Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Bardzo ważna zmiana sposobu doręczeń w postępowaniu cywilnym!

Bardzo ważna zmiana sposobu doręczeń w postępowaniu cywilnym!

W dniu 3 lipca b.r. wchodzi w życie przepis, zgodnie z którym sąd doręcza pełnomocnikom pisma poprzez zamieszczenie ich w portalu informacyjnym (np. Portal Informacyjny Sądów Apelacji Krakowskiej). Nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu.

Zgodnie z ww. przepisem „Datą doręczenia jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym. W przypadku braku zapoznania się pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu informacyjnym.”

Powyższy przepis – art. 15zzs[9] ustawy z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021.1090) wchodzi w życie 3 lipca 2021 r. i obowiązuje w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich. Dotyczy on także spraw będących w toku.

Wskazany wyżej przepis wymusza rejestrację wszystkich radców prawnych prowadzących postępowania cywilne jako użytkowników Portalu Informacyjnego Sądów Powszechnych. Należy pamiętać o założeniu konta na portalu wszystkich apelacji, w których radca prawny jest pełnomocnikiem w postępowaniu cywilnym (jednorazowa rejestracja w którejkolwiek apelacji umożliwia skorzystanie z uproszczonej procedury przeniesienia konta do portali pozostałych apelacji).

Z oczywistych względów, odnoszących się do terminów sądowych, stosowanie powyższego przepisu może spowodować bardzo duże ryzyko po stronie pełnomocników. Aby je ograniczyć, wskazane jest skorzystanie z możliwości zaznaczenia, w ustawieniach konta na portalu, opcji otrzymywania powiadomień o pismach sądowych kierowanych do nas przez Portal Informacyjny, poprzez SMS lub e-mail.

Artykuły powiązane


Nowe regulacje w zakresie dokonywania doręczeń profesjonalnym pełnomocnikom za pośrednictwem portalu informacyjnego


Od dnia 3 lipca 2021 r. pisma sądowe będą mogły być doręczane profesjonalnym pełnomocnikom za pośrednictwem portalu informacyjnego. Z tym dniem, po upływie 14-dniowego vacatio legis, wchodzi w życie ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca umożliwiające takie doręczenie zmiany w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa