Angielski  Rosyjski  Słowacki  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Uchwała Rady OIRP Nr 1313/X/2017

Uchwała Rady OIRP Nr 1313/X/2017

Załącznik nr 63 do protokołu nr 12/X/2017
Rady OIRP w Krakowie z dnia 21.12.2017 r.

Rada OIRP w Krakowie w składzie: Marcin Sala-Szczypiński - Dziekan, Michał Araszkiewicz, Ewa Bielecka, Grażyna Bińko, Krzysztof Buczek, Magdalena Frańczuk, Anna Jasielska-Papierkowska, Tomasz Job, Alicja Juszczyk - Wicedziekan, Andrzej Kadzik - Wicedziekan, Karolina Kolary - Wicedziekan, Tomasz Korpusiński, Piotr Kozioł, Michał Krok - Wicedziekan, Michalina Nowokuńska, Karolina Radosz, Danuta Rebeta - Sekretarz, Monika Skowrońska, Magdalena Szepczyńska, Joanna Żurek-Krupka - Skarbnik, podjęła, przy 20 głosach za podjęciem uchwały, 0 głosach przeciwko i 0 wstrzymujących się, uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 1313/X/2017
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie określenia obowiązków patrona i wynagrodzenia patronów za sprawowanie tej funkcji dla aplikantów radcowskich w 2018 roku.

Na podstawie § 14 ust.1 pkt 7 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów (tekst jednolity: Uchwała Nr 127/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 października 2017 roku) oraz § 11.ust.5, § 13, § 1415 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej (tekst jednolity: Uchwała Nr 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 roku), Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie uchwala, co następuje;

§ 1.

  1. Z tytułu wyznaczenia przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych Krakowie do pełnienia funkcji patrona, radca prawny za sprawowanie tej funkcji otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 400 zł brutto za pełnienie tej funkcji dla jednego aplikanta radcowskiego przez cały rok szkoleniowy. W przypadku zmiany patrona w ciągu roku szkoleniowego, ustalone wynagrodzenie jest wypłacane w wysokości proporcjonalnej do ilości miesięcy sprawowania patronatu przez każdego z wyznaczonych przez Radę patronów.
  2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 jest płatne jednorazowo po zakończeniu roku szkoleniowego i złożeniu Radzie pisemnej opinii o aplikanci zawierającej informację o wykonaniu przez aplikanta zadań wymienionych w Regulaminie odbywania aplikacji lub opinii wydawanej w sytuacji zmiany patrona w trakcie roku szkoleniowego.

§ 2.

Do obowiązków wyznaczonego przez Radę Okręgowej Izby Radców w Krakowie patrona należy wykonywanie zadań określonych w Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 20/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu aplikacji radcowskiej, a w szczególności nadzorowanie odbywania przez aplikanta pracy lub praktyki w kancelarii lub jednostce organizacyjnej w wymiarze co najmniej 2 razy w miesiącu; zaznajamianie aplikanta z zasadami wykonywania zawodu i czynności wchodzących w jego zakres, przygotowywanie aplikanta do rozprawa i umożliwienie mu uczestnictwa w rozprawach, kształtowanie u aplikanta postawy zgodnej z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki i wydanie opinii o aplikancie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Szkolenia, Skarbnikowi Rady i Głównemu Księgowemu Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i ma zastosowanie w roku szkoleniowym 2018.

 

 

 

Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa