:

Zofia Krok

 štvrtok 14:00-16:00
Zástupcovia Disciplinárneho Hovorcu:

Katarzyna Okońska
Jan Cichoń
Agnieszka Dudzik
Aleksandra Jach - Balicka
Joanna Górak
Katarzyna Karaś - Batko
Rafał Kopeć
Małgorzata Kozłowska - Kłęk
Rafał Kucharski
Ilona Malik
Michał Olszyński
Agata Pinkas
Aleksandra Pietrzak
Przemysław Pietrzyk
Paweł Szwedziński
Alina Waszęda

 

Krajský Disciplinárny Súd

FUNKCIA OSOBA
Predsedníčka:

 Joanna Cisak-Kochaniewicz

Zástupkyne Predsedníčky:

Anna Gut
Monika Małgorzata Konior-Czarnota

Členovia:

Waldemar Bagiński
Klaudia Basta
Ryszard Brzostowski
Wiesław Chwała
Maria Cichoń-Szepczyńska
Bogdan Cymbor
Bożena Gutt Mostowy
Agnieszka Kiebała
Urszula Layer
Ewa Pasińska
Iwona Magdalena Piątkowska
Elżbieta Reichert-Kądziołka
Alicja Rosiek
Justyna Smółka
Marek Szarzyński

Krajský Tím Inšpektorov

FUNKCIA OSOBA
Predsedníčka:

Monika Skowrońska

Zástupkyňa Predsedníčky: Monika Rusek - Bal
Členovia:

Krzysztof Bednarski
Krzysztof Buczek
Stanisława Dziadoszczyk
Bartosz Góra
Maciej Hulist
Justyna Lokajewska
Monika Machlowska
Renata Maciuszek
Urszula Pociecha
Joanna Szanser - Smagacz
Małgorzata Szczepara

Komisia pre aplikáciu

FUNKCIA OSOBA
Predsedníčka:

Danuta Koszyk-Ciałowicz

Členovia:

Michał Araszkiewicz
Jacek Kołacz
Tomasz Korpusiński
Monika Machlowska

Komisia pre záležitosti vykonávania profesie a etiky

FUNKCIA OSOBA
Predseda:

Krzysztof Buczek

Členovia:

Krzysztof Bednarski
Monika Skowrońska

Komisia pre školenia

FUNKCIA OSOBA
Predsedníčka:

Magdalena Mac-Szponder

Členovia:

Klaudia Basta
Andrzej Kadzik
Jadwiga Kozakiewicz
Piotr Kozioł
Grzegorz Kuczek
Karolina Radosz
Zbigniew Sięka

Komisia pre propagáciu a profesijný rozvoj

FUNKCIA OSOBA
Predsedníčka:

Karolina Radosz

Členovia:

Jarosław Bułka
Anna Jasielska - Papierkowska
Tomasz Job
Krzysztof Michoń
Marzena Tyl
Wojciech Ulanowski
Piotr Woś

Komisia pre sociálne a životné záležitosti

FUNKCIA OSOBA
Predsedníčka:

Grażyna Bińko

Členovia:

Alicja Juszczyk
Jadwiga Klimaszewska
Anna Kozłowska - Wentlandt
Alina Waszęda
Małgorzata Wyszogrodzka

Komisia pre organizačné – poriadkové a legislatívne záležitosti

FUNKCIA OSOBA
Predseda:

Piotr Kozioł

Členovia:

Bogusław Adamczyk
Barbara Gawrońska
Olgierd Januszek
Tomasz Job
Tomasz Korpusiński
Magdalena Szepczyńska
Małgorzata Wyszogrodzka
Bożena Wyszyńska

Komisia pre kultúrne, športové a rekreačné záležitosti

FUNKCIA OSOBA KONTAKT
Predsedníčka:

Magdalena Szepczyńska

 sport@oirp.krakow.plFB-f-Logo__blue_29.png
Členovia:

Tomasz Ciałowicz
Dominik Cięszki
Tomasz Korpusiński
Piotr Mróz
Krzysztof Przybyłowicz
Magdalena Syposz
Leszek Świerczek

Komisia pre spoluprácu so zahraničím

FUNKCIA OSOBA KONTAKT
Predsedníčka:

Magdalena Frańczuk

 komisjawz@oirp.krakow.pl
Členovia:

Joanna Bogdanowicz
Justyna Dębska-Szuszkiewicz
Paweł Gruszecki

Hovorca Seniorského Fondu

FUNKCIA OSOBA
Hovorca Seniorského Fondu

Teresa Gniadek

Zástupcovia miestnej samosprávy menovaní na účasť v prehliadke priestorov právneho poradcu

FUNKCIA OSOBA TELEFÓN
Zástupcovia miestnej samosprávy menovaní na účasť v prehliadke priestorov právneho poradcu:

Marcin Dyczek
Jacek Gajlikowski
Halszka Kurleto
Małgorzata Kurleto
Zbigniew Pinkalski  
Urszula Pociecha
Bogusław Przywora
Wiesław Serafin
Anna Stokłosa
Joanna Szanser-Smagacz
Alina Waszęda
Joanna Żurek-Krupka

Telefónne čísla právnych poradcov, ktoré sú uvedené vedľa nich, sú k dispozícii na internetovej stránke Komory v záložke „Przeszukanie kancelarii radcy prawnego", na základe predchádzajúceho prihlásenia.

Na delegátov XI. Národného Kongresu Právnych Poradcov boli zvolení

FUNKCIA OSOBA

Delegáti na XI. Národný Kongres Právnych Poradcov

Agata Adamczyk
Bogusław Adamczyk
Ewa Bielecka
Grażyna Bińko
Tomasz Ciałowicz
Maria Cichoń-Szepczyńska
Joanna Cisak-Kochaniewicz
Tomasz Job
Alicja Juszczyk
Andrzej Kadzik
Anna Karaś
Tomasz Korpusiński
Zofia Krok
Joanna Krukowska-Korombel
Anna Kurek
Monika Machlowska
Iwona Magdalena Piątkowska
Karolina Radosz
Danuta Rebeta
Elżbieta Reichert-Kądziołka
Marcin Sala-Szczypiński
Monika Skowrońska
Anna Sobczak
Magdalena Szepczyńska
Ewelina Szybowska
Wojciech Ulanowski
Joanna Żurek-Krupka

 

Ms Danuta Koszyk-Ciałowicz bola zvolená za členku Národnej Rady Právnych Poradcov.
Za zástupcu koncipientov pre 11. Národný Kongres Právnych Poradcov bol zvolený pán Łukasz Mucha.

 

Mediačné centrum

Mediačné centrum pri Krajskej komore právnych poradcov v Krakove bolo zriadené uznesením Rady pod č. 333 / X / 2017 od 26. januára 2017.
Hlavným cieľom centra je organizovať mediačné stretnutia, rozvíjať a propagovať alternatívne metódy riešenia sporov, organizovať školenia, organizovať a zúčastňovať sa na podujatiach zameraných na mediáciu, ako aj vyvíjať iniciatívy na úpravu platných predpisov v smere rozvoja mediačného konania.
Mediátormi v Mediačnom centre sú právni poradcovia a koncipienti právnych poradcov, ktorí ukončili požadované školenie a majú skúsenosti s mediačným konaním.
Správna odborná príprava našich mediátorov zaručuje, že mediačné konanie bude správne prebiehať.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností, osoby poskytujúce podrobnejšie informácie:
- právny poradca Tomasz Job – Riaditeľ Mediačného Centra - telefónne číslo: 533-660-566, e-mail t.job@oirp.krakow.pl
- právny poradca Katarzyna Bąbaś – Riaditeľ Mediačného Centra - e-mail: k.babas@oirp.krakow.pl

 

Komisia Zahraničných Vecí

Predsedníčka: dr Magdalena Frańczuk
Členovia - Joanna Bogdanowicz,
Justyna Dębska-Szuszkiewicz,
Paweł Gruszecki

Ciele Komisie:

1) činnosť v oblasti zahraničných vzťahov
2) podpora medzinárodných aktivít Krajskej komory právnych poradcov v Krakove
3) nadväzovanie kontaktov so zahraničnými advokátskymi radami a právnymi združeniami, ako aj so zahraničnými právnikmi a organizáciami medzinárodných právnikov
4) organizovanie podujatí za účasti zahraničných právnikov
5) organizovanie medzinárodných prednášok a školení
6) medzinárodná výmena právnikov

Srdečne pozývame všetkých návštevníkov našej stránky na aktívnu spoluprácu.