Angielski  Francuski  Facebook  Biuletyn informacji publicznej
Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych" Krajowa Izba Radców Prawnych E-KIRP Rejestr Radców Prawnych Radca Prawny - Dwumiesięcznik Biuletyn Informacyjny KRRP Biuletyn informacyjny Małopolski radca prawny przed sądami Unii Europejskiej"- edycja II

Ważne

Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych (RODO) w kancelariach. Poradnik dla radców prawnych i adwokatów


Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) uzupełnione o wzór polityki ochrony danych w kancelarii


Ogłoszenie Sądu Okręgowego w Krakowie


1 czerwca 2018 roku będzie dniem wolnym od pracy natomiast 30 czerwca 2018 będzie dniem urzędowania Sądu od 7.30 do 15.30


PILNE !!! - Uzupełnienie wpisu CEIDG o numer PESEL


Przypominamy o konieczności uzupełnienia wpisu w CEIDG o numer PESEL do 19 maja 2018 roku.


Stanowisko Prezydium Rady OIRP w Krakowie z dnia 21.12.2017 r.


w sprawie ustaw o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawy o Sądzie Najwyższym


Logo, papier firmowy i inne materiały do wykorzystania. Identyfikacja wizualna OIRP w Krakowie


Logo, papier firmowy i inne materiały do wykorzystania. Identyfikacja wizualna OIRP w Krakowie


Projekt ”Partnerstwo Publiczno-Prywatne - szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych"


Projekt jest skierowany do 360 radców prawnych i aplikantów radcowskich, zrzeszonych w OIRP w Krakowie


Komunikat Dziekana Rady OIRP w Krakowie dotyczący wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego, w kontekście zgłoszeń do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej od 2019 roku


Przypominamy, iż 31 grudnia 2017 r. kończy się Trzeci Cykl Szkoleń Zawodowych (2015-2017) przewidziany Regulaminem


Przypomnienie o obowiązkach względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. nakłada na radców prawnych obowiązki w zakresie rejestrowania transakcji i informowania GIIF o transakcjach


Komunikat w sprawie stosowania przez radców prawnych LOGO KIRP


W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Rady OIRP w Krakowie co do możliwości stosowania przez radców prawnych, w informacjach o ich działalności, logo Krajowej Izby Radców Prawnych, przypominam, że problematykę tę reguluje uchwała nr 61/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 września 2011 r. w sprawie logo Krajowej Izby Radców Prawnych.


Komunikat ws. rozliczania podatku VAT z tytułu „urzędówek" przez radców prawnych wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę


Z licznych telefonów oraz pism kierowanych przez radców prawnych do OIRP w Krakowie wynika, że istnieją wątpliwości co do sposobu rozliczania się z podatku VAT, w przypadku radców prawnych wykonujących zawód radcy prawnego w ramach stosunku pracy, nie prowadzących działalności gospodarczej i nie będących wspólnikami żadnej spółki, którym została przydzielona sprawa z urzędu i zasądzone przez Sąd koszty zastępstwa procesowego z doliczeniem podatku VAT.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Informacja o zmianie wysokości składek członkowskich od stycznia 2016 r.


W celu prawidłowego realizowania zadań samorządu radców prawnych, Rada przypomina o obowiązku regularnego, terminowego, co miesięcznego opłacania składek członkowskich


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat KRRP w sprawie kas fiskalnych


Mając na względzie treść Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., Krajowa Rada Radców Prawnych przypomina o obowiązku ewidencjonowania usług świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych za pomocą kas rejestrujących.


ARTYKUŁ ARCHIWALNY

Komunikat w sprawie posługiwania się przez radców prawnych dwoma tytułami zawodowymi: „radca prawny – adwokat”


Z informacji o działalności zawodowej radców prawnych znajdujących się na ich stronach internetowych oraz z zawiadomień i skarg jakie napływają do OIRP w Krakowie wynika, że niektórzy radcowie prawni,  wpisani na listę radców prawnych w OIRP w Krakowie i wykonujący zawód radcy prawnego, a także figurujący na liście Izby Adwokackiej w Krakowie jako adwokaci niewykonujący tego zawodu, używają łącznie dwóch tytułów zawodowych: „radca prawny - adwokat".


Dla radcow prawnych Dla aplikantow Dla kandydatow Dla spoleczenstwa