Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat OIRP w Krakowie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców

Komunikat OIRP w Krakowie w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców

OIRP w Krakowie informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015, poz. 1607 zm. Dz. U. z 2016, poz. 783), regulujących zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom wnioskującym o przyznanie ochrony międzynarodowej cudzoziemcom, których pozbawia się tej ochrony oraz zawarciem w 2015 r. przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie Porozumienia z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ogłasza się nabór radców prawnych do wykonywania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym zakresie.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje w ramach postępowań odwoławczych i będzie polegała na sporządzeniu odwołania od decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz działaniu w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed organem drugiej instancji. Nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielali adwokaci i radcowie prawni oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego wpisane na listę prowadzoną przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie powołanej ustawy.

Radcy prawnemu, który udzieli cudzoziemcowi nieodpłatnej pomocy prawnej przysługuje:
1) wynagrodzenie w wysokości 150% stawki minimalnej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie, której przedmiotem nie jest należność pieniężna ani orzeczenie Urzędu Patentowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy – Prawo o adwokaturze,

2) zwrot niezbędnych i udokumentowanych kosztów przejazdów do ośrodka, strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców oraz do siedziby Rady do Spraw Uchodźców, na zasadach stosowanych przy podróżach służbowych pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy,

3) zwrot niezbędnych i udokumentowanych kosztów związanych z korzystaniem z usług tłumacza. Wypłaty wynagrodzenia i zwrotu kosztów dokonywać będzie Szef Urzędu.

Radców prawnych zainteresowanych udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom prosimy o dokonywanie zgłoszeń w terminie do dnia 15 listopada 2016r. Zgłoszenia można dokonać na adres poczty elektronicznej cudzoziemcy17@oirp.krakow.pl.  Prosimy o podanie imienia i nazwiska radcy prawnego, numeru wpisu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu dla doręczeń do przekazania do Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Dane te zostaną umieszczone na stronie internetowej urzędu obsługującego Szefa Urzędu.  

 

Dziekan Rady OIRP w Krakowie

dr Marcin Sala – Szczypiński

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Lista radców prawnych z OIRP w Krakowie deklarujących gotowość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom w 2017 roku


Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie działając na podstawie art. 52 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zm.) w związku  art. 69i ust 2 ustawy z dnia  13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1836) wskazała Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców następującą imienną listę radców prawnych z n/Izby deklarujących gotowość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcom w 2017 roku.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa