Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Szkolenie „Metodyka pracy na sali rozpraw w sprawach cywilnych”, on-line, 22.02.2023r.

Szkolenie „Metodyka pracy na sali rozpraw w sprawach cywilnych”, on-line, 22.02.2023r.

Zapraszamy na szkolenie

pt. „Metodyka pracy na sali rozpraw w sprawach cywilnych”,

które odbędzie się w formie zdalnej

w dniu 22 lutego 2023 roku (środa),

w godz. 17.00 - 19.15.

 

Wykład przeprowadzi Cezary Czech-Śmiałkowski, sędzia z blisko 20-letnim stażem orzeczniczym w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.

Problematyka wykładu dotyczy zagadnień wiążących się z tym, że na sali rozpraw podczas każdego posiedzenia jawnego z udziałem stron i ich profesjonalnych pełnomocników w osobach radców prawnych, kształtuje się szczególna sytuacja komunikacyjna, w której mamy do czynienia zarówno z symetrycznym stosunkiem interakcyjnym zachodzącym pomiędzy stronami sprawy cywilnej, jak i komunikacją asymetryczną, determinowaną pełnionymi rolami poszczególnych podmiotów biorących udział w rozprawie.

Przedmiotem tego autorskiego wykładu jest podjęcie próby poszukiwania i praktycznego przedstawienia możliwych zachowań proceduralnych i ram dyskursu na sali rozpraw w prowadzonych postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych.

Konspekt do wykładu:

 

I.  Krótka informacja dotycząca okresu własnej praktyki zawodowej.

II.  Definicja terminu „metodyka” jako ustandaryzowanego dla wybranego obszaru podejścia do rozwiązywania problemów – w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania „Jak to należy robić?”, „jaka jest praktyka?”.

III.  Informacja dotycząca podziału wykładu na:

 • krótki wstęp teoretyczny,
 • część praktyczną.

IV.  W ramach „teoretycznej” części wywodu:

 • okoliczności mające decydujący wpływ na metodykę pracy na sali rozpraw w sprawach cywilnych, w tym procedura cywilna, określającą stopień sformalizowania zasad postępowania sądowego;
 • powołanie się na możliwe wzory zachowania się i ramy dyskursu na sali sądowej (Ch. Montesquieu, O duchu praw – wg przekładu T. Boya-Żeleńskiego, Warszawa 1957, t. II, s. 363; J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego – wg przekładu A. Romaniuk i R. Marszałek, Warszawa 2005, s. 254; P. Sut, Kryzys gwarancyjnej roli prawa, Wrocław 2011, s. 218; uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2006 roku, sygn. akt SK 34/06);
 • kształtowanie się szczególnych rodzajów sytuacji komunikacyjnych na sali rozpraw w sprawach cywilnych, w tym w zależności od tego czy strony występują w sprawie samodzielnie, osobiście i bez profesjonalnego pełnomocnika czy też są reprezentowane przez profesjonalnego pełnomocnika w osobie radcy prawnego (M. Borucka-Arctowa, Skuteczność rozstrzygania sporów w postępowaniu cywilnym w praktyce i opinii stron, Ossolineum, Wrocław 1989, s. 60);
 • język prawniczy, którym posługują się prawnicy jako język specjalistyczny i fachowy (M. Cain, The General Practise Lawer and the Client; Towards a Radical Conception, International Journal of the Sociology of Law, 1979).

V.  W ramach „praktycznej” części wywodu dotyczącej metodyki pracy na sali rozpraw w postępowaniu cywilnym:

 • czy możliwe jest przedstawienie modelu tej metodyki?
 • przykłady metodyki pracy, które obrazują zróżnicowaną praktykę na sali rozpraw, uwarunkowaną zarówno istniejącą w polskiej procedurze cywilnej zasadą umiarkowanego formalizmu procesowego, jak i innymi, zindywidualizowanymi czynnikami, odnoszącymi się do określonych szczególnych zachowań uczestników dyskursu sądowego – w tym profesjonalnych pełnomocników stron w osobach radców prawnych;
 • konkretne przykłady z praktyki przedstawiające skrajne zachowania na sali rozpraw pełnomocników stron w osobach radców prawnych (jako wyjątkowe, stanowiące odstępstwo od reguły) i reakcje sędziów na tego rodzaju zachowania;
 • konkretne przykłady z praktyki przedstawiające zachowania na sali rozpraw pełnomocników stron w osobach radców prawnych, mające na celu należyte reprezentowanie mocodawców i reakcje sędziów na tego rodzaju zachowania;
 • różne sposoby prowadzenia postępowania cywilnego przez różne składy sędziowskie przy podobnych roszczeniach i zbliżonych stanach faktycznych spraw, skutkujące odmiennymi rozstrzygnięciami sądu pierwszej instancji – w zależności od preferowanego modelu postępowania w ramach dyskrecjonalnej władzy sędziego;
 • orzeczenia sądu pierwszej instancji, od których złożone zostały środki zaskarżenia – pewne oddalenie apelacji czy pewna zmiana lub uchylenie orzeczenia sądu pierwszej instancji?

  

Szkolenie będzie nagrywane i zamieszczone w Extranecie.

Uczestnicy otrzymają 6 punktów szkoleniowych, które zostaną naliczone pod warunkiem obecności w pełnym czasie szkolenia.

 

Link umożliwiający dostęp do szkolenia zostanie przesłany newsletterem przed terminami szkolenia. Będzie także dostępny na stronie internetowej OIRP Kraków po zalogowaniu (zakładka: Działy -> Dla radców -> Szkolenia własne).

Radcowie prawni i aplikanci z innych Izb zainteresowani udziałem w szkoleniu proszeni są o przesłanie na 24 godz. przed mającym odbyć się szkoleniem zgłoszenia na adres mailowy: szkolenia@oirp.krakow.pl i z tego adresu otrzymają linki rejestracyjne do platformy LiveWebinar, na której będzie prowadzone szkolenie.

Udział w webinarium możliwy będzie jedynie dla radców prawnych i aplikantów radcowskich (z wyłączeniem innych zawodów prawniczych).

 

Artykuły powiązane


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Szkolenie „Metodyka pracy na sali rozpraw w sprawach cywilnych” - 22.02.2023 -link rejestracyjny


Zapraszamy na wykład pt. „Metodyka pracy na sali rozpraw w sprawach cywilnych”, który odbędzie się w formie zdalnej w dniu 22 lutego 2023 roku (środa), w godz. 17.00 - 19.15. Wykład przeprowadzi Cezary Czech-Śmiałkowski.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa