Angielski Rosyjski Słowacki Francuski Włoski Facebook  Biuletyn informacji publicznej

Ważne

Informacja o zmianie wysokości składek członkowskich od stycznia 2023 r.


Krajowa Rada Radców Prawnych na posiedzeniu w dniu 28 października 2022 r. podjęła uchwałę nr 116/XI/2022 zmieniającą uchwałę nr 7/VIII/2010 KRRP w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału.


Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowy wzór procedury


W związku z licznie napływającymi do Krajowej Izby Radców Prawnych pytaniami w zakresie procedury dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP przygotował dostosowany do nowego brzmienia przepisów wzór.


Praktyczne zestawienie najważniejszych zmian procedury cywilnej - opracownianie OBSIL


Ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469) dokonano wielu istotnych zmian w procedurze cywilnej.


Komunikat w sprawie wypożyczania tóg radcowskich w sądach


Przypominamy, że w n/w sądach z obszaru właściwości OIRP w Krakowie znajdują się togi radcowskie, pozostające do dyspozycji Koleżanek i Kolegów


Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych (RODO) w kancelariach. Poradnik dla radców prawnych i adwokatów


Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) uzupełnione o wzór polityki ochrony danych w kancelarii


Stanowisko Prezydium Rady OIRP w Krakowie z dnia 21.12.2017 r.


w sprawie ustaw o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym


Logo, papier firmowy i inne materiały do wykorzystania. Identyfikacja wizualna OIRP w Krakowie


Logo, papier firmowy i inne materiały do wykorzystania. Identyfikacja wizualna OIRP w Krakowie


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - OBSiL KRRP


Wprawdzie trzynastego stycznia to nie piątek, ale trzeba uważać, żeby nie okazał się pechowy. 13.01.2019 roku mija bowiem termin na dokonanie czynności (sporządzenie oceny ryzyka) wymaganych na podstawie art. 27 i 193 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Radcowie, którzy są IO, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 14 tej ustawy, nie mogą przegapić tego terminu.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat Dziekana Rady OIRP w Krakowie dotyczący wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego, w kontekście zgłoszeń do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej od 2019 roku


Przypominamy, iż 31 grudnia 2017 r. kończy się Trzeci Cykl Szkoleń Zawodowych (2015-2017) przewidziany Regulaminem


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat KRRP w sprawie kas fiskalnych


Mając na względzie treść Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., Krajowa Rada Radców Prawnych przypomina o obowiązku ewidencjonowania usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych za pomocą kas rejestrujących.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Przypomnienie o obowiązkach względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. nakłada na radców prawnych obowiązki w zakresie rejestrowania transakcji i informowania GIIF o transakcjach


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat w sprawie stosowania przez radców prawnych LOGO KIRP


W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Rady OIRP w Krakowie co do możliwości stosowania przez radców prawnych, w informacjach o ich działalności, logo Krajowej Izby Radców Prawnych, przypominam, że problematykę tę reguluje uchwała nr 61/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 września 2011 r. w sprawie logo Krajowej Izby Radców Prawnych.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat w sprawie posługiwania się przez radców prawnych dwoma tytułami zawodowymi: „radca prawny – adwokat”


Z informacji o działalności zawodowej radców prawnych znajdujących się na ich stronach internetowych oraz z zawiadomień i skarg jakie napływają do OIRP w Krakowie wynika, że niektórzy radcowie prawni,  wpisani na listę radców prawnych w OIRP w Krakowie i wykonujący zawód radcy prawnego, a także figurujący na liście Izby Adwokackiej w Krakowie jako adwokaci niewykonujący tego zawodu, używają łącznie dwóch tytułów zawodowych: „radca prawny - adwokat".


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat ws. rozliczania podatku VAT z tytułu „urzędówek" przez radców prawnych wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę


Z licznych telefonów oraz pism kierowanych przez radców prawnych do OIRP w Krakowie wynika, że istnieją wątpliwości co do sposobu rozliczania się z podatku VAT, w przypadku radców prawnych wykonujących zawód radcy prawnego w ramach stosunku pracy, nie prowadzących działalności gospodarczej i nie będących wspólnikami żadnej spółki, którym została przydzielona sprawa z urzędu i zasądzone przez Sąd koszty zastępstwa procesowego z doliczeniem podatku VAT.


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP szukajradcy.pl Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II
Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa